Genealogie KOEVOET later VAN LEEUWEN

I.1 Jacob Jans (KOEVOET) (van Rotterdam), geboren te Rotterdam, overleden te Bergen op Zoom, * moest tijdens de Jonker Fransenoorlog vluchten uit Rotterdam. Tijdens de vlucht kwam Lange Gijs, tijdens het vlottrekken van de boot, vast te zitten in het slijk van de rivier. Hij werd gepakt en de volgende dag onthoofd. De rest van de familie vluchtte eerst naar Antwerpen, vandaar gingen ze naar Bergen op Zoom, alwaar de ouders overleden en begraven werden in de Minnebroederskerk onder de predikstoel. Jacob had 3 huizen op de Markt van Rotterdam, zij kregen meer dan 3 kinderen.
* Afdeling Familie-archieven bij de Nederlandse Leeuw, archivalia Strick van Linschoten (Stamboeknr. 3504) Handschrift; ook aanwezig bij de Hoge Raad van Adel, collectie Van der Lely van Oudewater, inv.nr. 1155.
Gehuwd met Adriana N.N. Overleden te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
1.  Ghijsbert (van LEEUWEN) (die lange Gijs), overleden te Rotterdam, onthoofd ten tijde van de Jonker-Fransenoorlog [1488-1489].
2.  Jan JACOBSS (Coevoet, van Rotterdam) (zie II.2).
3.  Ansem JACOBS, bleef in Gouda.
4.  ? Engeltgen Jacob JANSDOCHTER, overleden in 1522 te Utrecht.
Gehuwd met Joest Jelis van EIJCKEN, muntmeester, overleden in 1528 te Utrecht, onthoofd op het Neude in 1528.

II.2 Jan JACOBSS (Coevoet, van Rotterdam), borger te Utrecht 1493, lakenkoper, wantsnijder (bron Transport en plechten 1533), cameraer, schepen (1519), overleden op 11-11-1524 te Utrecht, op Martijnsdag, begraven in 1524 te Utrecht (St. Catharijnekerk), * Buurspraakboek: op beloken Paeschavont nyewe borgers 1497 ingeschreven.
* Mr. Jacob Croll, dokter in de medicijnen en joffr. Catrijn, sijne wijve, transporteren Jan Jacobsz van Rotterdam een huijs (in de Coevoet) tussen de Smebrug en Reguliersbrug daer Claes de Rijcken erfgenamen ten noorden naest gelegen sijn. Dinsdag na O. v. Annunciatio 1503 (Schepenen Oud Reg.)
* woonde in de Koevoet, aan de Oudegracht, tussen de Smee- en de Regulierbrug, poort en gevelsteen (met een koepoot) in de Nieuwstraat. Oudegracht no. 290.
* Zie ook NL 1977 Strick en NL 1959 pag. 121 {233}
* Erfpacht SA I, 704 pag. 40 1533, perceel bestaande uit huis en hofstede liggende in de Nijestraet. Jan Jacobss, wantsnijder. Transport. Oude eigenaar: Bruederschap van onzer lieven vrouwen visitatie in de Cellebroederkerk.
* Boedel Jan Jacobss x Gerrichgen (nieuwe eigenaar: Coenraet Janss x Cornelia) (verwanten/erfgenamen: Clemens, Alijt en Geertruijt, onmundige kinderen van Jan Jacobs van Rotterdam en Gerrichgen), transport d.d. 30-09-1535 p. 164-164 SA I 704, betreft: alinge, huijsinge ende hofstede met poort en poortwech; elk kind hun deel. Ligging perceel: Oostzijde Oudegrafte tussen Smebrug en Regulierssbrug; belendingen: after uijtgaende in Nijstraet, voor aen de grafte de erfgenamen van Eelgis die Smit, agter boven de erfgenamen van Claes van Hijndersteijn, beneden de erfgenamen van Ghijstert die Rijck. (= De Koevoet)
* Boedel + Jan Jacobs en Jacob Jan Jacobs, (nieuwe eigenaar Coenraet Janss, wantsnijder) (verwanten/erfgenamen: Gherijt die Zwart x Margen dochter van Jan Jacobs; Joest Adriaenss x Mechtelt dochter van Jan Jacobs) Transport huis en hofstede, liggende aan de Oostzijde van de oude Graften tussen Smebrugge nede Reguliersbrugge. Belendende percelen: Nijestraat, boven voor, erven Eelgis die Smit, boven achter, erven Claes van Heijndersteijn, beneden, erven Ghijsbert die Rijcke, d.d. 09-03-1536 p. 38-38 SA I 704.
* Boedel Jan Jacobs van Rotterdam x Gerrichge en Jacob Jans van Rotterdam (zoon). (nieuwe eigenaar is Coenraet Jans, wantsnijder. Verwanten: Jan Willems, smid x Anna, dr. van Jan Jacobss van Rotterdam) Ligging perceel: OZ Ouden Graften tusschen de Smebrug ende Regulierbrugge. Belendingen: Achter Nijestraet. Boven: erven Eelgis de Smit. Achter de erven Claes van Hijndersteijn. Beneden de erven Ghijsbert die Rijcke. Transport. SA I 704, d.d. 01-06-1536 (p. 96-96). Bijzonderheden: Aendeel in huijsinge ende hofstede.
* Boedel + Jan Jacobbs x Mechtelt (nieuwe eigenaar is Coenraet Janss (erfgenamen: Herman van Leeuwen x Alijt Heijnrick de Jongendr. Coenraet, Cornelis en Mechtelt, kinderen van Hermen van Leeuwen en Hillegont. Verkoop 13 februari 1537 Stadsarchief I 704 pag. 30- 30I; Transport paerten ende deelen van eenre huijsinge en de hofstede met een uitgang in de Nijstraet, liggende aande Oostzijde van de Oude Graften tussen die Smebrugge ende die Reguliersbrug.
* Transport van een plecht, door Beertgen Corneliss van Benthemsdr. naar Jan Jacobss, wantsnijer, d.d. 09-01-1538 p. 5-5. Betreft: helfte van een plecht f. ...., f 9,- ende 16 stuijvers losrente gevestigd op die drie deelen van twee cameren gelegen in de Vroetsteech.
* Erfpacht SA I, 704 pag. 40 1533, perceel bestaande uit huis en hofstede liggende in de Nijestraet. Jan Jacobss, wantsnijder. Transport. Oude eigenaar: Bruederschap van onzer lieven vrouwen visitatie in de Cellebroederkerk.
* Transport van Frederick Aernt Frederickss x Cornelia Jan Aernt die droechscheeresdr. naar Jan Jacobs, die snijer d.d. 24-11-1534, pag. 168-168 SA I 704, betreft alinge, huijsinge ende hofstede, outeigen 10 stuivers, liggende aan de Westzijde van de Vijestraete; belendingen: ZW: Ghijsbert Zweer Evertss erfgenamen, NW Gherijt Zast.
* Jan Jacobs x Emmijgen, wantsnijder. Nieuwe Eigenaar: Engeltgen Jacob Janssdr, Joest van Eijcken weduwe, transport d.d. 28-09-1542 p. 71-71, ligging perceel Westzijde Nijstraet, belendingen; boven Katrijn van Sonnevelt, beneden Jan Jans van Vijanen, betreft alinge, huijsinge en hofstede. Out eijgen: 10 stuvers.
* Boedel + Cornelia, Gerijt Janssdr weduwe van Cornelis Gijsbertss, hoefsmit, naar Jan Jacobss x Emmijgen, wantsnijder. (Verwanten Cornelia: The heeckeren, van Eijck, Jansdr.), erfenisse en besterfenisse, Transport: SA I 704 d.d. 28-09-1542 pag. 72-72.
* Een rentebrief wordt door de gebroeders Jaspar en Jan van Wijck (met identiek wapen als dat van Van Leeuwen) verkocht aan Harman van Leuwen en een Herman van Leuwen (hetzelfde wapen gebruikende) en in 1494 borg was voor Jacob van Wijck, die land in Mouderick verkocht.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1500 met Mechtelt (Emmijgen) van OOSTRUM, begraven in 1542 te Utrecht (St. Catharijnekerk), wapen: in een zwart veld en aanziende adelaar van goud, de bek en klauwen rood. Booth. Zie ook wapenkaart Utrecht.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1515 met Gerarda Clemensdr (Gerrigje) van der BURCH (Verborch), overleden op 15-07-1535, begraven in 1535 te Utrecht (Geertekerk), * huwde Jan zonder haar moeder en kennissen op de hoogte te stellen. Daardoor viel zij in ongenade bij haar moeder. Dochter van Clemens van der BURCH en Wijndelmoet SCHAFFELAER.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Herman Janss van LEEUWEN (liet de naam Coevoet varen) (zie III.1).
2.  Alith (van LEEUWEN), overleden in 1538.
Gehuwd met Antonis Aertsz VINCK, geboren circa 1500.
3.  Margriete (van LEEUWEN), overleden in 1557, * oudste dochter.
* wonende in het huis "in de Koevoet" te Utrecht.

Gehuwd met Gerit de ZWART, * 5 kinderen: Lucas (huwt Dirckgen Willem Goyertsz van Compostell), Margriet (huwt Dirck Jacobsz Kemp), Adriaen, Borchgen en Marrichje (huwt Gerrit Segersz).
* Transport, d.d. 07-10-1546, pag. 201-201: Boedel van Belije Dominicq van Haerlems weduwe. Nieuwe Eigenaar: Gerrit die Zwart x Margriet (van Leeuwen). Ligging perceel: Oostzijde van de Nijestraat. Boven: Sebeus die metselaer. Beneden: Roelof Jut Spijckerboer. Verwanten/erfgenamen: Jan Loefs (van der Meer) x Alijt (die Jonge) eerder gehuwd met Herman van Leeuwen. Bijzonderheden: helft van de alinge, huijsinge ende hoffstede met poortgen uitgaende, andere helft behoort aan Gerrit die Zwart. Oudeigen: 4 pont stads paij uit de gehele huijsinge.
4.  Mechtelt (Metje) (van LEEUWEN).
Gehuwd met Joost ADRIAENSZ (in de Weerde).
5.  Henric Janss (Dirck) KOEVOET, wantsnijder, overleden in 1528, buiten Utrecht.
6.  Jacob Jan Jacobssoen KOEVOET (van Rotterdam), overleden in 1528, buiten Utrecht, * uitlandig in 1525;
* Vanwege het conroetsspel in 1528, samen met zijn broer Dirck Janss Koevoet uitgeweken, zijn in het zelfde jaar 'buijten gestorven'.
* Conroetsspel: Geldersgezinden bestaande uit edelen, patriciërs, werklieden, kanunniken, die in december 1526 gewapend een einde maakten aan het Gildenbewind. (Geschiedenis van de Stad Utrecht). In 1528 nam ook Karel V de macht over in Utrecht en begon de bouw van de dwangburcht Vredenburch.

7.  Adriana KOEVOET (van Rotterdam), bagijne te Brandolyn te Utrecht.
8.  Maria COEVOET (van Rotterdam), bij de nonnen te Goglyne bij Bruggen.
Uit het tweede huwelijk:
9.  Cornelia Jans (Neeltje) van ROTTERDAM, gedoopt op 10-11-1515 te Rotterdam, overleden op 17-11-1573 te Utrecht op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Coenraedt JANSS, wantsnijder, overleden voor 1568, * kinderen vermeld d.d. 12-03-1568, zien dan af van de erfenis van hun vader t.b.v. Cornelia Jan Jacobsdr.
Gehuwd (2) met Johan STRICK (later Strick van Linschoten), ontvanger der Rijntollen te Utrecht in 1555, heer van Plettenburg (nu huis Jutphaas) in 1571, gedoopt op 10-08-1526, overleden op 17-02-1584 te Utrecht op 57-jarige leeftijd, * na overlijden van Cornelia Coevoet, gehuwd met Sandrina Lambertsdogter van Crayesteyn, weduwe van Jan van Zijll tot Ameronghen.
10.  Clemens Jan Jacobss KOEVOET (van Rotterdam), pastoor tot Everdingen, overleden na 1535, * Transporten en Plechten: Oude Eigenaar: Coenraat Janss x Cornelia. Nieuwe Eigenaar: Clemens Jan Jacobss van Rotterdamszoon. Plecht SAI 704 d.d. 30-09-1535. Plecht f.0,-. F.5,- losrente.
11.  Alijth Jan Jacobss (Aeltgen) van ROTTERDAMDR, overleden na 1535, * NL - Strick: 20-02-1598 compareren Geertruyt van Velsen, weduwe van wijlen Ottes van Hoorn als erffgenaeme haers moeders, die welcke eenige erffgenaem was van za. Henrick Evertss. van Suijlen voor haer selven ende als het recht hebbende tot d'een helfte van de naevolgende huysinge ende Jan Bosch Jansz, den olden voor hem selven ende vervangede bij desen sijnen broeder en susters, Johan Strick voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor sijne broeder ende suster wonende tot Lubeck, mitsgaders Hillegondt Ellert Jansz van Loenensdr. oock voor haer selven ende haer sterckmaeckende voor Geeritgen Ellertsdr., haer suster, ende die voorn. Jan Bosch, Johan Strick ende Hillegondt in qualite voorn. in desen vervangede ende hem oock sterckmaeckende voor Coenraerdt Strick, haerluyder neve ende broeder, respective te saemen geïnstueerde erffgenaemen van za. Alit Jan Jacobsz van Rotterdamsdr. (die) weduwe was van den voorn. Henrick Evertsz. van Suylen, ald in dier voegen gerechticht tot d'andere helfte der selver huysinge. Transport van de beterschap van een huis aan de oostzijde van de Plompetorengracht.
* Transport en plechten: Oude Eigenaar: Coenraat Janss x Cornelia. Nieuwe Eigenaar: Alijt Jan Jacobss van Rotterdam. Plecht SAI 704 d.d. 30-09-1535. Plecht f,-. f. 5.- losrente.

Gehuwd voor de kerk (1) na 1525 met Anthonis AERTS.
Gehuwd (2) met Hendrick Evertss van SUYLEN, zoon van Evert van ZUYLEN.
12.  Geertruijt Jan Jacobss van ROTTERDAMSDR. (van Leeuwen), overleden na 1535, * zie ook: Veluwse geslachten, 27jrg., nr. 4 (jul/aug/sept 2002), pag. 62-64.
* kinderen: Hillegont en Gerarda, wonenden te Amsterdam.
* Transporten en plechten: Oude Eigenaar: Coenrait Janss x Cornelia. Nieuwe Eigenaar: Geertruijt Jan Jacobss van Rotterdamsdr. Plecht SAI 704 30-09-1535 Plecht f.-. f. 5,- losrente.

Gehuwd met Ellert Jans ZOT van LOENENS.
13.  Gijsbert COEVOET BORCH, commandeur tot Ingen.
14.  Anna van ROTTERDAM, * 6 kinderen en veel nakomelingen.
Gehuwd met Jan Willemss BOSCH, zoon van Willem BOSCH.

III.1 Herman Janss van LEEUWEN (liet de naam Coevoet varen), kameraar (1534-1539), schepen (1540), geboren voor 1500, overleden voor 1545 te Utrecht, voor 13 februari. Na 10-07-1543.
*wordt ook gezegd voor 1558 of in 1558
, * genoemd naar de eerste echtgenoot van zijn moeder Mechteld.
* Wapen: in zilver een rode keper, beladen met 3 gouden Sint-Jacobsschelpen. (Buchel) Nederlandse Leeuw: 1995 bl. 308 e.v. Fragment van een familie Van Cordenoort (Van Leeuwen + De Jonge). Mijn mening is dat Herman van Leeuwen Janss dit wapen heeft overgenomen samen met de naam, van de eerste echtgenoot van zijn moeder.
* Bron: Ons Voorgeslacht 1986 "De leenhoven van de heren van Vianen door J.C. Kort; V: De lenen ten Noorden van de Lek. Pag. 247: - 264. 6 morgen land in Jaarsveld (1483: strekkend van de wetering tot de rivier), boven (1483: Wouter Staal: 1626: Anton van Vianen), beneden ( 1483: de kerk van Zeist; 1626: Cornelis Bastiaansz.). : - 18-08-1392: Nikolaas die Sloyer, zoals de ouders van de leenheer aankwam van de jonkvrouw van Amerongen 6 fo.38v. - 15-03-1420: Nikolaas die Sloyer, zoals de ouders van de leenheer aankwam van de jonkvrouw van Amerongen, 6 fo. 38v. : 264 - 15-03-1420: Nikolaas die Sloyer, 9 fo. 26. : - 02-01-1429: Arentje van Werenstein, dochter van Jan Witte, bij overdracht door Nikolaas Sloyer, eventueel te komen op Elisabeth, haar zuster, gehuwd met Abrioen van Vianen, bastaard, met lijftocht van Hendrik van Rijsenburg en Wendelmoed, diens vrouw, 10 fo. 4v, 9 fo. 26. : - 02-06-1433: Lubbert van Groenewoud voor Elisabeth zijn vrouw, bij dode van Arentje van Werenstein, haar zuster, eventueel over te dragen aan Wendelmoed, haar tante, 10 fo. 14v. : 14-05-1483: Joost Abrioensz, neef van de leenheer, te komen op Hendrik, zijn zoon, met lijftocht van heer Abrioen Joostenz., priester, 12 fo. 16v. : 29-04-1487: Hendrik Joostenz. bij dode van Joost Abrioensz. uten Goye, zijn vader, met lijftocht van heer Abrioen uten Goye, zijn broer, 12 fo. 44. : 25-09-1504: Hendrik Joostenz voor Belie, dochter van Cornelis van Reeuwijk, zijn zuster (!), bij overdracht door Hendrik Joostenz., priester, 12 fo. 179. : 17-03-1530: Lijftocht van Dominicus van Haarlem, gehuwd met Belie, dochter van Cornelis van Reeuwijk, 13 fo. 73. : - 30-10-1534: Herman van Leeuwen, bij dode van Belie van Reeuwijk, zijn nicht, 17 fo. 36v. : 16-06-1543: Govert Hermansz van Hees voor Hieronimus van Leeuwen bij overdracht door Herman, diens vader, gehuwd met Aleid, dochter van Hendrik de Jonge, en de jongste broer zal de helft van de pacht krijgen, eventueel te komen op Hendrik de Jonge, zijn broer, 17 fo. 108. : 13-07-1549: Johan Loefsz. voor Hendrik de Jonge, zoon van Herman van Leeuwen, bij dode van Hieronimus van Leeuwen, diens broer, 17 fo. 108. : 26-03-1556: Jan Loefsz. voor Jan van Leeuwen bij overdracht door mr. Pelgrim van Loon voor heer Hendrik van Leeuwen, kanunnik van St. Pieter te Utrecht, eventueel te komen op Katharina van Leeuwen, Jans zuster, 18 fo. 35. : - 13-02-1558: Koenraad van Leeuwen, bij dode van Herman van Leeuwen, zijn vader, na verzuim, 21 fo. 20v. : - 12-09-1566: Jan Loefsz. voor heer Hendrik van Leeuwen, kanunnik van St. Pieter, bij dode van Jan van Leeuwen, diens broer, 2 1 fo. 164v. : 14-07-1572: Jan Loefsz van der Meer de oude voor Aleid, dochter van jonge Jan van der Meer bij Margaretha, dochter van Herman van Leeuwen, bij overdracht door heer Hendrik van Leeuwen, 24 fo. 115v-116. : 10-09-1574: Cornelis van Leeuwen bij dode van Herman van Leeuwen, zijn vader, 24 fo. 140v. : 24-10-1577: Splinter van Hamersveld voor Aleid van der Meer bij overdracht door heer Hendrik van Leeuwen, 25 fo. 12v-13. : 21-12-1587: Nikolaas Govertsz, wonend in de Tollesteeg buiten Utrecht, bij overdracht door Gijsbert van Hardenbroek voor Aleid van der Meer, diens vrouw, 25 fo. 97v-98. : 15-10-1595: Stoffel Govertsz voor Govert Nikolaasz, zijn neef, bij dode van Nikolaas Govertsz, diens vader, 26 fo. 35v-36.  
* Bron: Ons Voorgeslacht 1986 pag. 628 etc.: 5 14. Een hoeve in Helsdingen, strekkend van de Zijpkade tot de Helsdingse weg, boven: Jan Gerardsz. van Helsdingen, beneden: Jan Gerardsz., het St. Nikolaas altaar te Gasperde en kinderen Hendrik Noyenz. : 04-06-1392: Herman van Helsdingen Hermansz., 6 fo. 17. Het leen 517 gesplitst in 517A en 517B.
517A. De helft van het leen, (1577: zijnde 8 morgen in de Ganskampen in het schoutambt Vianen), boven (1465: Bernard Crol c.s.; 1509: Gerard Maurijnsz.; 1572: IJsbrand van Spaarnwoude; 1577: Gerard van Spaarnwoude Wsbrandsz.; 1605: Maria van Spaarnwoude; 1631: kinderen van de heer van Loenersloot), beneden: Herman van Helsdingen (1420: Rembert Jansz.; 1435: Foyske Rembertsd., 1465: Gijsbert van Bloemendaal; 1572: Gijsbert van Kleef Andriesz., burger van Wijk; 1631: de jonkvrouw van de Vecht), (1596: 60 pond jaarlijks waardig). : 05-09-1393: Hildegonde van der Meer bij overdracht door Herman van Helsdingen, te lossen binnen 4 jaar met f. 150,- gelders 6 fo. 63 en fo. 17. : 04-03-1420: Goede, gehuwd met Gerard Voogd van Tule, 9 fo. 20. : 09-01-1435: Aleid, dochter van Gerard Voogd en Goede, bij overdracht door haar ouders, te komen op Elisabeth, haar dochter bij Willem Jansz., haar tweede man, 10 fo 18. : 02-11-1436: Hubert Willem Janszz., eventueel te komen op Nikolaas, zijn broer, met lijftocht van zijn vader, 10 fo. 24. : 19-04-1444: Hubert Willem Janszz., 10 fo. 24. : 26-12-1465: Margaretha, dochter van Hendrik Baars, bij overdracht door Hubert Willemsz., te komen op de erven van haar moeder, 10 fo. 110v. : 08-08-1509: Herman van Leeuwen Jansz. bij overdracht van Jan Jacobsz voor Margaretha, dochter van Hendrik Baars, 13 fo. 4v. : 16-06-1543: Herman van Leeuwen, wiens leenvolger Cornelis, zijn zoon bij Hildegonde, dochter van Pieter in der Laewen, zijn eerste vrouw, en Machteld, zijn dochter bij Hildegonde f. 12,- en f. 6,- karolus jaarlijks zal geven, 17 fo. 108v. : 17-04-1544: Koenraad van Leeuwen bij dode van Herman, zijn vader, 17 fo. 113. : 30-06-1551: Lijftocht van Cunera, dochter van Jan Willemsz, gehuwd met Koenraad van Leeuwen, burger van Utrecht, op de helft, te versterven in de boedel met f. 300,- karolus, 17 fo. 189. (pag. 627). : 1569: Koenraad van Leeuwen te Utrecht vermeld, LRK 340 fo. 227v-228. : 20-05-1572: Johan van Leeuwen bij dode van Koenraad, zijn vader, 24 fo. 114v-115. : 25-05-1573: Johan van Leeuwen Koenraadsz. burger van Utrecht, eventueel te komen op Adriaan van Leeuwen, zijn broer, voor de helft, die de medeerven f. 300,- karolus zal betalen en Christina, zijn jongste zuster, f. 50,- meer, 24 fo. 125v-126v. : 26-06-1573: Cornelis van Leeuwen Hermansz., burger van Utrecht, voor Adriaan van Leeuwen Koenraadsz., zijn neef, bij dode van Jan, diens broer, 24 fo. 127v. : 27-05-1577: Johan van Well, burger en lakenkoper te Utrecht, voor Katharina, dochter van Koenraad van Leeuwen, zijn vrouw, 25 fo. 7. etc. 517B valt onder Van Helsdingen.
 
Bron: Ons Voorgeslacht 1988, pag. 398 e.d.: 103. 8 morgen land in Jutfaas, (1380: zijnde een halve hoeve; 1401: verminderd tot de helft), boven: de abt van Oostbroek (1625: een vikarie van St. Pieter te Utrecht), beneden: Arnout van Lokhorst (1380: Daam van Lokhorst; 1387: diens moeder; 1412; de heren van Oudmunster te Utrecht; 1516: de heren van St. Pieter te Utrecht; 1625: een vikarie van Oudmunster te Utrecht). (gedeelte overgeslagen ws. dat niet verwant is) 09-03-1516: Hendrik de Jonge voor Katharina Arnout Binops alias Busersd. zijn schoonmoeder, weduwe van Hendrik van Dammassche, bij dode van mr. Willem Binop alias Buser, haar broer, die aankwam bij overdracht door Herbaren van den Rijn, na verzuim wegens oorlog, te komen op Hendrik de Jonge Hendriksz., haar kleinzoon, of Jacob, diens broer, met lijftocht van Aafje, haar dochter en hun moeder. LRK 123 c.Sticht fo. 17v-18. (pag. 397). : 09-08-1532: Herman van Leeuwen voor heer Hendrik de Jonge Hendriksz., priester, bij dode van Katharina, diens grootmoeder, LRK 125 c.Sticht fo. 17. : 11-01-1543: Adriaan van Helsdingen, voor heer Arnout de Jonge, priester, bij dode van Hendrik, diens broer, LRK 126 c. Woerden fo. 13. : 13-01-1543: Joris Ottenz. voor Christina, dochter van Jan van Deventer, bij dode van heer Hendrik de Jonge, kanunnik van St. Pieter te Utrecht LRK 126 c. Woerden fo. 12-13. : 20-06-1545: Adriaan van Helsdingen voor Aleid (Arnout?) de Jonge bij dode van heer Hendrik, haar broer, LRK 126 c. Woerden fo. 14. : 16-08-1583: Gillis van Flory, procureur bij het hof van Holland, voor Margaretha van Leeuwen, weduwe van Johan van der Meer, bij dode van Aleid de Jonge, haar moeder LRK 135 fo 358v-359. : 03-04-1602: Mr. Dirk Schout te Den Haag voor Aleid, dochter van Jan van der Meer, gehuwd met Gijsbert van Hardenbroek en Wulven, bij dode van Margaretha van Leeuwen, haar moeder, LRK 136 fo. 220-221. : 04-07-1611: Gerard Werff Willemsz. bij overdracht door Aleid van der Meer, LRK 221 fo. 52. ...
 
Zie ook de Jonge.
 
* Transport: boedel van Belij Dominicq van Haerlems weduwe: zie Gherit de Zwart.
* Transport v.e. plecht (verkoop) 19 september 1536 Plecht f. 191, 15 1/2 st. f. 10,- losrente.
* Transporten en Plechten: Transport v.e. plecht (koop), d.d. 13-02-1537, plecht f. 76,-. (1e gedeelte nog transcriberen) 2e gedeelte pagina: Coenraet Jansz en Jan Willemsz, wantsnijer, zijn Herman van Leeuwen f. 76,- schuldig.
* Transport (koop) 29 mei 1539 SA I 704 pag. 71, een perceel bestaande uit vierendeel van een huis en hofstede 4 pondt stats pay uit gehele huis, gelegen aan de Oostzijde van de Nijestraat.
* Transport (koop) 4 augustus 1541 een perceel bestaande uit de helft van 2 huizen, hofsteden, werven, kelders en cluijsen annex andere helft behoort aan de onmundige kinderen van Dirck Bollen, genaamd 'grote huis ten Doem' ende 'cleyn huis ten Doem' liggende onder die Gairde.
* Transporten en Plechten: Testament, d.d. 29-05-1543, pag. 80-80ehele pagina!); langstlevende roerende en onroerende goederen Hermen van Leeuwen en Alijt Hermans de Jongedochter. Stadsarchief I 704. 2e gedeelte worden de kinderen als erfgenamen genoemd: Margriet en Kathrijn en toekomstige kinderen.
* Boedel Acte van Afstand 20-04-1564, p. 150, erfenisse en besterfenisse (aan Alit en Jan Loefss van der Meer). Boedel van wijlen Herman van Leuwen in sijn leven gehuwd met Alit. Verwanten/erfgenamen: Willem Henrickss van Pass x Catrina Herman van Leuwensdr.
Stadsarchief I Utrecht Archief van de Raad 701-1
* Inv. 246 Quittantie van Herman van Leeuwen en zijne schoonzoon voor de ontvangst van den 1en kameraar Heijnrick van Raveswaeij van de aflossing eener plecht van 306 1/2 Rijnsche guldens op het huis 'after Groet Lichtenberch', after 't gevangen Vleijshuijs 1537 1 stuk
* Raads dagelijks boek register 1528-1577: Herman van Leeuwen raad 07-11-1542; schepen 16-10-1540, 06-120-1541; Kameraar 15-10-1534, 09-10-1535, 08-10-1536, 16-11-1537, 07-10-1538.
* Uitspraak in zijn geschil met de "oudenwantsijs" meesters wegens het opslaan van laken buiten hun weten 18, 25-09-1534.
* Het door hem gekochte halve strijkambt (van de wollen en linnen lakens) gesteld ten lijven van zijn zoontje Hendrick 06-09-1536.
* Zijn vrouw Alijt aangenomen als bewaardster van het strijkambt van de wollen en linnen lakens 07-10-1536.
* Zijn weduwe consenteert in het besluiten over de vermindering van de rekening van onkosten van Adriaan van Renes 04-02-1546
* Voogdijstelling over zijn minderjarige kinderen.

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1517, voor of op 01-12-1517. Echtgenote is Hillegont Peters van INGERLAUWEN, overleden in 1525.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1530, voor 30-07-1530. Echtgenote is Alit Heijndrick (Aleid) de JONGE, overleden in 1582 te Utrecht. Adelheid de Jonge, weduwe van Johan Loeffs van der Meer 1582, overluiding in de Dom. * Wapen: een rood schild met 3 palen van vair met in een gouden schildhoofd een zwarte merlet. Bron: Nederlandse Leeuw 1995 bl. 308 e.v. Fragmenten van een familie Van Cordenoort, zie ook Collectie Booth (de Jonge/de Jode) Zie ook Buchel.
* krijgt in 1545 4 morgen land in beheer gelegen te Harmelen (zie haar vader).

* Bron: Ons Voorgeslacht 1982, pag. 584 e.v.: 6 bis. Een rente van 62 gouden karolus gulden 10 stuivers per jaar verzekerd op de Hoochlandse tienden, te lossen met 1000 karolus gulden. : 21-08-1557: Jan Loeffsz. na opdracht door heer Dirck van Zuylen van der Haer, ridder (1, fo. 324v). : 16-?-1572: Alidt Henrick de Jongendochter na overdracht door Johan Loefsz. van der Meer (2, fo 83v). : 27-05-1575: Margriet Herman van Leeuwensdochter, weduwe van Jan Jansz. van der Meer, na overdracht door Alidt Henrick de Jonghendochter, gehuwd met Johan Loofsz van der Meer (2, fo. 101). : 06-06-1617: Aert van Ruempst, zoon van Judith van der Meer, Jan Loef van der Meersdochter, verklaart dat jonkheer Johan van Zuylen van der Haer, heer van Sevender en de Haer, schout van Utrecht, het leen heeft afgelost (1. fo. 324v)
* Transporten en plechten: transport d.d. 07-10-1546, zie Johan Loeffs van der Meer.
* Transport v.e. plecht (koop) 10 juli 1556 een perceel bestaande uit een huis en hofstede liggende aan de Oostzijde van de Nijegracht.
* Transport v.e. plecht (koop) 12 oktober 1558 een perceel bestaande uit een huis en hofstede liggende aan de Oostzijde van de Nijegracht in de Oudelle.
* Transport v.e. plecht (koop) 12 augustus 1559 een perceel bestaande uit 3 kameren liggende aan de Westzijde van de Nijegracht tegen St. Marie Magdalenencloester over.
* Transporten en plechten: Plecht (koop), d.d. 14-12-1565, pag. 198-199. Oude Eigenaar: Cornelis de Man x Weijndelmoet Harmen van Werdendr. Nieuwe Eigenaar: Alijdt Henrick de Jongendr x Jan Loeffss van der Meer. Ligging perceel: Onder die Gaerde. Die alinge, huijsinge ende hoffstede: metten kelder ende sijdelwoeninge. Bewoner: Jan Beerntss. Plecht: f. 2000,- 5%. Belendingen: Achter de Grafte. ZW boven: Wouter van Asch. NW beneden: erfgenamen van Dijrck van der Berch.
* Transport v.e. plecht (verkoop), d.d. 14 december 1565, pag. 199-120. Oude Eigenaar: Jan Loeffss van der Meer x Alid Henrick die Jongendr. Nieuwe Eigenaar: Cornelis de Man x Weijndelmoet Hermen van Werdendr (= van Weede). Betreft: een perceel bestaande uit die alinge, huize en hofstede: mitten kelder ende sijdelwoeninge, liggende Onder die Gaerde. Belending: achter: de gracht. ZW boven Wouter van Asch. NW beneden: erfgenamen van Dirck van der Berch. Outeijgen 12 stuijvers, 7 alben ende 3 mijnten t.b.v. die heeren van Oude Munster.
* Transport v.e. plecht (koop) 10 mei 1576 een perceel bestaande uit 2 huizen met kelder uitgaande op de gracht genaamd 'den groten en den kleinen Dom' liggende in de Lichtegaerdt.
* Transport (verkoop) 29 juli 1578 p. 55-56 een perceel bestaande uit een alinge, huis en hofstede, liggende aan de Oostzijde v.d. Oudegracht a.d. St Jacobsbrug tussen 't Hertsteechgen en Pauwsteechgen. Belendingen: Boven; Tuentgen, mr. Claes de barbiers wed. Beneden: Dieuwen, Otto v. Rosants wed. Plecht f. 234,- 6 1/4% t.b.v. Corn. Ottens van Rosant erfgenamen. Plecht f. 200,- 6% t.b.v. de wed. Anna Rijcken. Nieuwe eigenaar: Frederick Splinterss, mandemaker.
* Plecht (verkoop) 29 juli 1578, p. 56, een perceel bestaande uit een huis en hofstede, de plecht is f. 100,- a 6 1/4%, liggende in de Regenboghe achter St. Pieters. Belendingen: Boven; Willem v. Loon, Beneden; die Cellebroeders. Nieuwe eigenaar is Adriaen Bom.
* Testament, d.d. 22-08-1572, Alijdt Henrick de Jongendochter, Johan Loeffs van der Meer jegenwoirdige huijsfrou, verthoent zekere opene bezegelde brijeven van octroij haer bij hooch lofflicken memorie des Keijserlicken macht verleent van date den negenden januarij anno XVc vijff ende veertich (09-01-1545) achtervolgende ende uuijt crachte van de welck zij testatrice verclaerde geordoneert, gedispuneert ende gemaeckt te hebben haer testament ende uterste wille in een papijer codicille oft qucoijr (= cohier) van vijff bladeren ende eenen halven zijde scrijfts, 't welck zij ons verthoenden met een anders handt duer haer begeerte geschreven ende met haer eijgen handt (so zij seijde) onderteijckent .... Ende op dat 't zelve her testament ende uuijterste wille tot hare overlijden ende sterffdach toe secreet ende verborgen soude moegen blijven ende 't zelve codicill ofte quoijer des testaments toegezegelt sijnde met Johan van der Meers haers mans zegel.
* In de Monumenta van Buchel bladzijde 202 (folio 107v) staat "Harman van Leeuwen en Alijt de Jonge sijn huijsfrouwe" onder een gecombineerd wapen van de twee. De mans wapen is: Van Leeuwen: in zilver een lage rode keper beladen met drie gouden St. Jacobsschelpen (1-2). De vrouws wapen: een rood schild met drie palen van vair met in een gouden schildhoofd een zwarte merlet. Dit wapen is identiek aan het wapen van de familie de Jonge genaamd de Rijcke, tevens wordt gesteld dat iedereen die dit wapen draagt uit het huis Chatillion stamt. (Bron: CD Stam- en wapenboeken; adel en aanzienlijke families door A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap).
* Bron: Utrechts Archief; Toegangsnr. 37, Archief: Financiele instellingen van de Landsheer 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke besturen 1581-1810. Uitgegeven d.d. 11-05-1559. Inv.nr 231: Frederik van Rooijenburch, Peter Gijsbertsz van Heel en Aleid dochter van Hendrik de Jonge en vrouw van Jan Loefsz Vermeer te Utrecht afgelost met recepisse. 2 charters (pas in najaar 2010 inzichtbaar).
Dochter van Heijndrick de JONGE, kanunnik van St. Peter te Utrecht, resp. vicaris van 't Oude Munster (bron: transporten en plechten 30 september 1533 SA I 704, pag.107), raad (1508...1521), en Aeffgen Hendriksdr. van DAMASTEN.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Coenraad van LEEUWEN (zie IV.1).
2.  Cornelis Hermans van LEEUWEN (zie IV.3).
3.  Mechteld van LEEUWEN (van Oosterhout), overleden in 1563, * huwt voor 02-09-1546 Henrick Peters van Bernevelt, kistemaker (Var. I 17.d)
* vermeld in 1504 als mogelijke leenopvolgster van Belie dochter van Cornelis van Reeuwijk en Margaretha.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Margriete van LEEUWEN, koopvrouw, geboren circa 1533, overleden op 26-02-1601 te Utrecht, overluid (Dom), huwt 1) Jan van de Borch, glasemaker; huwt 2) Jan Jans van der Meer, haar stiefvaders voorzoon. In 1587 weduwe.
 
* Procuratie, d.d. 25-08-1588, pag. 440-441; Machtiging van Jouffr. Margaretha van Leeuwen, weduwe van wijlen Jan Loeffen van der Meer alsmede erfgename van za: Alijdt de Jonge eertijds weduwe van za: Herman van Leeuwen op Jonckeer Gijsbert van Hardenbroeck, haren swager. Uitwerking: Procuratie van Joffr. Margaretha van der Meer, pag. 440-441. Op huijden compareerden voor mijn openbaer notaris bij de hove van Utrecht geadmitteert ende getuigen onderschreven jouffr. Margaretha van Leeuwen, weduwe van wijlen Jan Loeffsz van der Meer als mede erffgenaem van zaliger Alijdt de Jonge eertijts weduwe van zaliger Herman van Leeuwen ende heeft uut handen van Joncheer Gijsbert van Hardenbroeck haren swager ende gecoren voecht in desen geconstitueet ende machtich gemaeckt, constitueeren ende maeckt machtich bij desen Willem Eerstensz d' Viana omme vuuijt hare comparantes name ende 't hare behoeve inne te manen 't eijschen ende mit recht te vervolgen ist noch alsulcke achterstall van renthen van de hooftsomme van 1c plus interesse tot VI plus interesse sjairs als zij comparant heeft gehypotekeert op vier mergen lants gelegen op Achthoven in de Lande van Manen, onlanch wuijten boedel van zaliger Cornelis Thonsz gecocht bij eene Egbert Cornelisz Terf, woenende tot Lexmont, oick naer costume van de Lande aldaer te procederen tot [inwiningen] van 't voirschreven hijpotheeck quitant van sijn ontfangen ende te gheven ende voirts hier inne alles te doen dat d' zake vereijscht ende sij comparante selfs present sijnde soude [ ] ofte mogen doen miet macht over ofte meer, in sijn plaetse ad lites in comuni forma te substitueren, behoude, dat die voornoemde Vianan gehouden is tot vermaninghe van sijnen ontfanctsrekeninge beters ende reliqua te doen. Belovende sij comparante voir goet vast ende dan werden te houde all 't geene bij de geconstitueerde ende sijnen substituijten sall moegen gedaen worden onder 't verbant van hare persoon ende [gaden] d' selve makende subvert allen [ ] eenre mechten ende gerechthen gedurende des volmacht to hare kennelicke verder seggen toe vers[.. ] ende hier van acte. Aldus gedaen 't Utrecht en huijse van hare comparante op den XXVe Augustij 1588 (25-08-1588) in tegenwoirdicheijt van de Eersame heer Willem Marius van Oudewater ende Sijmon Jansz, inwoender 't Utrecht als getuigen hiertoe versocht ende geboden. Ende was ondertekent. etc.
* Bron: Ons Voorgeslacht jrg. 1982, pag. 587: * 6 bis. Een rente van 62 gouden karolus gulden 10 stuiver per jaar verzekerd op de Hoochlandse tienden, te lossen met 1000 karolus gulden. (zie ook Jan Loeffsz van der Meer).- 27-05-1575: Margriet Herman van Leeuwensdochter, weduwe van Jan Jansz. va der Meer, na overdracht door Alidt Henrick de Jonghendochter, gehuwd met Johan Loofsz. van der Meer (2, fo. 101).
* 04-12-1587: Civiele sententie van het Hof van Utrecht; Judith Jan Louffsz van der Meer, Louff Dircksz, van Waveren en Dirck Borren gehuwd met Emmichgen en vervangende Jaspar hun broer, mede erfgenamen van Jan Loufsz van der Meer hun vader en grootvader eisers versus Margrieta van Leeuwen, weduwe van Jan Loufsz den jongen voor zichzelf en als erfgename van haar Alidt de Jonge eertijds weduwe van de voornoemde Jan Loufsz. Betreft een geschil over de opbrengsten van de legaten die Jan Loufsz in zijn testament van 22-08-1572 (inv.nr. U001a001, fol. 135vo, 22-08-1572Johan Loefsz van der Meer heeft een codicil aan de notaris overhandigd. Zijn huisvrouw doet hetzelfde) aan Judith, Jasper, Jan Dircksz, Loef Dircksz en aan Emmichgen had vermaakt. Alidt de Jonge en Jan Loufsz. hadeen elkaar 24-08-1575 gelijftocht in al hun goederen. Margrieta van Leeuwen was op 23-11-1587 over deze kwestie door de ordinaris raad D. Ruysch geinterrogeerd, waarbij zij onder ede had verklaard dat Jan Loufsz van der meer na het overlijden van zijn eerste huisvrouw was hertrouwd met haar moeder Alydt Heyndrick de Jongendr. Dat zijn zoon Sebastiaen reeds lang was overleden zonder te weten hoe oud hij was geworden. Zoon Aert was in een klooster gegaan en zoon Jan was met haar (Margrieta van Leeuwen) gehuwd, maar ver voor zijn vader overleden. Zij moest enkele vragen onbeantwoord laten omdat zij "de oude Jan Loufsz" niet goed had gekend.

Gehuwd (1) met Jan van de BORCH.
Gehuwd (2) met Jan Jansz van der MEER (jonge Jan), Raad te Utrecht (1545-1562), overleden voor 1569, zoon van Jan Jan Loeffs van der MEER (den Ouden), raad van Utrecht (1540, 1542), en Alyt Aert Woutersdr. van SCHUIJLENBURCH, huwt haar stiefvaders voorzoon.
5.  Catharina Hermans van LEEUWEN, Trijntje, geboren circa 1534, overleden op 07-05-1608 te Cuijlenburg. Catharina Hermansdr. van Leeuwen, vrouw van Willem Henrickgen van Pas, ov. te Cuijlenburg. * vermeld in de Lenen van J. Kort d.d. 26-03-1556 betreft land in Jaarsveld, gaat over op Jan van Leeuwen, haar broer, en eventueel op haar.
* in 1547 uitlandig
.
Gehuwd voor de kerk circa 1564 te Utrecht met Willem Hendriks van PAS (den Ouden), geboren circa 1544, overleden na 1608, * Verkoop 1/2 1576 (pag. 78-80) een perceel bestaande uit een huisinge genaamd 't Gulden Zweerdt' Westzijde onder die doncker Gaerdt. Zuidw. de Heerstraet van Molenborch, Noordw. Gijsbert van de Water. Plecht verkocht aan Anthonis van Honthorst.
* Transport, (verkoop) d.d. 01-02-1576 (pag. 82-83), een huijsinge, alinge, hofstede, kelder, kluijs, aan de westzijde onder die Doncker Gaerdt, zuidw. de Stadtstrate, noordw. Gijsbert van de Water, genaemd 't Gulden Zweerdt, erfgenaam: Willem Henricksz van Pasz, bijzonderheden: Oude rente 26 stuivers, 1/2 braspenning 's jaers t.b.v. de heren van Oude Munster. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v. de weduwe van Cornelis Ottensz. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v. de kinderen van Claes Gerritsz van Rhijn. Verkocht aan Willem Henricksz van Pass.
* Transport van een plecht (verkoop), d.d. 1-2-1576 (pag. 83-83), een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hoffstede genaamd 't Gulden Zweerdt, westzijde onder de Donker Gaerdt, zuidw. Stadstraete, noordw. Gijsbert van de Water. Plecht verkocht aan Gijsbert Bartholomeusz (?van Wijck) en Anna (?Jans)dr.
* Verkoop van een plecht, d.d. 01-02-1576 (pag. 83-84) een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge, hofstede, kelder, genaamd 't Gulden Zweerdt'. Westzijde Onder die Doncker Gaerd, zuidw. Stadtstraet, noordw. Gijsbert van de Water. Aan Corss Heijmansz x Borchgen, Hendrick van Phassdr.
* Transport (verkoop) d.d. 09-11-1577 (pag. 199-100), een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hoffstede op de hoek van de Donkergaerde. Zuidw. de Stadstraete, noordw. Gijsbert van de Water. Bijzonderheden: 26 stuijvers, 1/2 braspenning 's jaers t.b.v. de hneren van het Oude Munster. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v.de erfgenamen van Cornelis Ottenss. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v. de erfgenamen van Claes Gerrits van Rijn. Plecht f. 100,- 6% t.b.v Anthonis van Honthorst. Plecht f. 200,- 6% t.b.v. Gijsbert Bartholomeus en Cors Heijmanss, ieder de helft waarvan Henrick van de Pas sijn lijftocht heeft (huis= het Gulden Zweerdt). Verkocht aan Marichgen (Huijgens)dr. weduwe van Jan Beemonts.
* (Verkoop), Transport v.e. plecht, d.d. 09-11-1577 een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge en hoffstede op de hoek van de Donkergaerde. ZW de Stadstraete.
* Testament 10 januari 1564, p. 20-21, langstlevende roerende en onroerende goederen, tussen Willem Henrickss van Pass x Catharina Herman van leeuwendr.
* d.d. 20-04-1564 transporten: Anno 1564 den XXe aprilis: Willem Henrickssen van Passen verscheen voor haerlieden ende Catrina Herman van Leuwensdochter, zijn huijsfrou, daer hij geboorte bij heeft ende voer sijnen erfgenamen tot behoeft van Alit Herman van Leuwens weduwe, nu huijsfrouw van Jan Loeffs van der Meer, van alzulcke erffenissen ende besterffenisse als Catrijn voorschreven aengecomen ende bestorven is overmits dode haere vaders voorschreven [sij] dit [..ost] crachte van secker accoert ins[..?] die voorschreven parthijen gemaect werden van date die XVe octobris anno XVc een ende tsestich welcke accoerdt perthijen [ten] beijden zijden [anh?]vervolgen sullen naer zijn [iemuer?] ende inhouden, sonder arch. (lastige tekst).
* Transporten en plechten d.d. 14-05-1584 bl. 224-225. Willem van Pass, als erfgenaam van H(endrik van) Pas zijnen vader ende mede als speciael (geboortig) hebben van Borchgen Henrick van Pas ende [voogd?] van Cors Heijmans ende mede erffgenamen van Henrick [van?] Pas haeren vader, wesende die procuratie gepasseert [voor] Borgemeester ende Raede der stad Amstelredamme van date den XVIen dach in meij anno 1584 van welcke voorschreven procuratie [ten? ......] van date den achten dach in julij 1580 daer desen onsen tegenwoordigen brieff doorgetransfixeert is [hude?] zij [vertellen?] daer off tot behoeft van Willem van Pas ende Borchgen van Pas als recht was. Ende zij geloofden haer die jaarlijks rente en hooftsomme te vrijen en waren als recht is ende alle voorcomende off te doen. Ende dit als rest van 't geenen Willem en Borchgen voorschreven competeerde van der erffenisse ende besterffenisse van Hendrik van Pas haer zaliger vader. Daervan zijlieden op huijden datum [voer?] sesen voor ons outgerechte tot behoeff van den voorschreven comparante vertegenwoordigd zijn in [manrecht?] als dae vertichte voorz? brengt, sonder arch. (tekst gedeeltelijk beschadigd).
* NL 2004; d.d. 25-02-1595: Willem van de Pas, inwoner van Culemborg, verklaart ten verzoeke van Margareta van Leeuwen, weduwe van Jan Jans Vermeer, dat hij sinds zijn huwelijk met Catharina Hermans van Leeuwensdr., zijn huidige huisvrouw, van haar moeder zaliger Alijdt de Jonge, niet meer heeft ontvangen dan 250 gulden. Omdat hij daarna diverse malen 'quam claegen aen deselve sijns huysfrouwen moeder dat sij daer mede niet en mochte heencommen ende dat hij in regardt van sijns huysfrouwen vaders goet meer behoirde te hebben', is hij met Alijdt de Jonghe een akkoord aangegaan. Zij zou hem gedurende haar leve jaarlijks 50 gulden betalen. Hij heeft niettemin tijdens het leven van Jan Louffsz. Vermeer niets ontvangen hoewel zijn zwager Cornelis van Leeuwen dikwijls gezegd had dat hem wel meer dan 1.000 gulden toekwam (SA II, in.nr. 174).
* Notaris Jacob van Herwaerden inv.nr. 188 1600-1612. D.d. 23-12-1606 (87) Testament van Willem van Pas en gehuwd geweest met za. Catharijna van Leeuwen. Had 3 dochters, nl. Elijsabeth gehuwd met Aernt Franss, Mechteld gehuwd met Jan Harmanss doir tot Beusichem, Francijna gehuwd met Dirck Vuijstinck en een overleden dochter Aeffgen gehuwd geweest met Anthonis van Hardenbroek, nalatende een zoon Ghijsbert van Hardenbroek en een zoons kind Henrick Janss van Pas. Getuigen zijn Jan Rutgerss van den Berch, lantmeter en Cornelis van Voorst. (in dat jaar hertrouwt Willem Pas met Crijntgen Jansdr.).
* Testament d.d. 23-12-1608 Notaris Jacob van Herwaerden, Utrecht. Tg. 34-4. Willem van Pas, burger en inwoner te Utrecht (Protocol 1607-1609. UA no. 188 deel 18), hij noemt daarin als erfgenaan Ghijsbert van Hardenbroeck, zoon van zijn overleden dochter Aeffgen, die huisvrouw was van Anthonis van Hardenbroeck.
* Zie ook NL 1951.
Zoon van Hendrick (Jans?) van PAS (Passert, Passaert, Pasher etc.), check Raads dagelijks boeken na 1500!, en Remborch van ELTEN (Reijmvonk).
6.  heer Hendrick van LEEUWEN (Hendrik de Jonge), kanunnik St. Pieter te Utrecht, overleden na 1577, * wordt als genoemd in de Lenen door J.Kort d.d. 16-06-1543, 13-07-1549 en 2603-1556;
* in sijn jonckheer (toen hij jong was) genaamt Henric de Jonge. Kreeg bij een concubine Lodewijck welke geecht werd door de Staat op 8 augustus 1593. Bron: Booth.
* 13-07-1572 no. 130. Testament van Heer Henrick van Leeuwen, canonnik tot Sinte Peters te Utrecht, legateert op zijn natuurlicke soon Jan van Leeuwen geprocreert bij Gerrichgen Heijnricks van Eemskercks natuerlicke dochter een rentebrief van 400 gulden - en op het kijnt waarvan Gerrichgen voorscr. zwanger gaet eenre rentebrief van f. 200,-. Aen zijne natuurlijke dochter Merrijeke geprocureert bij za. Gerrichgen wonende in de convente van Sinte Maria Magdalena f. 50,-. Aen Gerichgen Henricks voornoemt als zijn in boedel, huijsraet, gelt, gout en silver. Zijne moeder heette Alijdt de Jongh. Bron: HUA notarieel archief Utrecht inv.nr. U001a001, tevens 08-01-1586 daarin worden de natuurlijke kinderen Jan en Lodewijck van Leeuwen genoemd.
7.  heer Jan van LEEUWEN, kanunnik in 't Oudemunster, overleden voor 1566, voor 12 september. Na 1558. * vermeld in de Lenen door J. Kort d.d. 26-3-1556 en 1566.
8.  Hieronymus van RAVENSWAY, overleden in 1549, voor 13 juli. * Genoemd naar zijn moeders eerste echtgenoot, Coll. Booth pag. 970
* vermeld in Ons Voorgeslacht 1986, p. 247. De leenhoven van de heren van Vianen; V: De lenen ten Noorden van de Lek. 1543 e.v.


IV.1 Coenraad van LEEUWEN, overleden in 1571, * vermeld in De Leenhoven van de heren van Vianen door J.C. Kort; V: De lenen ten Noorden van de Lek. Ons Voorgeslacht 1986, pag. 247. Tevens krijgt in leen d.d. 13-02-1558 land te Jaarsveld na overlijden van Herman van Leeuwen, zijn vader.
Gehuwd voor de kerk voor 1546, voor 2 sept. Echtgenote is Cunera Jan WILLEMSDR. Overleden voor 1572, dochter van Jan WILLEMSZ, wantsnijder.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan van LEEUWEN, overleden voor 1574.
Gehuwd voor de kerk voor 1573 met Heyltgen van SCHONEVELT, overleden op 31-07-1630, 86 jaar oud.
2.  Mayken van LEEUWEN, * huwt Evert Acrijnssoon.
3.  Catrijne van LEEUWEN, * huwt Willem Gijsbertsen.
4.  Aeltje van LEEUWEN, * huwt Adriaen Adriaens Bom.
5.  Adriaen van LEEUWEN.
6.  Stijntgen van LEEUWEN, * ongehuwd overleden.

IV.3 Cornelis Hermans van LEEUWEN, houtkoper, leenopvolger van zijn vader, vermeld 1574, overleden circa 1572, huwt 1) voor 02-09-1546 Christina Jan Willemsdochter, huwt 2) Cornelia Dirc van Contensdr., nakomelingen.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1572 met Engeltje van ZIJLL, dochter van Jan van ZIJLL en Aeltje CONINCKS.
Gehuwd (2) met Christina Jan WILLEMSDR, dochter van Jan WILLEMSZ, wantsnijder.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Adriana Cornelis Harmansdr van LEEUWEN.
Gehuwd met Willem Janss van ABCOUDE.

Homepage | E-mail