Eerste blad    Vorig blad    Blad 16 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 11900).

11902 Dirk Hermans BRUGMAN (Burgman, Burchman), backer (bron: transport en plechten 8 november 1537), geboren circa 1510, * Bron: Klapper op de Burgers van de Stad Utrecht aangetroffen tussen 1306 en 1579 : Dirck Brugman, backer, 1522 B 10r; 1522/23 1e Kam. 10r.
* check Brugmans I 138; III 18; VI 19.
* Erfpacht 8 november 1537 (2 fiches) (1) SA I 704 p. 181, een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hofstede met 4 cameren aan de Zuidzijde Sinte Katrijnensteech. Westwaards het St. Jobsgasthuijs.
Erfpacht 8 november 1537 (2 fiches) (2) een perceel bestaande uit een huisinge en hofstede westzijde Katrijneveld (tussen katrijnesteegh en de Viesteeg).
* Erfpacht 6 mei 1539 p. 63, SA I 704, een perceel bestaande uit een alinge, huijs en hofstede, tussen Witte Vrouwenbrug en het Bagijnhof op de hoek van de straeten daar men gaatop de Sint Jans Oudewijck. Belendingen: Naest Ledich erf: de noothulp van Utrecht, Noordwaards de Plompentoern.
Transport v.e. plecht 9 februari 1557 p 71, 2 fiches betreft Nz Gortsteeg en Stadsplaetse (Gouwenberch)
* Acte van Afstand, d.d. 12-09-1532, pag. 167-167, SA I 704, Boedel + Wouter van de Velde, in zijn leven gehuwd met Eecht. Nieuwe Eigenaar: Jacob Brugman x Eecht weduwe van Wouter van de Velde. Verwanten/erfgenamen: Jacob Anthoniss x Mergriet Woutersdr van de Velde. Bijzonderheden: erffenisse ende besterffenisse.
* Acte van Afstand, d.d. 01-03-1541, pag. 54-54, SA 704 I, Boedel + Wouter van de Velde in leven gehuwd met Aecht. Nieuwe Eigenaar: Dirck Brugman x Aecht, weduwe van Wouter van de Velde. Verwanten/Erfgenamen: Geryt van de Velde Wouterss x Alijt. Bijzonderheden: erfenisse en besterffenisse.
* Acte van Afstand, d.d. 03-11-1541, pag. 249-249 SA I 704, Boedel + Wouter van de Velde in leven gehuwd met Aecht, Nieuwe Eigenaar: Dirck Brugman x Aecht weduwe van Wouter van de Velde. Verwanten/erfgenamen: Ewout Mathijss Craen, brouwer x Belijgen, Margriet Wouters van de Velde's weduwe van Jacob Anthoniss. Bijzonderheden: erfenisse en besterffenisse.
* Transport v.e. plecht (verkoop) (2 fiches) (1) 9 februari 1557 een perceel bestaande uit een huijsinge genaamd 'Gouwenberch'op de Stadplaetse.
* Transport v.e. plecht (verkoop) (2 fiches) (2) 9 februari 1557 een perceel bestaande uit een huijsinge aan de Noordzijde van de Gortstege.
* Transport v.e. plecht (koop) 4 maart 1559 verder geen gegevens.
* Transport (koop van zijn schoonmoeder Aeffgen) 4 maart 1561 een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge en de hofstede in de Gortsteech.
* Transport v.e. plecht (verkoop) 27 mei 1562, p. 214, een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge en hoffstede met lijfrente f5,- per jaar aan de Noordzijde van de Gortsteegh.
* Huurcedule 25 oktober 1563, pag. 111-112, een perceel bestaande uit een huijsinge en hofstede genaamd 'Den Gouden Berch' op de Stadtplaetse. F. 51,- zijnde de huurwaarde per jaar gedurende 8 jaar. (Belendingen: Boven Jan Groesbeeck, onder Oth van Hoirn).
* Transport van een plecht (verkoop), 16 september 1563 pag. 82-83, alinge ende hofstede genaamd 'Den Gouden Berch' op de Stadsplaetse. F 61,-
* Transport v.e. plecht (verkoop) (2 fiches) (1) 8 april 1563 een perceel bestaande uit een huijs genaamd 'Goudenberg' aan de westzijde van de Stadtplaetse.
* Met betrekking tot het huis 'Den Gouden Berch': De kelders onder Oudegracht 167. Tijdens de opgravingen onder het gebouw van de Openbare Bibliotheek zijn restanten van funderingen van 13de en 14de- eeuwse huizen gevonden. Deze huizen waren op de huidige Choorstraat georienteerd. In deze straat stonden in de Middeleeuwen huizen van rijke burgers. Drie van deze huizen zijn in de 19e eeuw samengevoegd voor het warenhuis 'De Zon'. De kelders zijn daarbij intact gebleven. Die zijn pas in de jaren '30 van deze eeuw gesloopt en tot één grote kelder voor de nieuwbouw van V&D gemaakt. Van een van de oude kelders zijn de muren en de vloer teruggevonden. Deze kelder stond in verbinding met de werfkelder die onder de stadhuisbrug aan het water grenst. Van de andere 2 huizen zijn restanten van de funderingen en vna een gemetseld riool aangetroffen. In de puingrond van de kelder van Oudegracht 167 vond men een fragment van een haardsteen met het wapen van Karel V met de adelaar, de zuilen van Hercules en de wapenspreuk Plus (Aritre of Ovitre (kan eigen handschrift niet lezen)). (Sic. Karel V heeft in 1528 de macht overgenomen in Utrecht)
* Transport v.e. plecht (verkoop) (2 fiches) (2) 8 april 1563, p. 62, een perceel bestaande uit een huijs aan de Noordzijde van de Gortsteeg. Plecht f. 447 6 1/4% mede onderpand een plecht van f 440,- t.l.v. Aeffgen Janss van Nooteboom weduwe, samen met fiche Stadtplaetse
* Transport v.e. plecht (verkoop) 16 september 1563 een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hofstede bewoont door Dirck Hermanss Brugman, plecht f. 61,- genaamd 'Den Gouden Berch (=Den Gulden Berch), op de Stadplaetse.
* Transport v.e. plecht (verkoop) 18 december 1563 een perceel bestaande uit een huijsinge ende hoffstede bewoont door Dirck Jansz Nooteboom, aan de Gansmerckt.
* Transporten en plechten, d.d. 02-05-1564 (pag. 173-174), Herman Willems Wacker x Heijlwich (zwager), verkoopt aan Jan Janss van Amersfoirt x Engeltgen, een alingen, huijsinge ende hofstede, uitgaende in die Leech Marcengast. Ligging perceel: Hooch Marcengast, boven die huijsinge daert 't Zwerte Hooft uijthangt, beneden 't steechgen daer men in de Nederste Marcengast gaet. Outeijgen van 16 stuivers t.b.v. die Buerkerck; Plecht f. 100,- t.b.v. de vicarien van Sinte Marie. Pecht f. ... f. 3,- ende 4 stuvers losrente t.b.v. Sint Jobs Gasthuijs. Plecht f. ... f. 4,- losrenten t.b.v. de kijnderen van Philips Janss van Oij. Verwanten/erfgenamen: Dirck Janss Noeteboem x Catrijn; Borgen: Heijmerick Evertss de Greef eden Dirck Dirckss.
* Transporten en plechten, d.d. 10-04-1576 (pag. 215-216), Gijsbertgen, Anna Dirck Brugmansdr ende Fijschgen zijn nae huijsvrouw, verkopen aan Anthonis Jansz van Rhenen, betreft een huijsinge en de hofstede met een plecht van f. 250,- ca. 6 1/2%, staende achter het Vleijshuijs aan de Oostzijde van de straat. Zuidw. Jan van Hemert, noorw. Peter Dirkss in 't Witte Cruijs. Erfgenamen zijn: Maritgen Dirck Jansz Noeteboomsdr en Adriaen Dircksz (haar broeder (= Brugmans).
* check T&R d.d. 08-01-1564
, zoon van Herman BRUGMAN (zie 23804).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1532 met Aecht (Aeffgen) N.N. * 1e huwelijk: - Kinderen: Gerijt van de Velde Wouterss huwt Alijt; Margriet Woutersdr van de Veldedr. huwt Jacob Anthoniss (overl. voor 1541).
Relatie (2) met Sophia Jan Dirk NOOTEBOOMSDR. (zie 11903).
Uit de tweede relatie:
1.  Adriaen, uitlandig in 1580.
2.  Gijsbertje Dirks (zie 5951).
3.  Anna Dirck BRUGMANS, * Transporten en plechten, d.d. 08-10-1584 (pag. 146-147), Anna Dirck Brugmansdr, weduwe van Johan de Rues, verkoopt aan Jan Hermansz van der Horn, een kamer in de Corte Lauwerstraet, met oudteijgen 4 stuijvers 's jaers t.b.v. Heijlich Cruijs Broederschap in den Buerkerck. Plecht f. 100,- 6% t.b.v Jan Dircksz, plecht f. 2,- 10 stuijvers t.b.v. Dirck Hermansz Borchorst.
* Transport van een plecht, d.d 26-03-1601 (pag. 154-155), Anna Dirck Brugmansdr, weduwe van Peter Tello, draag een plecht van f. 50,- 6 1/4% t.b.v. Jan van Angeren gepasseert d.d. 21-1-1588, over aan Harman Dircs van Brockhorst x Marichgen Aerts.
* Transport, d.d. 08-10-1611 (pag. 135-136), Marten van Malsen x Anna Brugmans maakt over aan de erfgenamen van Jacob de Bont gehuwd met Gijsbertgen Brugmans Dircxdr., 2 delen van 3 delen van een 1/2 huijsinge, gelegen op de hoek van de Korte Lauwerstraet, westw. en noordw. Gijsbert Henricxss van Bonschoten en Jacob van Leeuwen. Verwanten/erfgenamen: Van Leeuwen. Met een plecht van f. 232,- t.b.v. weduwe van Willem van Schaij. Outeijgen: 6 stuivers t.b.v. St. Jacobskercke op de gehele huijinge. Voldaende 2 ged. van 1/2 huijsinge en het passeren van 2 obligatien.
* d.d. 11-04-1616 (pag. 164-167) Anna Brugmans, weduwe van Marten Janszn van Malsen, verkoopt een plecht aan Thomasgen Claesdr weduwe van Jan van Malsen den Ouden (van Meterendochter), betreft huis en cameren gelegen ten westen van de Smeesteech aan de noordzijde, huisnaam: Meulensteen. Oostw. weduwe van Claes Thoniszn in de Eest, westw. Goijert Dircxzn van Weicherborch. Met een plecht van f. 500,- a 6 1/4% geemploijeert ter aflossing van een coopmansbrief t.b.v. Mr. Dirck van Esch. Een plecht van f. 500,- a 6 1/4% t.b.v. Thomasgen Claesdochter weduwe van Jan van Malsen den Ouden. Een plecht van f. 800,- t.b.v Jo. Hubrecht van Buchell. Een plecht van f. 640,- t.b.v. de executeuren Van Eduwaert en Van Hemert.
* Transport, d.d. 30-07-1616 (pag. 40-41), Anna Tollo weduwe van Marten van Malsen, gaat een overeenkomst aan met Goijert Dircxzn. van Wickenborch, slootmaker, betreffende een muur en getimmer met waterafvoer, bij huijs en hofstede "de Molensteen" gelegen west van de Smedesteech aan de Noorzijde. Westw. Goijert, Dirckzn en van deze belending lijnrecht tot aan Henrick Schaap.

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1584 met Jan de RUES, overleden voor 1584.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1603 met Peter TELLO (Tolle), kapitein.
Gehuwd voor de kerk (3) op 09-10-1603 te Utrecht (Geertekerk) (geref.), * zij weduwe van kapitein Tolle, hij weduwnaar van Dirckgen Sanders. Echtgenoot is Sander PETERSSOON.
Gehuwd voor de kerk (4) op 03-11-1609 te Utrecht (Nicolaaskerk) (geref.), * hij wonende in de Smeesteech, zij weduwe van Sander Peterszoon, ook wonende in de Smeesteech. Echtgenoot is Meerten Janssoon van MALSEN, overleden voor 1616.
11903 Sophia Jan Dirk NOOTEBOOMSDR. check Nuteboom II 127. Dochter van Jan Dirckss NOOTEBOOM (Noeteboem) (zie 23806) en Aefje NN (zie 23807).
Uit deze relatie: 3 kinderen (zie onder 11902).

11940 Peter Jansz van ESCH, cameraar (23-04-1594), lintwerker (21-02-1597), geboren circa 1561 (gezindte: ned.ger.), * Transporten en plechten
D.d. 23-04-1594 (A) Pag. 317-318
Plecht: camer NZ Steenweg
Oude eigenaar: Peter Janss van Esch x Anna (1594 317-317 (A)
Nieuwe eigenaar: Aert de Cruiff
* D.d. 16-05-1595 Pag. 399-401 II
Plecht: NZ Steenweg.
Oude eigenaar: Peter van Esch
Nieuwe eigenaar: Hendrik Aertsen van de Elborch, lakenkoper
* D.d. 24-10-1597 Pag. 247-248 2 fiches II
Plecht: huis samen met huizingen OZ Steenweg, waar 's-Hertogenbosch uithangt.
Oude eigenaar: Peter Janss van Esch
Nieuwe eigenaar: Nicolaes Siraets & Aert Henricxss Cock, wonende te Dordrecht
* D.d. 24-10-1597 Alles idem. I
Ligging perceel Verckenmerckt
D.d. 16-01-1599 Pag. 10-13 2 fiches II
Transport: 2 huizen Verkenmerck naast de huijsinge 'de Cleijne Stapel'.
Oude eigenaar: Peter Janss van Esch, lintwerker
Nieuwe eigenaar: Niclaes 't Zarraets en Aert Henricxss Coch, cooplieden tot Dordrecht.
* D.d. 25-08-1598 Pag. 94-98 II
Plecht: huis en hofstede a.d. Verckenmerckt
Oude eigenaar: Peter van Esch
Nieuwe eigenaar: Mr. Cornelis van Vijanen x Hadewich van Haeften
.
Relatie met
11941 Annigje Willems van den BOSCH, begraven op 26-10-1635 te Utrecht.
Uit deze relatie:
1.  Magdalena AERTS.
2.  Elisabeth AERTSDR, begraven op 09-11-1663 te Utrecht.
3.  Jannigje AERTSDR, begraven op 01-12-1662 te Utrecht.
4.  Willemtgen AERTSDR, begraven op 16-11-1629 te Utrecht, huwt op 06-06-1620 te Utrecht Jan Joosten van Schagen.
5.  Dirck AERTSZ, huwt 1) 14-06/30-06-1615 Haarlem met Margaretha Alincx; 2) 10-07/24-07-1622 Haarlem met Grietje Barents; 3) 03-11/24-11-1630 Haarlem met Machteld Turcx.
6.  Jacob AERTSZ, herbergier van de Vergulde Leest (gezindte: ned.ger.), begraven op 20-08-1677 te Utrecht, huwt 23-10/06-11-1625 Utrecht met Elisabeth Hugensdr. de Swart.
7.  Hendrik Pietersz (zie 5970).

11942 Aert Cornelis de CRUIJFF, schoenmaker, overleden voor 1603, * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 4662, Aert Cornelisz de Cruijff (e. 3697), burger van Utrecht, 31-07-1609, 91.
* Transporten en plechten:
* D.d. 10-05-1587 Pag. 291
Plecht: helft van een camer NZ Vinckenborchsteech
Oude eigenaar: Aert Corneliszn de Cruijff x Marichgen Jansdr, schoenmaker.
Nieuwe eigenaar: Jacob Thin.
* D.d. 02-07-1590 Pag. 2-3.
Transport: helft van een camer nog belast met een plecht WZ Vinckenborchsteech.
* D.d. 29-05-1593 Pag. 386-387
Plecht: camer met plaetsgen en achterhuijs NZ Steenwech
* D.d. 23-04-1594 (A) Pag. 317
Transport: camer NZ Steenwech
Oude eigenaar: Aert de Cruijff x Marrichgen (loeffsens)dr (1594:317-318 (A)) Nieuwe eigenaar: Peter Janss van Es (1594 317-318 (A) cameraer
* D.d. 22-11-1594 Pag. 369-371
Plecht: alinge, huisinge ZZ Backersteech
Oude eigenaar: Aernt de Cruijff
Nieuwe eigenaar: Jacob Dircxss Schut
* Uitprinten ivm verwantschap!!! Transporten en plechten, transport, d.d. 04-08-1598 Pag. 56-58. Oude eigenaar: Aernt Corneliss de Cruijff
Nieuwe eigenaar: Valentijn van der Voort. Verwanten/erfgenamen: Valentijn van der Voort. Ligging perceel: zuidz. Backersteech. Bel.: achter; utgaende in de Juderijestraet; oostw. weduwe van Jacob Schuth; Westw. Albert Janss Holl. Bijz.: Huijsse. Plecht f. 600,- t.b.v. Aeltgen, weduwe van Jacob Schutten, ende haeren kijnderen, geweest sijnde plecht f. 500,- ende die verlopen rente. Plecht: f. 200,- a 6 1/4% t.b.v.: Johan Castro van der Burch, canonick Sint Jans. Bovengenoemde plechten vormen te samen: plecht f. 800,-.
* D.d. 20-05-1596
Transport van een Obligatie van f. 915,- (4e termijn fl. 200,-)
Oude eigenaar: Aernt de Cruijff
Nieuwe eigenaar: Frans Goesensz van Amerongen.
* D.d. 24-04-1596 Pag. 238-239 2 fiches. I
Transport: huis, erf en kamer OZ Nijeuwstraat
Oude eigenaar: Aert de Cruijff, Henrick Peters Duijfhuijs
Nieuwe eigenaar: Aert de Cruijff
* D.d. 24-04-1596 Pag. 238-239 2 fiches. II
Transport: bouwhuis met erf en camer, het erf streckende van de halve path tot aan Goort Segers erf. Teerlingsteech.
Oude eigenaar: Aert de Cruijff
Nieuwe eigenaar: Henrick Petersz Duijfhuijs.
* D.d. 21-05-1596 Pag. 369-371
Transport: huis, erf en hofstede annex 2 cameren met halve puth, OZ Nijeuwstraat.
Oude eigenaar: Aert de Cruijf
Nieuwe eigenaar: Reijer Cornelisz van Vreeswijck, lakencoper.
* D.d. 17-07-1596 Pag 28-29
Plecht: huis Backersteeg ZZ met uitgang in 't Joderijtje
Oude eigenaar: Aert Cornelisz de Cruijff x Maria Jans dgt
Nieuwe eigenaar: Jan van de Borch, cannunick van St. Jan
* D.d. 21-08-1602 Pag. 96-99
Plecht: huis en hofstede NZ Steenwech
Oude eigenaar: 1) Aert de Cruijff Cornelisz x Marrichgen Jan Loeffsendr.
2) executoren van het testament van Margriet Jacobsdr van Ossenbrugge
Verwanten/erfgenamen: 1) hun kinderen: de erven van Margriet Jacobsdr van Ossenbrugge 2) erven de kinderen van Aert de Cruijff Corn. x Marrichgen Jan Loeffsens.
* Bron www.fredbrouwer.nl/geneabrouwe: check gegevens: 2. Claesken van Voorst, geboren 1564 te Utrecht, begraven 16 september 1644 in de Geertekerk te Utrecht. Gehuwd in 1587 (huwelijkscontract september 1587) met Valentijn Jacobsz van der Voort, koopman, schepen en thesaurier van Utrecht, samelaer van de Lekdijk, geboren 1541-1545, begraven 28 januari 1590 te Utrecht. Gehuwd op 8 mei 1593 in de Geertekerk te Utrecht met Aernout van Buchell (Arnoldus Buchelius, zie afbeelding links), geschiedkundige en advocaat voor het Provinciale Hof van Utrecht, geboren 18 maart 1565 te Utrecht, overleden 15 juli 1641 te Utrecht, begraven in de Geertekerk. [sic. zij is dan 1 van de dochters van cornelis van Voorst, tinnegieter, handelaar in levensmiddelen, zoon van Joost van Voorst en Wendeloet Zanders van Rodenburch, geb. ca. 1530, overleden 1585, begraven in het graf van zijn schoonzoon Valentijn van der Voort, schepen en thesaurier van Utrecht, en van Petronella Claas Gerrits van Overmeer, dochter van Claes Gerritz van Overmeer en Oedel Peter Robberts, geb. ca. 1535, begraven 23-06-1581 in het graf van haar vader in de Geertekerk te Utrecht.]
, zoon van Cornelis Dircksz de CRUIJFF (zie 23884).
Gehuwd voor de kerk op 09-04-1586 te Utrecht (schepenen), hij van de Dwersdijck. Echtgenote is
11943 Maria Jans (Marigen) LOEFSZOONDOCHTER, overleden na 1621. Transporten en plechten:
* D.d. 12-04-1621 Pag. 241-242
Plecht: huis ZZ Steenweg daer de 'vergulde leest' uijthangt.
Oude eigenaar: Marichgen Jansdochter weduwe van Jan Janss van Vianen eerst weduwe van Aert de Cruijff
Nieuwe eigenaar: Mr. Lambert IJsbrantss, gewesene stadstimmerman.
* D.d. 12-04-1621 Pag 242-243
Plecht: alles idem
Nieuwe eigenaar: Jan Joosten van Schagen, cuijper
* D.d. 12-04-1621 Pag. 243-245
Plecht: alles idem
Oude eigenaar: Marichgen Jansdr weduwe van Aert de Cruijff
Nieuwe eigenaar: erfgenamen van Aert de Cruijff + : P. 244-245; Anno et die als. Marichgen Jandsdr voorschr. gewesende weduwe ende boedelhardster van Aert de Cruijff ende verplach beleede ende bekende mit handen als voren wettelijck ende wel deuchdelijck schuldich te zijn wt alle gekende goederen ruerende ende onruerende tegenwoordich ende 't alle onruerende Dirck de Cruijff, Jacob de Cruijff, Jan Joosten van Schagen ten getrouwt hebbende Willemtgen de Cruijff, Henrick van Esch, als getrout hebbende Magdalena d' Cruijff, Jacob Janss als getrouwt hebbende Elisabeth d' Cruijff ende Jannichgen d' Cruijff, haere kijnderen die zij geprocreert heeft bij den voorschreven Aert de Cruijff d' somme van 300 carolus gulden tot 20 stuuvers elcken gulden wesende die wtcoopspenningen van haer comparante voorschreven kijnderen, vader goet erffenisse ende besterffenisse uut sulcke voorwaerden dat daer van geen interesse ende zall lopen, dan nae doode van haer comparante bij soo verre die voorschreven somme alsdan nijet op gebrocht verwort. Ende zall in sulcken genade daer van interesse betaelt worden jegens die penningen ses[tal] die haeren inganck sullen nemen terstont nae het overlijden van haer comparante ende alsdan betaelt sullen worden alle halft jaer mits dat alsdan die voorschreven kijnderen sallen vertijen van de voorschreven haere vaders erffenisse ende besterffenisse, stellende zij comparante uut handen alsvoren tot speciael sij pote que ende onderpant van dien haere voorschreven huijsinge, huijsraet ende inboedel. Ende voorts generalijck alle haer comparante andere goederen ruerende ende onruerende tegenwoordich toecomende versoeckende zij comparante in t genen voorschreven gecondemnieert ende 't voorschreven speciael ende generael hypoteque, daer voor verclaert te worden executabel. Gehoort ende verclaerdende etc. Sonder Arch. In de marge staat nog e.e.a. d.d. 1630.
Dochter van Jan LOUFSZ JANSS (zie 23886) en Magdalena Jacobsdr. Peterss van OSENBRUG (zie 23887).
Gehuwd voor de kerk (1) op 09-04-1586 te Utrecht (schepenen), hij van de Dwersdijck. Echtgenoot is Aert Cornelis de CRUIJFF (zie 11942).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1620 te Utrecht met Jan Jans van VIANEN, raad te Utrecht in 1524 (NL1956), overleden voor 1621, * voerde in zijn wapen een eekhoorn. Nakomelingen nemen in de 17e eeuw de naam van Sas van den Bossche aan.
Gehuwd voor de kerk (3) na 1621 met Johan SCHOTSHEYN (Schotsyn).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Dirck, * U22a3-15, d.d. 04-03-1630, procuratie, notaris G. Houtman, Utrecht. 1e partij: Dirck de Cruyff, zoon en mede-erfgenaam van Maria Jans, in leven, weduwe van Aert de Cruijf, wonende te Haerlem. 2e partij: Johannes Proun (Johannes Proum?), zwager; Jan Splinterss Visch, zwager; Thonis Dircxss van Emmenes, zwager, allen wonende te Utrecht. Inhoud: om voor het gerecht van Utrecht op aanstaande Pasen het transport te ratificeren, gedaan door Johan Schotsheijn en Maria Jans, zijn stiefvader en moeder, ten behoeve van zijn broer Jacob de Cruijff, wonende te Utrecht aan de Steenweg om zijn aandeel in bij contract overeen gekomen gelden te ontvangen. Verwijzingen: transport d.d. 25-09-1624 voor het gerecht van Utrecht.
2.  Elisabeth, * gehuwd met Jacob Jans.
3.  Jacob, * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: ? 4665, Jacob de Cruijff (e. 3539), Woudenberg, 31-10-1603.
4.  Jannichgen.
5.  Magdalena Aertsdr (zie 5971).
6.  Willemtgen, * gehuwd met Jan Joosten van Schagen.

11976 Peter Adamsz van HALEN, cordawanier (=schoenmaker die werkt met Spaans leer), overleden voor 1609, * wapen in goud 3 halen gezet 2-1. Helmteken 1 haal met een vlucht.
* Een haal is een ketelhaak in b.v. de schoorsteen.
* Ook gevonden ene Heer Adam Ghisbert van Halen, vicaris van St. Jans te Utrecht als getuige van het testament van Cornelis de Cruijff aan de Dwarsdijk. Notaris Jacob van Herwaerden II 1592-1600 inv.nr. 188
* Transporten & plechten, plecht, d.d. 09-08-1577, Utrecht. Pag. 56-57.
Jan Cornelisz Noteboom is Peeter Adamss van Halen, corduwanier, borger te Utrecht en zijn erfgenamen schuldig: 9 goede goude carolus keijsers guldens ende 8 alve stuver brabants to 20 brabantsche gesalueerde stuvers den gulden voorschreven of anders 150 carolus keijsers gulden. Zij deden de plecht op de alinge, huijse, hoffstede ende hoff van de voer tot achter mit allen haeren toebehoren soe die staen ende gelegen is opte westsijde in die lijnmert. Afbetaling gedaan door Lijsbeth Vermeer aan Peter Adamss d.d. 12-01-1580.
* Transport d.d. 24-08-1609 (B) p. 98-99: betreft Alinge, huis en hof, wesende 2 woningen,onder de Lackersnijders op de hoek van de Schoenmakershalle. Belendingen: voor van de straat tot aan het huis van Willem Henric [het] achter, ZW. de Schoenmakershalle; NW Gerrit Jaspers van Lichtenberch. Oude eigenaar is: Alidt Peter Adamsz van Halens weduwe (zie ook 1609: 98-101 B). Verwanten: Adam Petersz van Halen, zoon, en Harman Weijerts ende Joachim Wttewael, haere swagers. Nieuwe eigenaar: Jan Amelisz van Paddenborch.

Relatie met
11977 Alidt van SCHROYESTYN, overleden na 1609. Bron/Source: achternaam is NL 1926 jrg. 44 pag. 64.
* Deze achternaam is bevestigd door het wapenbord van Jacob Martens, die als moeder had Aletta Pater. Het wapenbord is te vinden in het Centraal Museum te Utrecht met inventaris nummer: 15230. Deze geeft zijn kwartierstaat weer. De voornaam door onderstaand transport.
* Transport d.d. 24-08-1609 (B) 98-99 (zie ook 1609:98-101 B), betreft: alinge, huis en hof, wesende 2 woningen. Ligging perceel: Onder de Laeckesnijders op de hoek van de Schoenmakershalle. Voor, van de straat tot aan het huis van Willem Henrichet achter ZW de Schoenmakershalle, NW Gerrit Jaspers van Lichtenberch. Oude Eigenaar: Alidt Peter Adamsz van Halens weduwe(!). Verwanten: Adam Petersz van Halen, zoon, en Harman Weijerts ende Joachim Wttewael, haere swagers. Nieuwe Eigenaar: Jan Amelisz van Paddenborch.

Uit deze relatie:
1.  Adam Petersz (zie 5988).
2.  Christina Peters (Stijntgen) (van Haelen), begraven op 13-04-1629 te Utrecht. Christina van Halen huisvrouw van Joachim UUttenwaell, laat na haar man en vijer onmuncige echte kijnderen. Buerkerk 20-04-1629 Utrecht. Boete: laet (in de) kerck f. 10-0-0. Bijzonderheden: Domkerk.
Gehuwd voor de kerk 03-1603 te Utrecht met Joachim Anthonisz WTTEWAEL, kunstschilder, zat in de vlashandel, raet in de vroedschap van Utrecht, geboren in 1566 te Utrecht, begraven op 01-08-1638 te Utrecht, * zie ook Beeldenstorm door H. van Os., p. 123 e.v.
* grootvader van Aletta Pater, een rijke Amsterdamse regentendochter, welke huwde Jacob Martens. Zie: Utr. Archief; Archief van de familie Martens van Sevenhoven en aanverwante families 1585-1975. Toegang 1002.
* In het Centraal Museum van Utrecht staat een kast afkomstig uit de inboedel van Joachim Wtewael, deze kast is rond 1620-1630 gemaakt (inv.nr. 8441) en bestaat uit eiken-, ebben-, noten- en perenhout, de motieven etc. zijn uit de klassieke oudheid, er staat daar ook een tafel met kwabornamenten (tevens uit de boedel) deze zijn bedacht door de edelsmit Paulus van Vianen. De kast en de tafel zijn typische voorbeelden van Utrechtse kunst. Aan beide kanten van de kast hangen de portretten van (L) Joachim Wttewael en (R) Christina van Halen.
* zie ook www.nga.gov/education/classroom/dutch/dutch_painting.pdf: portretten van het echtpaar, door Joachim Wttewaal zelf.
* U19a4-133, d.d. 01-09-1632, procuratie, not. G. van Waeij, Utrecht. 1e partij: Joachim Wtenwaell Anthonisz, te Utrecht. 2e partij: Johan Pater, zwager, advocaat in den hove provinciaell van Utrecht. Inhoud: om de nalatenschap van zijn neef, Jacob Woutersz Wttenwaell, in leven ijzersnijder van de Munt te Middelburg en aldaar overleden, te aanvaarden, al dan niet onder beneficie van inventaris de goederen te scheiden en overige zaken af te wikkelen. GSc.
* U19a4-163, d.d. 26-10-1632, procuratie, not. G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Joachim Wtenwaell (Joachim Uutewael), raet in de vroetschappe van Utrecht; Elijsabeth Wtenwaell (Lijsbijt Uutewael), weduwe van Rogier Boddam. 2e partij: Jacobus Trissens, notaris en procureur tot Middelborch. Inhoud: om onder beneficie van inventaris te aanvaarden de erfenis van hun bloedverwant Jacob Woutersz Wtenwaell, in leven ijzersnijder in de grafelijke munt van Middelburg in Zeeland, en alle zaken m.b.t. de nagelaten boedel af te handelen.
* U28a6-20, d.d. 22-08-1637, overdracht, not. F. Zwaerdecroon, Utrecht. 1e partij: Joachim Wttenwaal (Joachim Wttewael), schilder, won. a.d. St. Jacobsbrugge te Utrecht. 2e partij: Johannis Breyerus, bedienaer des goddelijken woorts binnen Utrecht. Inhoud: van schuldbekentenis f. 1200,- t.l.v. Diderick van den Boetselaer met tweede partij en Johannes Proum als borgen.
Zoon van Antonis WTTEWAAL en Antonia van SCHAIJCK.
3.  Machteld Peters, begraven op 09-05-1620 te Utrecht (Domkerk), overluijd, IX maij in obitu et fun, Mechtildis Petri de Halen, viduae quoadam Hermanni Wierdi,.
Relatie met Harman WEIJERTS.
4.  ws. Willem Adamsz, * Octrooi om te testeren: 2583, Willem Adamsz van Halen (e. 6850), burger van Utrecht, 26-05-1625, 59.
* U012a007, notaris Willem van Galen, 1e deel, 05-10-1618-1631, d.d. 26-05-1625 (pag. 69), Testament van Willem Adamss vanHalen en Marrichgen Jansdr. van Schoonhoven.

Gehuwd voor de kerk op 11-07-1607 te Utrecht (Gerecht). Willem Adamsz van Halenszoon x Marichgen Jan van Schoonhovensdochter met Marrigje Jans van SCHOONHOVEN.

11978 Beernt Hermans van BOCHOVEN, * Koop 28 februari 1573 een perceel bestaande uit een camer aan de zuidzijde Vroujuttersteech.
* In de collectie Booth vind ik een Henrick Beertszn van Bochoven en zijn echtgenote Hillegond van Zijll Roelofsdochter en hun kinderen terug. De naam Van Zijll komt ook terug in een transport d.d. 19-03-1653 (zie Adam van Halen) Ook een waarschijnlijk verwante Anthonis van Bochoven met zijn familie. Zie Coll. Booth 1051.
Zoon van Herman van BOCKHOVEN (zie 23956).
Gehuwd voor de kerk circa 1573 met
11979 Joesgen Henrick GERRITSSDR.
Uit dit huwelijk:
1.  Anneke Beernts (zie 5989).
2.  Hendrick Beerntss, * zie Booth 1051.
Gehuwd voor de kerk circa 1589 met Hillegond Roelofs van ZIJLL, overleden op 21-06-1618 te Utrecht. Hildegondis Rudolphi de Zijls filae, quonda Henrici Bernardi de Bockhoven. Dochter van Roelof Anthoniss van ZIJLL, erfhuijsmeester (1534, tot 1569), en Alith Zeger KNOOPSDR (van Merenburch).
3.  Maria Beernts, overleden in 1639 te Utrecht, * notaris Claes Verduijn II (1633-1650), inv.nr. 192, pag. 163, d.d. 19-03-1634. Testament van Maria Berntsdr van Bockhoven weduwe zaliger Claes Janss de Leeuw.
* Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 773, Maria Beernts van Bockhoven (e. 3629), 24-11-1603.
* U19a10-173, d.d. 04-12-1639, procuratie, notaris G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Jan Willemsz Holl, Utrecht. 2e partij: Rutger van Bockhoven. Inhoud: om in het sterfhuis van Maria Beernts van Bockhoven, in leven weduwe van Claes Jansz de Leeuw, zijn tante, mede in zijn naam, haar boedel te laten inventariseren. Verwijzingen: testament d.d. 14-12-1637 voor notaris W. Brecht. Bijzonderheden: Jan Willemsz Holl en Rutger van Bockhoven zijn beiden executeur van het testament van Maria Beernts van Bockhoven. Jan Willemsz Holl is vanwege een verwonding aan zijn been niet in staat zijn werk als executeur uit te voeren.
* notaris Claes Verduijn I (1633-1650), invnr. 192, pag. 94, d.d. 22-11-1633. Testament van Maria Berntsdr van Bockhoven weduwe van Claes Janss de Leeuw, legateert Claesgen Both, eenige dochter van Mr. Thomas Both, in sijn leven, advocaat 's hooffs van Utrecht en Josina de Leeuw, haar dochter saliger.

Relatie met Claes Jansz de LEEUW.

11980 Beernt van BIJLER.
Relatie met
11981 NN.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen BEERNTZ, begraven op 21-03-1642 te Utrecht. Huwt Grietgen Martens Collaerts.
2.  Herman Barendsz (van Nieuwlandt) (zie 5990).

11982 Willem van LAECKERVELT.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Elisabeth Willemsdr (Van Haesen) (zie 5991).
2.  Aert Willems, * Transport d.d. 13-06-1606 p. 320-322. Betreft gedeelte huis, met Plecht a f.650,- af te lossen met f. 100,- 's jaars, t.b.v. Cornelis Harmans v. Raveswaij. Comparant is verplicht verschillende voorzieningen te treffen, aen raemptgen en boomgaerd, etc. etc. Oude Eig.: Peter Jansr. Racquet. Nieuwe Eigenaar: Aert Willemsz. v. Lackervelt. Ligging perceel aan de Noordzijde van de Hooge Marschgast. Oostwaarts boven: Cornelis Jacobsz met huijs de Gapert. Westwaarts beneden: Anna Dircks. Achter: Peter Jansz. Racquet en Elijsabeth Parnels.
* U19a9-110, d.d. 16-11-1638, procuratie, notaris G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Cornelis Jacobsz van der Mast x Aeltgen Claes te Utrecht. 2e partij: Aert Willemssoon van Laeckervelt te Utrecht. Inhoud: om t.b.v. Hubrecht van Velpen een plecht f. 1000,- te vestigen op een huis en hofstede, gelegen aan de Smeebrug te Utrecht genaamd 'De Eest'
* U 37a1-38, d.d. 18-10-1645, procuratie, notaris T. Masius, Utrecht. 1e partij: Ida Willemsdochter, weduwe van Henrick Symonss van Vollenhoven, in leven gewezen capiteyn. 2e partij: Aernt Willemss van Laeckervelt te Utrecht. Inhoud: om proclamatie van huwelijk van Gerrit de With en Margarita Adolphs van Cuelen te beletten.
* U18a3-76, d.d. 12-05-1653, procuratie, notaris J. van Overmeer, Utrecht.
1e partij: Anna van Bueren, dochter van Willem Jacobsz van Bueren, wonende te Utrecht. 2e partij: Aert Willemsz van Lakervelt, wonende te Utrecht. Inhoud: om t.b.v. het Leeuwenberggasthuis een plecht van f. 800,0-0 te vestigen op een huis, erf en grond met een nieuwe kamer, staande te Utrecht aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Geertebrug en de Smeebrug.
Zie transport 10-04-1624.


11996 Berend Petersz SCHAEY, schout van Westbroek, overleden voor 1646, * Westbroek: 43. Akten van verkoop en overdracht door Berend Petersz Schaey echtgenoot van Dauwigje Gosensdrochter, aan Adam van Lokhorst van 3 morgen land in de Buitenweg onder Westbroek in 1621. Met retroakten v.a. 1552. 4 charters en 1 stuk. (Bron UA: 76. Inventaris van het archief van het huis Zuilen 1385-1951. Door E.P. de Booy. Nr. Toegang 76. Archief Huis Zuilen. Stukken betreffende verwerving en beheer van het landgoed en de onroerende goederen).
* wapen: een stappend paard.

Relatie met
11997 Dauwigje GOSENSDOCHTER, overleden voor 1649, dochter van Goosen Teunisz van SCHAEIJCK (zie 23994) en Haesgen N.N. (zie 23995).
Uit deze relatie:
1.  Haesghen Beernts SCHAIJ.
Ondertrouwd op 27-02-1625 te Westbroek, gehuwd voor de kerk op 16-03-1625 te Westbroek, ...nae drije behoorlijcke proclamatien in den houwelijcken staet bevesticht Willem Henrixzen Stael jonckgesel ende Haesghen Beernts Schaij, jongedochter beijde woonende in Westbrouck met Willem Henrixzen STAEL, geboren circa 1600, zoon van Huybert Henrixzen STAEL (zie 2412) en Claessien Cornelis BOSCH (zie 2413).
2.  Pieter Beerents SCHAIJ (zie 5998).

11998 Hendrick N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Maria HENDRICKSS (van Rossum) (zie 5999).
2.  Dirck HENRICKSS.
3.  Fijchen HENRIKS.
Gehuwd voor de kerk voor 1644 met Cornelis Corneliss van BLANCKENSTEIJN.
4.  Cornelis HENRIXSS.
5.  Joost HENRIXSS.

13328 ? Hendrik Klaas VELDHUIS, pachtboer. Pachters van de stadserven op het Kampereiland
Erf 50/derde erf van het Nijland: (P1544) - (P1554)
Erf 18/eerste erf van het Raas: P1554 - (ca. 1559?)
.
Gehuwd voor de kerk voor 1635 met
13329 ? Annigje STEVENS, overleden voor 1562. Pachters van de stadserven op het Kampereiland
Erf 18/eerste erf van het Raas: (ca. 1559?) - (ca. 1562) weduwe van Hendrik Klaas Veldhuis ; (ca. 1562) - (P1564) erfgenamen van Annigje Stevens
.
Uit dit huwelijk:
1.  Lubbigje Hendriks.
2.  ? Klaas Hendriks (zie 6664).

13986 Arent POST.
Relatie met
13987 ws. Hermantghe NIJSE.
Uit deze relatie:
1.  Nijse AERTS (zie 6993).

15826 Cornelis NN.
Relatie met
15827 Grietje AERTS.
Uit deze relatie:
1.  Anna CORNELISDR. (zie 7913).

15840 Dyerick FRANCKEN, * gevonden RAD: 25-09-1605 Magescheid tussen Joseph Schaer, weduwenaar van Maria Francken en kinderen Arnt, Fycken, Heyndrick en Jan (bestevader, ooms en tantes zijn momber, nl. Dyerick Francken, Heyndrick Francken, Herwart Francken, Anna then Haen, Jan Cortbeeck). Moederlijk versterf is 200 daalders totaal, ond. verb. van huis en hof (Oypoortstraat) (06-04-1619 kwiteert Fycken Schaer haar vader voor f. 40,- 10-08-1619 kwiteert Arndt Schaer zijn vader geheel).
* 19-09-1612 Evert Sandersz (en Gertgen van den Sande) kopen huis en hof (Oypoortstraat tussen Jacob Sluijter en Tiel Smits, belast met 12 stuivers jaarlijks aan St. Sebastiaensgild en 12 stuivers jaarlijks aan vrou Claesz) van Jacob Goltsmitt (geassisteerd met ooms Herbert en Arndt Francken). Herbert Francken (en Lysken Boenes) verklaart, dat hij als momber van Jacob Goltsmitt nog geld onder hem had. Na dode van hem en zijn vrouw zal Jacob Goltsmitt uit de boedel vooraf hebben.
* ws. hoort bij zoon ; vol.pr. 18-03-1567 Derck Francke (en vrouw) beloven te betalen a.s. Michaelis aan Henrick Martens (en vrouw) 34 rijderguldens, Henrick Martens zal um het halve huis, dat hij Derck Francke verkochet heeft, niemen.
* vol.pr. 15-03-1567 Mr. Johan Wullewever, zal a.s. juli over een jaar betalen aan Derick Francke (en vrouw) 22 1/2 rijdersguldens van 24 st. brab. ond. verb. van huis en hof (Oypolderstraat). Deze zal aan dezelve betalen a.s. juli 34 rijdersguldens.

Gehuwd voor de kerk (1) in 1559 te Doesburg. A Festo Assumptionis met Fyken thoe HAENS (the Haen) (zie 15841).
Relatie (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Gerrit (zie 7920).
Uit de tweede relatie:
2.  Arnold, huwt Wiechken. Vol.pr. 28-05-1568 vrijdag post Asc. dom. Afgoeding van Wiechken weduwe van Arndt Francken en kinderen Hendrick en Beliken (mombers Gerloch, Derick en Gerrit Francken gebroeders) Vaderlijk versterf is door ieder 18 rijdersguldens onder verb. van hun huis en hof (Oypolderstraat).
Vol.pr. 23-06-1622...

3.  Derick, vol.pr. 15-03-1567 Mr. Johan Wullewever, zal a.s. juli over een jaar betalen aan Derick Francke (en vrouw) 22 1/2 rijdersguldens, van 24 st. Brab. onder verb. van huis en hof (Oypoortstraat). Dezelve zal aan dezelve betalen a.s. juli 54 rijdersguldens.
vol.pr. 18-03-1567 Derck Francke (en vrouw) beloven te betalen a.s. Michaelis aan Hendrick Martens (en vrouw) 34 rijdersguldens Henrick Martens zal um het halve huis, dat hij Derck Francke verkocht heeft, niemen.
vol.pr. 06-02-1568 vrijdag post purificationis Marie, Derick Francke doet of goeding aan zijn kind Marie bij overlijden van Fijeken (tante is Anna toe Haens alsmede momber Johan toe Haen). Moederlijk versterf is 60 daalders onder verb. van huis en hof (Oypoortstraat, bewoond door hemzelf) 08-04-1594 kwiteren Joseph Schaer (en Marie) voor deze som.

4.  Gerloch, * gevonden Geerlych Francken huwt Post Octavas Epiphanie 1560 met Eef Herbertxen.
* (2e?) huwt Eva Francken. vol.pr. 28-11-1600, Ritzart Leebles (en Cornelia) krijgen transport van huis en hof (Oypoortstraat tussen Ingelman Burgers en Jan Schmits) van Eva Francken, weduwe van Gerlich Francken, geass. met zoons Mr. Herwart Francken en Arnt Francken; ze hadden dit huis 07-06-1593 in gebruik genomen voor overl. Heijndrick van Amerongen (en Cornelia) thans vrouw van Ritzart Laebles) en voorgeschoten 27 daelders, de koop was geschiedt 07-06-1592 van Gerrit Koperslager (en Jenneke) (te Emmerik)
 
Gerlich Francke, Opm II Eepe, herwartsen (156 DRK), kinderen: Johan, Cornelis, Hendrik. vol.pr. 12-02-1560 mombers Jacob Jurriens, Thomas Baeckens, Grijete te Laer.

15841 Fyken thoe HAENS (the Haen).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 15840).

15842 Jan van ACKEREN (van Aeckere), na 11 juli, begraven te Doesburg (kerk), vol.pr. 10-08-1587 (connectie ouders). Testament 11-07-1638. Is erfgenaam van Gerrit Bethinck in West-Indien zie testament vol.pr. 24-12-1614
vol.pr. 22-10-1602 Jan van Ackeren (en Jenneken Bomer) (als burger van Gerrit Pelserals erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) a. Gerrit Pelser en deze nalatenschap f. 300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.
vol.pr. 14-12-1614 Johan van Ackeren, Udo Arincx, Frerick Besselinck en Herman Bettinck krijgen transport van vaderlijk en moederlijk versterf, van Gerrit Bettinck "wonende in West Indien bij St. Vincento in een stedtgen genaamd St. Paulo" (volmacht d.d. 29-12-1613).
vol.pr. 11-06-1623 Johan van Ackeren (en Janneke Bomerts) kopen jaarrente van f. 6,- gaande uit huijs (Oypoortstraat tussen Alert Mandemaker en Henrick Eijkelboom) van Dries Lambertss (en Engeltje Henricksen) (het huis is woonhuis) (RAD 1606-1625)
vol.pr. 21-09-1632 Jan van Ackeren koopt 2 huisjes naast elkaar (Stegsken tussen Bernstr. en Meijpoortstraat t.e.z. Derck Alberts, t.a.z. Eva Maessen) van Tijs Bolten, universeel erfgenaam van Lysbet van Ness, vrouw van Hans Roesdom, zijn tante.
vol.pr. 12-12-1632 Jan van Ackeren verklaart dat zijn schoonzoon Jacob Muijs vlg. accoord het alleenrecht heeft op de, timmeringhe en het gebruick van de oliemolen, welke tussen Jan van Ackeren en Hendrik Baerken gemeen was, naar inhoud van het contract met de magistraat van Doesburg. Zijn schoonzoon moet Hendrik Baerken, die uijt de communie is scheijdende de nu volgens contract uitkopen, Jan van Ackeren wordt borg voor Jacob Muijs. (RAD 1625-1648)
vol.pr. 11-07-1638 (na 10-09) Johan van Ackeren verklaart, dat zijn nicht Margaretha Rasch hem twintig jaar trouw heeft gediend. Hij geeft haar nu f. 600,- gerest in het huis waar hij woont, tegen een zekere rente. Na zijn dood zal ze de f. 600,- uit zijn nalatenschap tochten.
testament Jan van Ackeren 11-07-1638, hij geeft aan de Diaconie f. 600,-. (RAD 1625-1648).
Zoon van Jan van ACKEREN (zie 31684) en Margaretha AVIJNCKSX (zie 31685).
Relatie met
15843 Jenneke BOMER(t)S (Bongerts), begraven te Doesburg (kerk), * 22-01-1624 kerk (groef gekocht en geopend (kind?)), dochter van Gerrit BONGERT (in den Bongart) (zie 31686) en Alijdt (zie 31687).
Uit deze relatie:
1.  Anna (zie 7921).
2.  Grietje, huwt Jacob Muijs. Op 13-05-1625 koopt Jacob Muijs (en Grietien van Ackeren) een hof (aan de Veerpoort schietende met een zijde dicht aan Herman Kistemaekers huis, ter andere zijde Derck Rustincks hofje, c.s. voor aan de straat, achter aan de wal) van Lamberta van Vorden en haar oudste dochter Aeltgen van Haegen.

Relatie met Jacob MUIJS, koperslager, burgemeester van Doesburg (1638 - 1665), * Arch. Doesburg.
- Inv. F. Diversen; 2539 bl. 253: Octrooi v.d. oprichting van een oliemolen door den Magistraat verleend aan Hendrick Baerkens en Jacob Muijs (minuut, 1632) 1 stuk. = toestemming gekregen om een oliemolen bij het water te starten.


15845 NN, begraven op 19-05-1625 te Doesburg (kerk).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Hendrik TAMELINCK (zie 7922).
2.  Trijne TAMELINCK, nicht bron jcverhage, * Begraafb. en afschrift van de begravenissen, waar staat item nicht trijne taemelincks laeten apenen haer groef voer haer man den 19 mei 1625 betaelt 2-5.

15846 Rutger EVERTS, brouwer, kerkmeester, leeft nog in 02-02-1614, * vol.pr. 16-02-1583, Rutger Everts koopt aandelen aan huis en hof (Oypoortstraat tussen Derick Francken en Hermen Verstraet) van Evert Kuper (en Gerarda) Johan Egbertsen (en Aeltgen). (RAD 1560-1606)
vol.pr. 15-12-1599, Ruttger Eversz (en Judith Claessen) kopen kamer (Kerckstr., naast huis van verkoper t.e.z. Aernt Baerckens t.a.z. uitgezonderd de kelder hieronder) van Jan Schippers (en Stijntgen). (RAD)
vol.pr. 16-05-1600 Ruttger Eversz (en Judith Claessz) kopen aandelen van erve en goed "Truijten hofstede" (land van Cleeff ende Berch, met hoog bos, akkermaal, belast met uitgang aan de abdis van Elten) van Gerrit Kreijnck (en Catharina) alsmede Catharina's zoon Heyndrick. Deze machtigen iemand voor de overdracht (RAD)
vol.pr. 19-04-1602 liquidatie tussen Maria Maschop t.e.z. en Ruttger Everssz (en Judith Claesz) t.a.z. De gelden die Maria Maschop nog van Ruttger Everssz te vorderen heeft, draagt ze hem op, tegen een lijfrente van f. 24,- Doesburgs geld, te Emmerik te voldoen (Maria Maschop was hun moeye).
vol.pr. 04-02-1603 Ruttger Everssz (en Judith Claesz) kopen huisplaats (opten Begijnen hoeck, t.e.z. de straat gaande naar het Grote Convent, t.a.z. de Lange Cupperstraat, strekkende van de "beytel op hoeck" tot achter aan het huis en erve van Agneta Maschop weduwe van Evert Claessz van de erven van Gerrit Stenderinck (nl. broer en zwager van Jan Stenderinck Heyndricxssz en Jacob Holtman).
vol.pr. 25-06-1603 Ruttger Everssz (en Judith Claessz) kopen huis en hof (Korte Cupperstraat tussen Jacob Frolick en koper) van moeder Agnes Maschop weduwe Evert Claessz tegen levenslange alimentatie (de moeder geass. met al haar kinderen, niet genoemd).
vol.pr. 01-07-1603 Nu overl. Herman Verstraeten had aan zijn kinderen Anneken en Jan bij overl. Janneken voor moederlijk versterf verbonden zijn 3/4 deel van Goerwijck in Angerlo (leenr. aan Dieren) De magistraat van Doesburg heeft dit verkocht aan Ruttger Everssz (en Judith Claes) doch het versterf was niet geroyeerd. Nu kwiteert Anneke Verstraten mede voor haar broer Jan (nu overl.) en diens erven voor betaling van moederlijk versterf.
vol.pr. 08-12-1603 Testament van Ruttger Everssz (en Judith Claessz.) Huw. voorw. van 25-10-1592. Mutuele tucht in huis en hof, waar ze thans wonen, met bouwhuis en brouwgereedschap, alsmede het huis "over de strate" en de "loogge platze". leeft nog op 02-02-1614.
vol.pr. 19-04-1602 liquidatie tussen Maria Maschops t.e.z. en Ruttger Everssz (en Judith Claesz) t.a.z. De gelden die Maria Maschops nog van Ruttger Everssz te vorderen heeft, draagt ze hem op, tegen een lijfrente van f. 24,- Doesburgs geld, te Emmerik te voldoen (Maria Maschops was hun 'moeije'= tante) (RAD 1560-1606)
vol.pr. 08-11-1604 De schepenen accorderen met Ruttger Everssz dat de laatste krib die aan de Vaalweerd ligt, en die hij bezig was te maken, dat Adriaen Bueckefoort, rentmeester der geestelijke goederen deze "voorts op reede machen sall". Ruttger Everss geeft daarvoor f. 25,- plus de palen die er nog liggen, en zal naer waterrecht alle aanschot aan zijn land genieten.
vol.pr. 26-04-1605, De kerk van Doesburg heeft tot nu toe gehad uit het huis van overleden burgemeester Jan Suer (Coep.str. tussen huis van Jan Stepp en 'foederhuijs' van overleden Jan Suer) 6 molder rogge jaarlijks. Bij magescheid is dit huis gekomen aan Joris Lotz (en Johanna Sueren) voor de helft en zuster Luttgert Sueren, de andere helft. De kerkmeesters Ruttger Everss en Arndt Baercken Thomasz bepalen met toestemming der schepenen, dat deze rente door Joris Lotz, weduwenaar en kinderen en jan Suer voor zijn zuster Luttgert afgelost kan worden door overgifte van een akker bouwland (Dr. in Sidevelt, t.e.z. land van Grote Contvent, t.a.z. erve van Jan ther Burgh, Jan Stenderinck Lambersz en Jan van Coelen, he. e.e. naar de stad op Hoeckelums acker, h.a.e. op Heren hoves land).
vol.pr. 28-09-1605 Evert then Sande, zoon van overl. Jochem the Sande (presenteert volmacht Middelburg d.d. 13-09-1605) kwiteert Rutger Evertss voor 45 daalders, zijnde de laatste termijn van de koopsom van 1/5 deel van hofstede "Goerwijck".
vol.pr. 26-05-1606 Ruttger Everss (en Judith Claessen) kopen huis en hof (Corte Cupperstraat, tussen Dijerick ther Stegs froederhuijs en foederhuijs van koper) van Jacob Frolich (en Maria Falx) (t.v.a. gekocht van Grote Convent) (RAD 1560-1606)
vol.pr. 1612 Rutger Everss, kerkmeester, verb. voor 300 daalders a 6% w. sch. aan kerk van Doesburg zijn huis, hof en schuur (Kerckstraat tussen Joh. Stenderingh Henricksz en Bernt Dunnebrinck) (geroyeerd bij afhoring der kerckrekening d.d. 02-02-1614)
vol.pr. 06-05-1617, Rutger Everss (en Judith Claes) en Seger van Selst (en Anna Claess_ beloven dadelijk na dood van Derica ther Steghe, weduwe van Steven Claess 250 daalders te betalen aan Gerrit Claess (en Anthonia Efftinck) wegens de koop van 1/3 deel van Cortstuck.
 
Rekeningen gevonden in het gemeentearchief van Doesburg, ongesorteerd.
Regening 1990 no. 1612 Rekeningen van ontvangst kerkmeeser Rutger Evers
1457: rentebrief: aan de charter hangt de zegel van Doesburg stad en eem wapen van waarschijnlijk Willem van Setten. De charter is ongeldig gemaakt (het wapenzegel), na de aflossing d.m. van 2 schuine sneden (boven recht naar onder links) en op het kleine briefje ook (van linksboven naar rechts beneden). De ene zegel (Doesburg) hangt aan het grote verhaal, de ander aan de kleine.
 
Het echtpaar is erfgenaam van hun tante Truitgen Croesen vrouw van Daem Alberts, schepen (vol.pr. 26-09-1614). (RAD 1560-1606)
, zoon van Gerrit EVERTSEN (zie 31692) en Hamken Hanneke RUTGERS (zie 31693).
Gehuwd voor de kerk op 25-10-1592 te Doesburg, huwelijkse voorwaarden met
15847 Judith CLAES, vol.pr. 23-02-1605, dochter van Evert CLAESS (zie 31694) en Agnes MASCHAP (Massop) (zie 31695).
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Rutger (zie 7923).

15852 Dirck Jans ten BALTIJNCK, * Morgengaveboek: N. Baltinck jr. 1484 blz. 8; Engelbert Baltinck 1529, blz. 84; Goesen Baltinck 1532, 96v; Goessen Baltinck 1561, blz. 154; Jan Baltinck 1522, geen fol. los blad 13.
Gehuwd voor de kerk op 05-02-1604 te Zutphen, zij nagelate weduwe van Berent Hermanss. Echtgenote is
15853 Hendrie BACBET.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1604 met Bernt HERMANSZ, overleden voor 1604.
Gehuwd voor de kerk (2) op 05-02-1604 te Zutphen, zij nagelate weduwe van Berent Hermanss. Echtgenoot is Dirck Jans ten BALTIJNCK (zie 15852).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Diric BALTING (zie 7926).

15854 Coendert MENSINCK van NAHUIJS, overleden op 04-03-1633, * Het goed de Rose (1807): Andere aanduidingen: Rusengoed (1302), die Rose (1609) : Rechten in de Mark: Niet in de lijst van 1644. In het Markeboek vanaf 1752 geregeld genoemd als stem hebbend. Adres: Bestaat niet meer. Lag aan de Hofstraat. Geschiedenis: 1302 Albertus de Vreden heeft aan zoon Stefanus opgedragen ..... Rusengoed gelegen in de parochie Steijnre (Het is niet helemaal zeker of het hier gaat over het goed de Rose in Baak.). 23-07-1608: Conraedt van Nahuis en Harmken Apeldoorn kopen de Roese van Geertgen en Hendrixken Schuringes. Blijkbaar kopen ze maar een deel van dit goed, want in 1609 wordt aangegeven dat 'die Roese' gezamenlijk bezit is van 'Sint Nicolaus' en 'Amerungen und Conraet Nahuis'. Door vererving komt die Rose via de kinderen van Conraet Nahuis aan de families Francken en Jolijn. 29-12-1786: J.E.C. van der Heijden koopt de Rose van Jan Vos en Liberta Catharina Jolijn (over het aandeel van de Sint Nicolaaskapel wordt al niet meer gerept). In de bevolkingsregister van 1826-1830 komt de Rose niet meer voor. Op de lijst van 1807 wordt het aangegeven als 't erve de Rose' met als beziter de Heer van Baak. Het zal dus tussen 1807 en 1826 afgebroken zijn. Bron: De Heerlijkheid Baak. Geschiedenis van een Achterhoeks Dorp. Pater Jan Koekkoek C.S.Sp. 1990, (T.P.GE. BAAK-KOEK)
* Boelengoed (1609): Andere aanduidingen: Lange Hofstede alias 't Bielke of Bielengoed (1783), Lenderink (1859). Waarschijnlijk woonde hier in het begin van de 16e eeuw Ebbert de Boel. had het land waarop het stond de vorm van een 'biele' (=bijl)? Rechten in de Mark: Niet in de lijst 1644. In het Markeboek vanaf 1788 vermeld als stem hebbend. Adres: Steederseweg 7. Geschiedenis: Boelengoed was een leengoed van de heren van Bergh. 13-04-1670 wordt Jacoba Hackfort, wed. Van Raesfelt, Vrouwe van Baak, hiermee beleend. na haar worden de volgende bezitters van Baak ook met dit goed beleend. In de Franse tijd gaat dit goed in bezit over aan J.E.C. van der Heijden. 1647 "Boelengoet tot den Huijse Baeck gehoerende, pechter Berendt Jacobsen ..." In een getuigenis bij een proces verklaart Tonnis Coenders (42 a 43) in 1673 dat zijn vader Conraet van Ahuis op Boelenguedt gewoond heeft. Ook hijzelf heeft daar nog gewoond. In 1629 zijn ze vandaar weggegaan. Reijnt Borris heeft daar ook gewoond, maar die heeft hij niet gekend. Zijn stiefmoeder Hermken heeft bij Reint Borris op Boelenguedt 'voer maecht gedient'. Bij diezelfde gelegenheid verklaart Gerrit Otten (ca. 50) dat hij op Boelengoed gekomen is in 1629. 'omtrent een maent tho voeren als die Croaten in de Veluwe quamen". (Die Croaten maakten een onderdeel uit van de troepen door keizer Ferdinand II van Duitsland gezonden om de Spanjaarden te helpen.) 16-04-1814: Johannes Hermanus Hendrikus Lenderink, Maria Lenderink en Everardus Horstink laten goederen verkopen op Boelengoed. Omstreeks 1827 komt Franciscus Johannes Kempers met Maria Masseling in Boelengoed wonen. Deze familie bleef hier wonen tot 1975. 26-04-1944: had Johannes Jacobus Kempers Boelengoed gekocht van de familie Helmich. In 1975 verkocht de familie Kempers het aan C. Dinius.
(Sic. Die Boele is een Havezate!!!)
.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1594 met Harmken APELTONS (zie 15855).
Relatie (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Grietgen Coendersdr HERMAN (zie 7927).
Uit de tweede relatie:
2.  Tonnis COENDERS.
15855 Harmken APELTONS, maecht op Boelengoed.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 15854).

15868 Barend van BENTHEIM, richter te Nordhorn (Dtsl.) (1587-1601), gograf (schout), * bastaard afstammeling van een van de graven van Bentheim, zoon van Christopher van BENTHEIM (zie 31736).
Relatie met
15869 Hendrikje van BENTHEIM, dochter van Everwijn van BENTHEIM (zie 31738) en Hendrikie AMSINK (zie 31739).
Relatie (1) met Barend van BENTHEIM (zie 15868).
Relatie (2) met Jan BILDERBEEK.
Uit de eerste relatie:
1.  Aleit, geboren circa 1600, * huwt circa 1626 Gerhard Brandlicht, rentmeester en burgemeester te Neuenhaus (Nieuwenhuis) (1630-1668).
2.  Anna ?
3.  Christoffel, Steinfurts/Bernburgischer hofmeister zu Gronau, begraven op 13-01-1669 te Steinfurt, (Tecklenburg-Gronauer tak).
Gehuwd voor de kerk op 27-03-1622 te Bentheim met Catharina LEMKER.
4.  Everwijn (zie 7934).
5.  Hendrick, schoolmeester, organist en stadssecretaris in Nordhorn (1610-1648), * huwt ca. 1610 Margaretha Spenneberg, dr. van Melchior Spenneberg, te Borghorst (bij Steinfurt) en van Jutta Grosse Osterholt.
Gehuwd voor de kerk circa 1610 met Margaretha SPENNEBERG, * dr. van Melchior Spenneberg te Borghorst (bij Steinfurt) en van Jutaa Grosse Osterholt.
6.  Hendrikje, * huwt Melchior Krul, richter te Veld- en Neuenhaus (Nieuwenhuisen) (1615-1620).
Uit de tweede relatie:
7.  Anna.

15870 Hendrik GLASFORT, burgemeester van Nordhorn. Burgerboek 1572-182 Rol II: blz. 56, no. 3 Hindrick Glasfordt und Elske Kestrinck van Schopinge.
Relatie met
15871 Elske KESTERING.
Uit deze relatie:
1.  Margaretha (zie 7935).

Generatie XV
 
16680 Claes ANDRIESSEN, goudsmid te Leiden, geboren circa 1520 te Leiden (gezindte: ned.ger.), overleden voor 1561, zoon van Andries HUIJGHENSN (zie 33360) en Geertruijd Cornelisdr. van DELF (zie 33361).
Gehuwd voor de kerk circa 1546 te Leiden met
16681 Jannitgen Willemsdr. de BONT, geboren circa 1527 (gezindte: ned.ger.), overleden na 1598 te Delft ? *(nicht van Clara Jansdr. van Sparwoude)
* Leiden: transportakte d.d. 14-04-1561. (GA Leiden, rechterlijk archief, no 67, waarboek 1560-1561, f. 125v, 126)
, dochter van Willem Willems de BONT (zie 33362) en Machteld WILLEMSDR. (zie 33363).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter CLAESSEN (de BONT) (zie 8340).

16686 Willem Gillisz SNACK.
Relatie met
16687 Adriana JANSDR.
Uit deze relatie:
1.  Fenneke Willems (zie 8343).

18176 Bonaventura van GREVENBROECK, beleend met schoutambt Mierlo, overleden voor 1552. RADen Bosch, Rt.A. Den Bosch, reg. no. 1456 (1610-1611), 45. Zoon van Jonkheer Erasmus (Raes) van GREVENBROEK (zie 36352) en NN (zie 36353).
Gehuwd voor de kerk voor 1527 te (Mierlo) met
18177 Maria Willem SNOEKS, overleden na 1552, dochter van Willem SNOEKS (zie 36354) en Engelken VERHOEVEN (zie 36355).
Uit dit huwelijk:
1.  Katharina, overleden na 1573, huwt Jan Leijten ca 1560 te Mierlo.
2.  Clara van GREVENBROEK.
3.  Margriet van GREVENBROEK.
4.  Maria van GREVENBROEK.
5.  Raes van GREVENBROEK (zie 9088).

18184 Dierck NAUWEN, overleden voor 1607.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Aernt Dircks (zie 9092).

18186 Joost Goijaert SMULDERS, zoon van Goijaert SMULDERS (zie 36372).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jenneken Joost Goijaert (zie 9093).

18188 Gijsbert Reijnier HEESTERS, zoon van Reijnier HEESTERS (zie 36376) en Luijtgaert Aert HERMANS (zie 36377).
Relatie met
18189 Margriet Embert PEIJNENBORCH, overleden voor 1602, dochter van Embert Jan PEIJNENBORCH (zie 36378) en Adriana Lambert (Arijke) APPELS (zie 36379).
Uit deze relatie:
1.  Reijnerus Gijsbert Reijnier (zie 9094).

18200 Antonis Goijaert Hendrik PULSKENS. Coll. V. Dijk: R308-1563-61v; R315-1570-46v; R342-1596-26v; R344-1598-14 en 72v; R346-1601-34; R346-1605-11v; R350-1618-104v. Zoon van Goijaert Hendrik PULSKENS (zie 36400) en Mechteld Peter Gijsbert van BOERDEN (zie 36401).
Relatie (1) met Elisabeth Peter Jan MELIS.
Relatie (2) met Aleijd Adam Jacob ADAMS (zie 18201).
Uit de tweede relatie:
1.  Adam Antonis Goijaert (zie 9100).
2.  Dionijs Antonis Goijaert.
3.  Goijaertken Antonis Goijaert.
4.  Jacob Antonis Goijaert.
5.  Peter Antonis Goijaert.
6.  Sijmon, (gebrekkig).
18201 Aleijd Adam Jacob ADAMS, dochter van Adam Jacob ADAMS (zie 36402).
Uit deze relatie: 6 kinderen (zie onder 18200).

18202 = 9112 Michiel Daniel Peters van HEIJST.
18203 = 9113 Jenneke Peter Jan REIJNEN.
 
18204 Cornelis Hendrik Cornelis BAESTEN. Er is ook een Cornelis Hendrick Cornelis x Aleijdt Willem Wouter van Baest. Coll. V. Dijk: R346-1605-26; R355-1635-288.
Relatie met
18205 Aleijt Willem WOUTERS.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Cornelis Hendrick BAESKEN.
2.  Cornelis Cornelis Hendrick BAESKEN.
3.  Hendrick Cornelis Hendrick BAESKEN.
4.  Gijsbert Cornelis Hendrick (zie 9102).

18206 Adriaen Gijsbert Jan van BEURDEN (BOERDEN). Coll. V. Dijk: R337-1591-22; R342-1596-24; R344-1598-36v; R345-1599-34v. Jan Ghijb van Boerden is volgens een ander fiche dezelfde persoon als Adriaen Gerit van Beurden die met dezelfde vrouw is getrouwd. Op dat fiche wordt geopperd dat zijn eigenlijke naam waarschijnlijk is: Adriaen Gijsbert Jan van Beurden. De laatste naam is aangehouden.
Relatie met
18207 Engela Cornelis Cornelis SMOLDERS, huwt: Wouter Gijsbert Goossens in den Acker. Dochter van Cornelis Cornelis Adriaen SMOLDERS (zie 36414) en Katelijn Peter Cornelis ZEGERS (zie 36415).
Relatie (1) met Adriaen Gijsbert Jan van BEURDEN (BOERDEN) (zie 18206).
Relatie (2) met Wouter Gijsbert Goossens in den ACKER.
Uit de eerste relatie:
1.  Adriana.
2.  Catharina Adriaen Gijsbert.
3.  Ida Adriaen Gijsbert (zie 9103).
4.  Jenneken.

18210 Peter Jan Adriaen SMOLDERS, zoon van Jan Adriaen SMOLDERS (zie 36420) en Dircksken Jan LEEMANS (zie 36421).
Relatie met
18211 Martina Michiel Jan SOFFAERTS, dochter van Michiel Jan SOFFAERTS (zie 36422) en Elisabeth Jan Jacob HOEFKENS (zie 36423).
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Peter Jan.
2.  Dircksken Peter Jan (zie 9105).
3.  Embrecht Peter Jan.
4.  Geertruid Peter Jan.
5.  Huijbert Peter Jan.
6.  Jan Peter Jan.
7.  Lijsbeth Peter Jan.
8.  Margriet Peter Jan.
9.  Marij Peter Jan.
10.  Marten Peter Jan.
11.  Quirijn Peter Jan.

18216 Willem Jan Willem MUTSAERTS, overleden voor 1520. Coll. V. Dijk: aan het Creijenvenne. R253c-1498-13v; R269-1520-19v; R270-1520-19; R271-1520-23v; R271-1521-21v; R272-1522-2v; R284-1537-23v; R291-1544-3v; R292-1545-82v; R336-1589-5. Zoon van Jan Willem Jan MUTSAERTS (Merten Willem Peter Vels) (zie 36432) en Ida (IJken) Jan REIJNEN (zie 36433).
Relatie met
18217 Lijsbeth Herman Daniel van HEIJST, testeert op 30-05-1544. Dochter van Herman Daniel Jan van HEIJST (Herman Heijsten) (zie 36434).
Uit deze relatie:
1.  Jan Willem Jan (zie 9108).
2.  Cornelis Willem Jan, overleden voor 1557, woont aan de Hoollijnde. Huwde Peterken Niclaes Stevens (jr) Reijnen.
3.  Dingen Willem Jan.
4.  Johanna Willem Jan.
5.  Magdalena Willem Jan (zie 36623).
6.  Peterken Willem Jan, huwt Adriaen Gijsbert Gijsbert van Boerden; en Hendrik Steven Jan Loijch Smits.
7.  Willem Willem Jan, overleden voor 1552, huwt Barbara Jan Hendrick van Gestel en Geertruijd Wouter Gerit Wouters.
8.  Wouter Willem Jan, overleden voor 1520, huwt Elisabeth Gijsbert Gijsbert van Boerden.

18224 Daniel Peter Herman van HEIJST, zoon van Peter Herman Daniel van HEIJST (zie 36448) en Marij Jan LEIJTEN (zie 36449).
Relatie met
18225 Heijlwich Jan Michiel ROELOFS (Stappaert), dochter van Jan Michiel Hendrik ROELOFFS (zie 36450) en Marij Goijaert Jan HEIJNEN (zie 36451).
Uit deze relatie:
1.  Michiel Daniel Peters (zie 9112).

18240 Jan Peter Denijs MUTSAERTS, overleden voor 1589. Coll. van Dijk: R305-1559-83v; R336-1589-1; R346-1600-11v en 12v. Zoon van Peter Denijs (de Oude) MUTSAERTS (zie 36480) en Katharina Jan Snellen HAECKS (zie 36481).
Relatie met
18241 Heylwich Willem van SPAENDONCK, dochter van Willem Hendrick van SPAENDONCK (zie 36482) en Maria Peter Niclaes ZEGERS (zie 36483).
Uit deze relatie:
1.  Catharina Jan Peter, huwt Jan Laureijs Jan Laureijs Eelkens Mutsaerts.
2.  Maria Jan, huwt Cornelis Gherit Cornelis Otten.
3.  Peter Jan Peter (zie 9120).

18242 Johannes Lenaert MUTSAERTS (de OUDE), overleden voor 1581, zoon van Leonardus Adrianus MUTSAERTS (zie 36484) en Katelijn Mathijs BEERTKEN (zie 36485).
Relatie met
18243 Heilwich Peter Jan Eelkens PULSKENS.
Uit deze relatie:
1.  Adriana MUTSAERTS, huwt Jan Peter Aert Wouterzn.
2.  Jenneken Johannes Lenaert MUTSAERTS (zie 9121).
3.  Maria Johanna, huwt jan jacob Adam Jacobs.

18244 Jan Cornelis VERAMELSVOIRT. Coll. V. Dijk/Tilburg: R346-1600-21. Zoon van Cornelis Jan VERAMELSVOIRT (zie 36488) en Joanna Cornelis Wouter SBONTEN (zie 36489).
Relatie met
18245 Jenneke Willem Peter (sr) HOECK, dochter van Willem Peter BROUWERS (Hoeck) (zie 36490) en Mechteld Pauwels THEUWEN (zie 36491).
Uit deze relatie:
1.  Jenneken, huw Adriaen Marcelis Gijsbert Wijten.
2.  Thomasken.
3.  Willem Jan Cornelis (zie 9122).

18246 Goijaert Peter Gerit SMOLDERS. Coll. V. Dijk: Tilburg: R339-1593-7 en 9v; R346-1601-41 en 49; R346-1603-los blad; R349-1613-34v; R354-1632-54v; R367-1662-202v. Moergestel: Not. Peter beris f. 29; 30-12-1608. Zoon van Peter Gerit Adriaen SMOLDERS (zie 36492) en Jenneken Jan Willem MUTSAERTS (zie 36493).
Relatie met
18247 Mechteld Goijaert Jan Michiel ROELOFS, dochter van Goijaert Jan Michiel ROELOFS (zie 18312) en Maria Adriaen Jan LEIJTEN (zie 18313).
Uit deze relatie:
1.  Adriaen, huwt 23-06-1600 Tilburg Ida Adriaen Lenaert Mutsaerts.
2.  Gerit.
3.  Jan, huis aan de Hasselt. Huwt Marij Adriaen Lenaert Mutsaerts.
4.  Jenneken Goijaert Peter (zie 9123).
5.  Peter (Mutsaerts), huwt Marie Wouter Aert Couwenbergh.

18304 Bartholomeus Jan Meeus Maes MOMBOIRS, overleden voor 1587. Coll. V. Dijk: R300-1555-41; R302-1558-108; R329-1582-22v; R345-1599-14; R346-1604-26v; R346-1606-32. Zoon van Jan Meeus MAES (zie 36608) en Joesken Gerit SIBBEN (zie 36609).
Relatie met
18305 Barbara Marten Jan GHENEN, overleden te Tilburg, dochter van Marten Jan Gerit WOUTERS (Ghenen) (zie 36610) en Peterken Lambrecht GOYAERTS (zie 36611).
Uit deze relatie:
1.  Joost Meeus Jan Meeus (zie 9152).
2.  Peterke, huwt Willem Jan Willem van Gorp.

18306 Jan Daniel Cornelis Hermans van HEIJST. Coll. V. Dijk: R329-1582-13v en 29v; R342-1596-24v; R345-1603-6. Zoon van Daniel Cornelis Herman van HEIJST (zie 36612) en Cornelia Jan Elen MUTSAERTS (zie 36613).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Luytgaard Jan Daniel Cornelis Hermans (van HEIJST) (van Heijst) (zie 9153).
2.  Adriaen HERMANS.
3.  Cornelis HERMANS.
4.  Daniela HERMANS.
5.  Marten HERMANS.
6.  Peter HERMANS.

18308 Jaspar Peter HUIJBEN. Coll. Van Dijk: R350-1620-250 los blad. Zoon van Peter Huijbert SMITTEN (zie 36616) en Lijsbeth Willem Steven van den HOVEN (zie 36617).
Relatie met
18309 Katelijn Aerd Jan van AERL, op mans fiche (Coll. Van Dijk) Catarina Aerd Jan van Aelst. Dochter van Aerd Jan van AERL (zie 36618) en Cornelia Peter MARTENS (zie 36619).
Uit deze relatie:
1.  Cornelis Jaspar Peeter (zie 9154).
2.  Huijbert Jasper Peter.
3.  Jan Jasper Peter.
4.  Lijsbeth Jasper Peter.
5.  Peter Jasper Peter.
6.  Willem Jasper Peter.

18310 Gerit Jan Gerit BEIJKENS. Coll. Van Dijk: R298-1552-64, 71, 76 en 77v; R305-1559-15; R317-1572-39; R346-1602-7v. Zoon van Jan Gerit Gerit BEIJKENS (zie 36620) en Geritken Peter VERSCUEREN (zie 36621).
Relatie met
18311 Marij Wouter Willem ZEGERS, dochter van Wouter Willem ZEGERS (zie 36622) en Magdalena Willem Jan MUTSAERTS (zie 36623).
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Gerit Jan.
2.  Cornelia Gerit Jan.
3.  Jan Gerit Jan.
4.  Leenken Gerit Jan (Magdalena) (zie 9155).
5.  Peter Gerit Jan.

18312 Goijaert Jan Michiel ROELOFS. Coll. V. Dijk: R314-1568-1; R315-1570-44v; R323-1577-48v; R326-1580-1; R345-1599-20v; R346-1600-56v; R351-1623-228. Zoon van Jan Michiel Hendrik ROELOFFS (zie 36450) en Marij Goijaert Jan HEIJNEN (zie 36451).
Relatie met
18313 Maria Adriaen Jan LEIJTEN, dochter van Adriaen Jan LEIJTEN (zie 36626) en Peterken Marten VELS (zie 36627).
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Goijaert Jan (jr) MICHIELS.
2.  Adriaen Goijaert Jan (sr) MICHIELS (zie 9156).
3.  Adriana Goijaert Jan MICHIELS, huwt Jan Jan Laureijs Eelkens.
4.  Daniel Goijaert Jan MICHIELS, huwt Henrixken Adam Jacob Adams en Lijsbeth Denijs Jan Reijnen.
5.  Jan Goijaert Jan MICHIELS, huwt Anna Adriaen Gerit Meeus Adriaens.
6.  Lijsbeth Goijaert Jan MICHIELS, huwt Adriaen Jan (Jan) Vrancken en Jan Jan Willem van Gorp.
7.  Michiel Goijaert Jan MICHIELS, huwt Anna Peter Gerit Smolders.
8.  Mechteld Goijaert Jan Michiel (zie 18247).

18314 Huijbert Jan Jan van RAECK. Coll. V. Dijk: R278-1530-52; R281-1533-2v; R317-1571-7; R336-1589-5. Uit welk huwelijk de kinderen stammen is onbekend. Zoon van Jan Jan van RAECK (zie 36628) en Jenneken Gerit Maes AELWIJNS (zie 36629).
Relatie (1) met Magdalena Jan Vrank Gerit LEMMENS.
Relatie (2) met Marij Hendrick AERT.
Relatie (3).
Uit de derde relatie:
1.  Bertholda, huwt Quirijn Peter Berthout van Nerven.
2.  Jenneken Huijbert Jan (zie 9157).

18316 Aert Hendrick Wouter Adriaens COUWENBERGH, geboren circa 1519. Coll. V. Dijk: bijnaam Cauwenbergh; R324-1578-45; R333-1585-6; R341-1595-38v; R345-1599-21; R347-1608-152; R350-1619-187v. varia 1616.
In 1580 door de Spanjaarden vermoord.
Zoon van Hendrick Wouter ADRIAENS (Cauwenbergh) (zie 36632) en Jenneken Aert Jacob van de BREKEL (zie 36633).
Relatie met
18317 Marij Joost Jan LEIJTEN, dochter van Joost Jan LEIJTEN (zie 36634).
Uit deze relatie:
1.  Gerit Aerdt COUWENBERCH.
2.  Digna.
3.  Jan.
4.  Lijsken.
5.  Peter.
6.  Wouter Aert Hendrick (zie 9158).

18318 Michiel Willems Laureijssen ANCEMS, geboren circa 1518, overleden circa 1578, mishandeling in 1587 te Tilburg door de Geuzen. Zie Brabantse Leeuw jrg. 43 nr. 2 (1994) pp 103-118. Coll. V. Dijk: R345-1599-36; R346-1600-40 en 41 tot 43v; R347-1608-240; R348-1610-63v; R348-1611-140v; R617-1578-11: mishandeling door de geuzen. Zoon van ws. Willem Willem Laureijs ANCEMS (zie 36636) en ws. Aleijt Thijs Henrick BEERTHEN (zie 36637).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen.
2.  Aleijdt.
3.  Anna.
4.  Catharina.
5.  Heijlwich.
6.  Luijtgaard Michiel Willem Laureijs (zie 9159).
7.  Meusken.
8.  Niclaes.

18840 Havick LOUWENS, landbouwer te Enselens, geboren circa 1475 te Ten Post (gezindte: ned.ger.), zoon van Louwe HAVICKES (zie 37680).
Relatie met
18841 Teteke ONNENS, geboren te Enselens, dochter van Onno tho ENSELENS (zie 37682).
Uit deze relatie:
1.  Louwe HAVICKES (zie 9420).

18842 Waelcko ELAMA tho UIJTHUIJSEN, eigenerfde op Elamaheerd, geboren te Uithuizen op de Elamaheerd (gezindte: ned.ger.), overleden op 12-05-1541 te Uithuizen, zoon van Popco Abels ELAMA tho UIJTHUIJSEN (zie 37684) en Froucke van DAM (zie 37685).
Gehuwd voor de kerk op 24-06-1497 te Uithuizen met
18843 Tyalde bij den DIJCK, geboren circa 1475 (gezindte: ned.ger.), wordt ook een doop opgegeven van 19-07-1458 Loppersum. of zou het 1485 zijn? checken. Overleden op 19-06-1558 te Loppersum, begraven te Uithuizen (in de kerk).
Uit dit huwelijk:
1.  Reneke (Waelcko's) ELEMA tho UIJTHUIJSEN, gedoopt (ned.ger.) op 02-02-1510 te Uithuizen, overleden te Wolthusen op 73-jarige leeftijd, begraven op 01-06-1583 te Emden.
2.  Etgyn Waalcko's ELAMA (zie 9421).
3.  Froucke (Waalcko's) ELAMA, geboren te Uithuizen, begraven op 19-06-1558.

18844 Otto Papen LOERINGA, voogd en drost te Stickhausen (1493-1511), feldhauptmann van Graaf Edzart de Grote van Oost Friesland (ca. 1498), overleden na 1529, * 'Altes ambt Stickhausen setze einzeichen, die Burg zu Stickhausen in genealogisch-historischer sicht auch als Anregung fur die veroffentichung wieder entdeckter dokumente Ganz-Friesland, Weener/Ems 1987 door Johannes Vienne Smidt.
* Bron: Gruoninga 1960, artikel door A. de Vries, gebruik makende van Historie van Oostfriesland van Egeerik Heninga, bewerkt door Ds. E.F. Harkenroth, gedrukt te Emden in 1723: Blz. 487 voetnoot: Otto Papen wordt in deze kroniek dikwijls vermeld. Zijn volle naam is Otto Papen Loringa. iemand van zijn vrieden schrijft, dat hij de naam Papen of Papius heeft gekregen, omdat hij bij zijn oom Hillebrand Loeringa, pastoor of paap, zoals men toen veel zeide, was opgevoed. Hij was geacht en gezien bij Graaf Edzard van Oost-Friesland. Blz. 431, Anno 1498 laat Graaf Edzard II namens zich door de Drost Papen Loringha de eerste steen leggen van de toren van Stickhusen (ligt aan de Jümme, Kreis Leer), blz. 416/417. Anno 1494 Omdat Bisschop Hendrik van Swartsenborch (van Munster) er aan werd herinnerd, dat de Reiderlanders en de Oostfriezen een spotvers op hem hadden gemaakt, en daarbij vernam, dat Graaf Edzard voor Jever niet wilde opbreken, is hij vertoornd weer Reiderland ingetrokken, rovend en brandend. Hij nam het vlek Weener in, wierp ettelijke steenhuizen neer. Maar de Friezen bevochten een bestand voor de Weniger Zijl, die ze met geweld tegen de Bisschop konden houden. Toen de Bisschop daar geen schade meer kon doen, liet hij het voetvolk eerst te Völlen over de Eems trekken en liet de ruiters bij Koldemuntje met ponten overzetten en legde zich in het klooster Muhde. Toen Graaf Edzard dit bericht in het leger voor Jever bereikte, is hij snel vor Jever opgebroken en liet Otto Papen en Wilhelm, de voogde te Stickhusen en Langen, met hun lieden trekken in de richting van het Hapselermoer en verder door Overledingerland, om de bisschop te Völlen voor te komen. Terzelfdertijd toog ook Graaf Edzard met ruiters, knechten en voetvolk in de nacht snel naar Leerort. Toen hij zich met ponten naar Eeklum en Heringeborch wilde laten overzetten, werd buiten zijn weten en willen een slang (kanon) op de Ort afgeschoten, zodat de Bisschop bemerkte, dat de Graaf daar was. De Bisschop is toen ijlings opgebroken en teruggetrokken, voordat Otto Papen en zijn lieden hem de pas konden afsnijden. Blz. 487, anno 1501, Hoe Sibo Haykens en Otto Papen Loeringa, de beide drosten op Leerort en Stickhusen, een huis in Groningerland met een karn veroverden. Toen Graf Edzard de slag bij Parmsum had gewonnen en de Groningers tot aan de stad had gevolgd, was het huis ter Mude (bij Ten Post aan het Damsterdiep) door de Groningers met grachten en wallen versterkt, met Johan Hoetfilter als hoofdman. Op aansporen van de jonkers en de hoofdelingen in de Ommelanden is Graaf Edzard het huis ter Mude gaan belegeren. Hij heeft dit in zijn handen laten opeisen, hetwelk de hoofdman Johan Hoetfilter eerst heeft geweigerd. Toen heeft Graaf Edzard zijn leger te Loppersum gelegd en liet de beide drosten zich met hun lieden te Garrelsweer ophouden, met hun geschut enz. bij zich. Toen de beide drosten tenslotte merkten, dat Hoetfilter graag een reden had om het huis op te geven, hebben ze een list bedacht. Zij lieten in het klooster Wittewierum de grootste aanwezige karn op een wagen plaatsen, met de opening naar achteren, sloegen er zes paarden voor en lieten deze in de avond door de scherpschutters in stelling brengen. Toen nu hoofdman Johan Hoetfilter met zijn schuitevaarder en grove kerels in de mond van de karn keken, werden zij bevreesd en verschrikt voor de scherpschutters met hun geweldig stuk geschut. Toen nu de beide drosten, Otto Papen en Sybo Haycken het grove geschut in stelling hadden doen brengen, heeft hoofdman Johan Hoetfilter zijn hoed uitgestoken en gevraagd om een gesprek. Omdat de beide drosten zijn mannelijke daden gezien en bespeurd, en zijn bereidheid om het huis op te geven, zonder zich eerst te laten beschieten, wilden zij eerst een nader bevel van Graaf Edzard, die tot bestorming en beschieting had bevolen. Zo heeft Graaf Edzard geen mensenbloed geëist en beiden bevolen het huis namens hem over te nemen. Hoetfilter kon naar de stad Groningen aftrekken. Graaf Edzard heeft het huis laten ontmantelen en de wal in de grachten laten werpen. Deze genade is aan Hoetfilter geschonken door Graaf Edzard, omdat hij zich zo mannelijk tegenover het grove geschut als deze boterkarn had gehouden. Blz.499, Anno 1506, Hoe Graaf Edzrd, als hij de sleutels van de poorten heeft ontvangen, zijn amptman Otto Papen met de vier vendels der Groningers de stad (Groningen) heeft laten binnentrekken en de Poelepoort bezetten. Nadat de burgemeesters der Stad Groningen Graaf Edzard de sleutels hadden overgedragen, zijn ze met de vier vendels de stad weer ingetrokken en heeft Graaf Edzard zijn amptman Otto Papen Loeringa, drost te Stickhusen, bevolen, dat hij met zijn ambt de stad zou intrekken en de Poelepoort betrekken, zich daar op te houden, zolang hij in de stad zou zijn. Hetwelk deze met vlijt is nagekomen.
* Zie ook toelichting Genealogie fam. Welt p.23 en 24)
.
Relatie met
18845 Men(e)ver (verm. deze voornaam) HARRINGA. Harringa: JB CB 1969 ; Wap. Ostrf. fam. u Wapp. 1968 QuF, dochter van Folpt of Ulrich HARRINGA (zie 37690) en NN (zie 37691).
Uit deze relatie:
1.  Hyronimus (zie 9422).
2.  Adolf LORINGA, drost te Norden, overleden te Jemgum.

18846 Ubben Reiners van OOSTERMARSCH, zoon van Reiner Siwsana van OOSTERMARSCH (zie 37692) en Deteleff NN (zie 37693).
Relatie met
18847 Anna Meijners Detelefs van HAMSWEHRUM, dochter van Meinero van HAMSWEHRUM (zie 37694) en Jeweste Wiltets ALDERSNA (zie 37695).
Uit deze relatie:
1.  Folxta Ubben REINERS (zie 9423).

19176 Jan Jans van WIJK (den OUDEN), speldemaecker (bron: transport en plechten testament 1603), * Testament 19 juli 1586, Jans Jansz van Wijck en Barbara Goossen Jansdt, roerende en onroerende goederen enz. voor de langstlevende.
* Koop 14 maart 1594 een perceel bestaande uit een huis, hofstede, wees ende bleijckvelt, vanouts 'het Spijckerboor', daar indertijd 'de 4 gecroonde' uitgehangen hebben, liggende aan de Oostzijde in de Nieuwstraat op de hoek van de ABC straat (= Lange Nieuwstraat).
* Testament 5 januari 1603, Jans Jans van Wijck verklaart hiermede dat zijn kinderen erfgenaam zijn van alle goederen alsmede de goederen van hun moeders erfdeel, erfgenamen zijn Hendrick, Jan en Antonia.
* Verkoop 13 november 1607 van een perceel bestaande uit een huis, hofstede, wees en bleijckvelt, genaamd 't Spijckerboor' daer de 'vier gecroonden' uithangt, liggende aande Oostzijde van de Nieuwstraat.
Verkoop 10 december 1610 een perceel bestaande uit een camer, liggende aan de zuidzijde van de Groenesteech.
* Huwelijkse voorwaarden 22 september 1611 (2 fiches) (1) Adriaentgen ontvangt f. 25,- perjaar, haar leven lang indien hij komt te overlijden voor haar en stelt als seckerheit zijn huis, Zuidzijden Groenesteege daar zijn huis Nieuwstraet is verkocht. Genaamd 'de vier Gecroonde' Oostzijde Nieuwstraat.
* Huwelijkse voorwaarde 22 september 1611 (2 fiches) (2) een perceel bestaande uit een huis liggende aan de zuidzijde van de Groenesteech, Zuidwaards de Groenesteeg.

Gehuwd voor de kerk (1) circa 1586 met Barbara Goossen JANSDT.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1607 met Adriaantgen Andriesdr. van MEER (zie 19177).
Relatie (3).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Henrick Janssen van WIJK (zie 9588).
Uit de derde relatie:
2.  Jan Jansen.
19177 Adriaantgen Andriesdr. van MEER.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 19176).

19178 Gijsbert N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Sebastiaen GHIJSBERTSZ, raijmaker.
2.  Cristina GIJSBERTS (zie 9589).

19198 Roelof of Jan van 's-HERENBERCH.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Geurt Roelofsz van 's HERENBERCH, overleden voor 1632, * U19a4-40, d.d. 04-03-1632, procuratie, notaris G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Jan Geurtsz van 's-Herenberch (Jan Geurtsen van Serenberch), zoon van + Geurt Roelofsz van 's-Herenberch en Aertgen Jans van Dreunen. 2e partij: Johan Vervelst, coorncoper. 2e partij: Adriaen Jansz Vasen, speckoper te Utrecht. Inhoud: om te transporteren aan Claes Beerntsz de Goy, zijn oom en gewezen voogd, f 97-10-0, bestaande uit een vierde part van een deels afgeloste plecht van f. 350-0-0, gevestigd op huis van Herman Reyersz, zijn stiefvader en Aertgen Jans van Dreunen en f. 60-0-0, hem aangekomen uit voordeel van zijn vaders nalatenschap. Verwijzingen: plecht d.d. 25-09-1628 voor gerecht van Utrecht.
Relatie met Aertgen Jans van DREUNEN.
2.  Willempgen Roeloffs (zie 9599).

21424 Ewout Jorisz (van STAVEREN), geboren circa 1604, * Oskam 2006: Van Zwieten noemt; Maritgen Huijbert van Swieten, ged. 1609 Alphen, tr. Alphen 20-12-1628 met Ewout Dircx van Staveren, zoon van Dirc van Staveren, ged. 1604.
Gehuwd voor de kerk op 20-12-1628 te Alphen, volgens Van Zwieten met
21425 ? Maritgen Huijbert van SWIETEN ? Geboren circa 1609 te Alphen. Bron: Van Zwieten.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Ewoutsz van STAVEREN (zie 10712).

21428 Cornelis Gijsbertsz BUTTERMAN, heemraad (1577), schepen van Zwammerdam, taxateur voor de 10e penning in Zwammerdam (1561), overleden voor 1596, (voor 08-02), zoon van Gijsbert Pieters de OUDE (Butterman) (zie 42856).
Relatie (1) met Marijtje MOUWERTS (zie 21429).
Relatie (2) met Cunere DIRKS.
Uit de eerste relatie:
1.  Aert Cornelis (zie 10714).
2.  Cornelis, schepen van Zwammerdam, kleermaker, overleden voor 1627, (voor 28-02), * huwt Lijsbeth Jansdr.
3.  Geertje, * huwt Jan Leendertsz.
4.  Jannetje, overleden voor 1592, (voor 08-02), * huwt Gijsbert Jansz.
5.  Joost, schepen van Zwammerdam.
6.  Lijsbeth, * huwt Crijn Jansz.
7.  Stijntje, * huwt Dirk Roelofsz.
8.  Weijntje, * huwt Aert Claesz.
21429 Marijtje MOUWERTS, overleden voor 1596, (voor 08-02).
Uit deze relatie: 8 kinderen (zie onder 21428).

21432 Herman SNELLEN.
Relatie met
21433 Arjaentgen CORNELISDR.
Uit deze relatie:
1.  Snel HERMANSZ (zie 10716).

21436 Govert HENDRIKSZ (Pater), * Bron T. Oskam: Ons Voorgeslacht 2006.
Relatie met
21437 Leentgen GERRITSDR.
Uit deze relatie:
1.  Arien GOVERTS (Pater) (zie 10718).

22878 Aert Roelofsz van der MEULEN, schrijnwerker te Gorkum (1611), overleden voor 1623, * verkoopt een huis genaamd Herwijnen aan de Appeldijk op d.d. 20-12-1611 te Gorkum.
* 26-05-1606. Aert van der Moelen Roelofsz, als man van Neeltgen Tonisdr, en Jacob Sebrechtsz van der Heijden, deszelfsz Neelkens zoon (lees schoonzoon) tezamen als voogden van de nagelatene kinderen van z. Aert Thonisz, schuitemaker, broeder van voorz. Neeltje, en van Marijke Jansdr, zijne huisvrouw, beide za., in hun leven gewoond hebbende te Vianen, genaamd: Neeltgen, Tonis, Marijken en Heijlken, op Rijck Bosman te Vianen, om der kinderen goederen te administreeren. [Reg. 37].
* 01-04-1622. Testament van Adriaen Roelofsz. van der Meulen en Neeltje Pietersdr., echtelieden, burgers te Gorcum, revoceeren hun testament op 18-04-1611, gepasseerd voor dezen notaris (Dat deel van diens protocol is echter niet meer aanwezig.). Indien hij voor zijne vrouw komt te overlijden, zoo zal zij voor haar aandeel ontvangen, het huisje in de Bethaniedwarsstraat te Amsterdam, met de helft van den inboedel, blijvende al het overige aan de descendenten van hem testateur. Wanneer dat overige buiten den inboedel boven de 100 pond wordt getaxeerd, zal Neeltgen Pietersdr nog f. 12,- genieten en bij eene taxatie van boven de f. 200,- krijgt zj f. 18,-. Indien Neeltje Pietersdr. het eerste komt te sterven, zoo zal hij levenslang f. 18,- 's jaars genieten uit het huisje te Amsterdam en de helft van den inboedel, komende uit het genoemd huis na zijn dood aan hare erfgenamen. Gedaan ter presentie van Jacob Sebrechtsz en van Jan Gerritsz Berrevoets, mitsgaders van Cornelis Cornelisz de Weese, zwagers (lees schoonzoons) en zoon, respectievelijk van voornoemde testateuren. w.g. "Jacob Sebrech", Jan Gerrits Bervoets, "Cornelis Cornelissen de Weesse". Notaris H. v.d. Muyr te Gorcum (Reg. 2).

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1588 met Neelken TONISDR (zie 22879).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1611, * zij weduwe van Cornelis van Wees, met 1 zoon. Echtgenote is Neeltje PIETERSDR. Begraven op 01-04-1622 te gorkum, * testeert 18-04-1611 en 01-04-1622 voor notaris H. van de Muyr (reg. 2).
* 29-12-1623. Neeltgen Pietersdr. wed. Adriaen van der Meulen Roelofsz geassisteerd met Antony van Houten, zijdenlakenkooper, als haar gekoren voogd, bekent uit den boedel van den voornoemden Adriaen Roelofsz ontvangen te hebben een huis in de Batavierdwarsstraat te Amsterdam met den inboedel, gelijk die haar bij loting tegen Jacob Sebrechtsz als man van Dirckje Adriaensdr., en Jan Gerritsz., schipper, als man van Lijsbeth Adriaensdr., als kinderen en alleen erfgenamen van voornoemden Adriaen van der Neulen is te beurt gevallen, en alzoo voldaan te zijn van den inhoud van haar mans testament van 01-04-1622. (reg. 41)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Dirckje Adriaensdr (zie 11439).
2.  Elisabeth Adriaensdr (Lijsken) (Lijsbeth Vincken), * huwt 1) Jan Adriaensz Balen, 2) Jan Gerritsz Berrevoets, schipper te Gorcum.
22879 Neelken TONISDR, overleden voor 1611.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 22878).

22898 Jan Petersz LAUWERMANS, overleden voor 1557, zoon van Peter Jacobss LAUWERMANS (zie 45796) en Ulandt N.N. (zie 45797).
Gehuwd voor de kerk circa 1535 met
22899 Willemtje Jan Jacobs HONTHORST, * Booth: 73 Dd.
* Transporten en plechten: transport van een plecht, d.d. 25-04-1569, pag. 130-131. Oude Eigenaar: Willemtgen Jan Lauwermans weduwe. Nieuwe Eigenaar: Adriaen Adriaenss van Megen. Bijz.: Plecht f. ..... 6 Rijnsche gulden losrenten d.d. 07-04-1514.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 06-02-1572, pag. 40-41. Oude Eigenaar: Willemtgen Jan Jacobsz van Honthorstdr. wed. van Jan Lauwerman. Nieuwe Eigenaar: Jan Hendricksz, messemaker. Ligging perceel: Donkerstraet. Bel.: ZW in de Donckerstraet Jan van Eck en Cornelis Gruter (cremer). NW. Cleijn Kerckstege. Bijz.: huis en hofstede. Nu ter tijt tot 2 woningen. Uijtgaende op 't Buerkerckhoff. Bewoond door Wouter Camp (schoenmaecker) en 't andere gedeelte bewoont door Aeltgen weduwe van Peter Foeijeten.
Dochter van Jan Jacobs HONTHORST (zie 45798).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1535 met Jacob Aerntsz BOR.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1535 met Jan Petersz LAUWERMANS (zie 22898).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Marijken Jan LAUWERMANSDR (zie 11449).

22900 Jacob ? van LEEMPUTTEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Jacobs (Leemput) (zie 11450).

22902 Willem Claessoen VOORNEN.
Relatie met
22903 Geertruida N.N.
Uit deze relatie:
1.  Catharina Willems (Trijn van Leemputten) (zie 11451).

22904 Gijsbert Cornelis van PORTENGEN, linnenwever, geboren voor 1522, overleden na 1587, zoon van Cornelis Roetaerts van PORTENGEN (zie 45808) en Alyt Gijsberts JACOBS (zie 45809).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1540 met Maria THIELMANSDR (zie 22905).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1570 met Niesgen N.N.
Gehuwd voor de kerk (3) circa 1586 met Anna Gerrits van BUIJREN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis Gijsberts (zie 11452).
22905 Maria THIELMANSDR.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 22904).

22908 N.N. van RAEPHORST.
Relatie met
22909 Diewertje BRUIJNEN, * Transporten en plechten, Acte van afstand, d.d. 29-01-1550, pag. 203-203. Oude Eigenaar: Boedel + Jan Henricxs, weduwnaar van Maritgen, in leven gehuwd geweest met Diewertgen (Bruijne)dr. Genealogie: Frederickss; Claes; Jansdr; Arijaensdr; Henrickssdr.
* Transporten en plechten, Acte van afstand, d.d. 14-04-1556, pag. 59-59. Oude Eigenaar: Boedel Jan Henrickss, in sijn leven echtgenoot van Dieuwertgen Bruijnen. Verwanten: Frederick Janss x Geertruijt Jansdr, onmundige kinderen van Dieuwertgen Bruijnen en Jan Henrickss, verwer.

Relatie (1) met N.N. van RAEPHORST (zie 22908).
Relatie (2) met Jan HENRICKSS, overleden voor 1550.
Relatie (3) met Evert Heijmerickss de GREEF.
Uit de eerste relatie:
1.  Bruijn Fredericks (zie 11454).

22910 Jan N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Anna JANS.
Relatie met Cornelis van BUREN.
2.  Marichen JANS.
Relatie met Steven HEUMAN.
3.  Cornelia (Neeltje) JANSDR (zie 11455).
4.  Henrick JANSSOEN, verwer.
Relatie met Margriet Cors BUIJS (Christiaansdr Buijs), dochter van Christiaen BUIJS.

23188 N.N. van ROUCKEGEM.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Steven (zie 11594).
2.  Louys van ROOCKEGEM.

23190 Jan ROGIERS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jacobmijne ROGIER(s) (zie 11595).

23800 Hendrick (Jans?) van PAS (Passert, Passaert, Pasher etc.), check Raads dagelijks boeken na 1500! Geboren circa 1515, * Verkoop d.d. 19-08-1539 (SA I 704, p. 100) van Henrick Passert x Remborch aan Jan Jacopss, stoeldreijer x Barbara ende Geertruijt, Henrick Hermenss weduwe. Betreft huis en hofstede (nu 2 woningen) aan de Westzijde van de Nijestraat en een kamer uitgaande in de Stroijensteeg. (slecht leesbaar).
* Transporten en plechten, d.d. 08-01-1545 (pag. 3-3), Willem van Hijdersteijn x Alit Gerit Knoepsdr. doet over aan Henrick Passert x Reymvonk, betreft 5 delen van 6 delen van de alinge, huijsinge ende hofstede gelegen aan de oostzijde van de Oudegrafte tussen die Rodeborgerbrugge (= Roomborgerbrug) ende de Gaerdbrugge.
* Testament van Jannigen Jans van Pass x Jacop Gherritss, d.d. 09-02-1553 (pag. 31) betreft goederen, voor Henrick van Pass, speldemaker.
* ? Oude Eigenaar: Boedel (+) Jannegen Jansdr. van Pas, in leven gehuwd met Jacob Gerritss van Rotterdam. Nieuwe Eigenaar: Henrick van Pas. Verwanten/erfgen: Jacob Gerrits van Rotterdam, weduwnaar van Jannegen Jansdr van Pas. Transport: 14-07-1553 pag. 9. Bijzonderheden: erfenisse en besterfenisse.
Zoon van Jan? van de PAS (zie 47600).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1539 met Remborch van ELTEN (Reijmvonk) (zie 23801).
Relatie (2) met NN (Janna Jans?) van ELTEN?
Uit het eerste huwelijk:
1.  Willem Hendriks (den Ouden) (zie 11900).
23801 Remborch van ELTEN (Reijmvonk), geboren circa 1515, dochter van Jan van ELTEN (zie 47602) en Borch WILLEMS (de Vleeshouwersdr.) (zie 47603).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 23800).

23802 Herman Janss van LEEUWEN (liet de naam Coevoet varen), kameraar (1534-1539), schepen (1540), geboren voor 1500, overleden voor 1545 te Utrecht, voor 13 februari. Na 10-07-1543.
*wordt ook gezegd voor 1558 of in 1558
, * genoemd naar de eerste echtgenoot van zijn moeder Mechteld.
* Wapen: in zilver een rode keper, beladen met 3 gouden Sint-Jacobsschelpen. (Buchel) Nederlandse Leeuw: 1995 bl. 308 e.v. Fragment van een familie Van Cordenoort (Van Leeuwen + De Jonge)
 
* Bron: Ons Voorgeslacht 1986 "De leenhoven van de heren van Vianen door J.C. Kort; V: De lenen ten Noorden van de Lek. Pag. 247: - 264. 6 morgen land in Jaarsveld (1483: strekkend van de wetering tot de rivier), boven (1483: Wouter Staal: 1626: Anton van Vianen), beneden ( 1483: de kerk van Zeist; 1626: Cornelis Bastiaansz.). : - 18-08-1392: Nikolaas die Sloyer, zoals de ouders van de leenheer aankwam van de jonkvrouw van Amerongen 6 fo.38v. - 15-03-1420: Nikolaas die Sloyer, zoals de ouders van de leenheer aankwam van de jonkvrouw van Amerongen, 6 fo. 38v. : 264 - 15-03-1420: Nikolaas die Sloyer, 9 fo. 26. : - 02-01-1429: Arentje van Werenstein, dochter van Jan Witte, bij overdracht door Nikolaas Sloyer, eventueel te komen op Elisabeth, haar zuster, gehuwd met Abrioen van Vianen, bastaard, met lijftocht van Hendrik van Rijsenburg en Wendelmoed, diens vrouw, 10 fo. 4v, 9 fo. 26. : - 02-06-1433: Lubbert van Groenewoud voor Elisabeth zijn vrouw, bij dode van Arentje van Werenstein, haar zuster, eventueel over te dragen aan Wendelmoed, haar tante, 10 fo. 14v. : 14-05-1483: Joost Abrioensz, neef van de leenheer, te komen op Hendrik, zijn zoon, met lijftocht van heer Abrioen Joostenz., priester, 12 fo. 16v. : 29-04-1487: Hendrik Joostenz. bij dode van Joost Abrioensz. uten Goye, zijn vader, met lijftocht van heer Abrioen uten Goye, zijn broer, 12 fo. 44. : 25-09-1504: Hendrik Joostenz voor Belie, dochter van Cornelis van Reeuwijk, zijn zuster (!), bij overdracht door Hendrik Joostenz., priester, 12 fo. 179. : 17-03-1530: Lijftocht van Dominicus van Haarlem, gehuwd met Belie, dochter van Cornelis van Reeuwijk, 13 fo. 73. : - 30-10-1534: Herman van Leeuwen, bij dode van Belie van Reeuwijk, zijn nicht, 17 fo. 36v. : 16-06-1543: Govert Hermansz van Hees voor Hieronimus van Leeuwen bij overdracht door Herman, diens vader, gehuwd met Aleid, dochter van Hendrik de Jonge, en de jongste broer zal de helft van de pacht krijgen, eventueel te komen op Hendrik de Jonge, zijn broer, 17 fo. 108. : 13-07-1549: Johan Loefsz. voor Hendrik de Jonge, zoon van Herman van Leeuwen, bij dode van Hieronimus van Leeuwen, diens broer, 17 fo. 108. : 26-03-1556: Jan Loefsz. voor Jan van Leeuwen bij overdracht door mr. Pelgrim van Loon voor heer Hendrik van Leeuwen, kanunnik van St. Pieter te Utrecht, eventueel te komen op Katharina van Leeuwen, Jans zuster, 18 fo. 35. : - 13-02-1558: Koenraad van Leeuwen, bij dode van Herman van Leeuwen, zijn vader, na verzuim, 21 fo. 20v. : - 12-09-1566: Jan Loefsz. voor heer Hendrik van Leeuwen, kanunnik van St. Pieter, bij dode van Jan van Leeuwen, diens broer, 2 1 fo. 164v. : 14-07-1572: Jan Loefsz van der Meer de oude voor Aleid, dochter van jonge Jan van der Meer bij Margaretha, dochter van Herman van Leeuwen, bij overdracht door heer Hendrik van Leeuwen, 24 fo. 115v-116. : 10-09-1574: Cornelis van Leeuwen bij dode van Herman van Leeuwen, zijn vader, 24 fo. 140v. : 24-10-1577: Splinter van Hamersveld voor Aleid van der Meer bij overdracht door heer Hendrik van Leeuwen, 25 fo. 12v-13. : 21-12-1587: Nikolaas Govertsz, wonend in de Tollesteeg buiten Utrecht, bij overdracht door Gijsbert van Hardenbroek voor Aleid van der Meer, diens vrouw, 25 fo. 97v-98. : 15-10-1595: Stoffel Govertsz voor Govert Nikolaasz, zijn neef, bij dode van Nikolaas Govertsz, diens vader, 26 fo. 35v-36.
(P.S. nog geen connectie gevonden tussen Hendrik Joostenz en Belie van Reeuwijk).
 
* Bron: Ons Voorgeslacht 1986 pag. 628 etc.: 5 14. Een hoeve in Helsdingen, strekkend van de Zijpkade tot de Helsdingse weg, boven: Jan Gerardsz. van Helsdingen, beneden: Jan Gerardsz., het St. Nikolaas altaar te Gasperde en kinderen Hendrik Noyenz. : 04-06-1392: Herman van Helsdingen Hermansz., 6 fo. 17. Het leen 517 gesplitst in 517A en 517B.
517A. De helft van het leen, (1577: zijnde 8 morgen in de Ganskampen in het schoutambt Vianen), boven (1465: Bernard Crol c.s.; 1509: Gerard Maurijnsz.; 1572: IJsbrand van Spaarnwoude; 1577: Gerard van Spaarnwoude Wsbrandsz.; 1605: Maria van Spaarnwoude; 1631: kinderen van de heer van Loenersloot), beneden: Herman van Helsdingen (1420: Rembert Jansz.; 1435: Foyske Rembertsd., 1465: Gijsbert van Bloemendaal; 1572: Gijsbert van Kleef Andriesz., burger van Wijk; 1631: de jonkvrouw van de Vecht), (1596: 60 pond jaarlijks waardig). : 05-09-1393: Hildegonde van der Meer bij overdracht door Herman van Helsdingen, te lossen binnen 4 jaar met f. 150,- gelders 6 fo. 63 en fo. 17. : 04-03-1420: Goede, gehuwd met Gerard Voogd van Tule, 9 fo. 20. : 09-01-1435: Aleid, dochter van Gerard Voogd en Goede, bij overdracht door haar ouders, te komen op Elisabeth, haar dochter bij Willem Jansz., haar tweede man, 10 fo 18. : 02-11-1436: Hubert Willem Janszz., eventueel te komen op Nikolaas, zijn broer, met lijftocht van zijn vader, 10 fo. 24. : 19-04-1444: Hubert Willem Janszz., 10 fo. 24. : 26-12-1465: Margaretha, dochter van Hendrik Baars, bij overdracht door Hubert Willemsz., te komen op de erven van haar moeder, 10 fo. 110v. : 08-08-1509: Herman van Leeuwen Jansz. bij overdracht van Jan Jacobsz voor Margaretha, dochter van Hendrik Baars, 13 fo. 4v. : 16-06-1543: Herman van Leeuwen, wiens leenvolger Cornelis, zijn zoon bij Hildegonde, dochter van Pieter in der Laewen, zijn eerste vrouw, en Machteld, zijn dochter bij Hildegonde f. 12,- en f. 6,- karolus jaarlijks zal geven, 17 fo. 108v. : 17-04-1544: Koenraad van Leeuwen bij dode van Herman, zijn vader, 17 fo. 113. : 30-06-1551: Lijftocht van Cunera, dochter van Jan Willemsz, gehuwd met Koenraad van Leeuwen, burger van Utrecht, op de helft, te versterven in de boedel met f. 300,- karolus, 17 fo. 189. (pag. 627). : 1569: Koenraad van Leeuwen te Utrecht vermeld, LRK 340 fo. 227v-228. : 20-05-1572: Johan van Leeuwen bij dode van Koenraad, zijn vader, 24 fo. 114v-115. : 25-05-1573: Johan van Leeuwen Koenraadsz. burger van Utrecht, eventueel te komen op Adriaan van Leeuwen, zijn broer, voor de helft, die de medeerven f. 300,- karolus zal betalen en Christina, zijn jongste zuster, f. 50,- meer, 24 fo. 125v-126v. : 26-06-1573: Cornelis van Leeuwen Hermansz., burger van Utrecht, voor Adriaan van Leeuwen Koenraadsz., zijn neef, bij dode van Jan, diens broer, 24 fo. 127v. : 27-05-1577: Johan van Well, burger en lakenkoper te Utrecht, voor Katharina, dochter van Koenraad van Leeuwen, zijn vrouw, 25 fo. 7. etc. 517B valt onder Van Helsdingen.
 
Bron: Ons Voorgeslacht 1988, pag. 398 e.d.: 103. 8 morgen land in Jutfaas, (1380: zijnde een halve hoeve; 1401: verminderd tot de helft), boven: de abt van Oostbroek (1625: een vikarie van St. Pieter te Utrecht), beneden: Arnout van Lokhorst (1380: Daam van Lokhorst; 1387: diens moeder; 1412; de heren van Oudmunster te Utrecht; 1516: de heren van St. Pieter te Utrecht; 1625: een vikarie van Oudmunster te Utrecht). (gedeelte overgeslagen ws. dat niet verwant is) 09-03-1516: Hendrik de Jonge voor Katharina Arnout Binops alias Busersd. zijn schoonmoeder, weduwe van Hendrik van Dammassche, bij dode van mr. Willem Binop alias Buser, haar broer, die aankwam bij overdracht door Herbaren van den Rijn, na verzuim wegens oorlog, te komen op Hendrik de Jonge Hendriksz., haar kleinzoon, of Jacob, diens broer, met lijftocht van Aafje, haar dochter en hun moeder. LRK 123 c.Sticht fo. 17v-18. (pag. 397). : 09-08-1532: Herman van Leeuwen voor heer Hendrik de Jonge Hendriksz., priester, bij dode van Katharina, diens grootmoeder, LRK 125 c.Sticht fo. 17. : 11-01-1543: Adriaan van Helsdingen, voor heer Arnout de Jonge, priester, bij dode van Hendrik, diens broer, LRK 126 c. Woerden fo. 13. : 13-01-1543: Joris Ottenz. voor Christina, dochter van Jan van Deventer, bij dode van heer Hendrik de Jonge, kanunnik van St. Pieter te Utrecht LRK 126 c. Woerden fo. 12-13. : 20-06-1545: Adriaan van Helsdingen voor Aleid (Arnout?) de Jonge bij dode van heer Hendrik, haar broer, LRK 126 c. Woerden fo. 14. : 16-08-1583: Gillis van Flory, procureur bij het hof van Holland, voor Margaretha van Leeuwen, weduwe van Johan van der Meer, bij dode van Aleid de Jonge, haar moeder LRK 135 fo 358v-359. : 03-04-1602: Mr. Dirk Schout te Den Haag voor Aleid, dochter van Jan van der Meer, gehuwd met Gijsbert van Hardenbroek en Wulven, bij dode van Margaretha van Leeuwen, haar moeder, LRK 136 fo. 220-221. : 04-07-1611: Gerard Werff Willemsz. bij overdracht door Aleid van der Meer, LRK 221 fo. 52. ...
 
Zie ook de Jonge.
 
* Transport: boedel van Belij Dominicq van Haerlems weduwe: zie Gherit de Zwart.
* Transport v.e. plecht (verkoop) 19 september 1536 Plecht f. 191, 15 1/2 st. f. 10,- losrente.
* Transporten en Plechten: Transport v.e. plecht (koop), d.d. 13-02-1537, plecht f. 76,-. (1e gedeelte nog transcriberen) 2e gedeelte pagina: Coenraet Jansz en Jan Willemsz, wantsnijer, zijn Herman van Leeuwen f. 76,- schuldig.
* Transport (koop) 29 mei 1539 SA I 704 pag. 71, een perceel bestaande uit vierendeel van een huis en hofstede 4 pondt stats pay uit gehele huis, gelegen aan de Oostzijde van de Nijestraat.
* Transport (koop) 4 augustus 1541 een perceel bestaande uit de helft van 2 huizen, hofsteden, werven, kelders en cluijsen annex andere helft behoort aan de onmundige kinderen van Dirck Bollen, genaamd 'grote huis ten Doem' ende 'cleyn huis ten Doem' liggende onder die Gairde.
* Transporten en Plechten: Testament, d.d. 29-05-1543, pag. 80-80ehele pagina!); langstlevende roerende en onroerende goederen Hermen van Leeuwen en Alijt Hermans de Jongedochter. Stadsarchief I 704. 2e gedeelte worden de kinderen als erfgenamen genoemd: Margriet en Kathrijn en toekomstige kinderen.
* Boedel Acte van Afstand 20-04-1564, p. 150, erfenisse en besterfenisse (aan Alit en Jan Loefss van der Meer). Boedel van wijlen Herman van Leuwen in sijn leven gehuwd met Alit. Verwanten/erfgenamen: Willem Henrickss van Pass x Catrina Herman van Leuwensdr.
Stadsarchief I Utrecht Archief van de Raad 701-1
* Inv. 246 Quittantie van Herman van Leeuwen en zijne schoonzoon voor de ontvangst van den 1en kameraar Heijnrick van Raveswaeij van de aflossing eener plecht van 306 1/2 Rijnsche guldens op het huis 'after Groet Lichtenberch', after 't gevangen Vleijshuijs 1537 1 stuk
* Raads dagelijks boek register 1528-1577: Herman van Leeuwen raad 07-11-1542; schepen 16-10-1540, 06-120-1541; Kameraar 15-10-1534, 09-10-1535, 08-10-1536, 16-11-1537, 07-10-1538.
* Uitspraak in zijn geschil met de "oudenwantsijs" meesters wegens het opslaan van laken buiten hun weten 18, 25-09-1534.
* Het door hem gekochte halve strijkambt (van de wollen en linnen lakens) gesteld ten lijven van zijn zoontje Hendrick 06-09-1536.
* Zijn vrouw Alijt aangenomen als bewaardster van het strijkambt van de wollen en linnen lakens 07-10-1536.
* Zijn weduwe consenteert in het besluiten over de vermindering van de rekening van onkosten van Adriaan van Renes 04-02-1546
* Voogdijstelling over zijn minderjarige kinderen.
Zoon van Jan JACOBSS (Coevoet, van Rotterdam) (zie 47604) en Mechtelt (Emmijgen) van OOSTRUM (zie 47605).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1517, voor of op 01-12-1517. Echtgenote is Hillegont Peters van INGERLAUWEN, overleden in 1525.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1530, voor 30-07-1530. Echtgenote is Alit Heijndrick (Aleid) de JONGE (zie 23803).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Coenraad, overleden in 1571, * vermeld in De Leenhoven van de heren van Vianen door J.C. Kort; V: De lenen ten Noorden van de Lek. Ons Voorgeslacht 1986, pag. 247. Tevens krijgt in leen d.d. 13-02-1558 land te Jaarsveld na overlijden van Herman van Leeuwen, zijn vader.
Gehuwd voor de kerk voor 1546, voor 2 sept. Echtgenote is Cunera Jan WILLEMSDR. Overleden voor 1572, dochter van Jan WILLEMSZ, wantsnijder.
2.  Cornelis Hermans, houtkoper, leenopvolger van zijn vader, vermeld 1574, overleden circa 1572, huwt 1) voor 02-09-1546 Christina Jan Willemsdochter, huwt 2) Cornelia Dirc van Contensdr., nakomelingen.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1572 met Engeltje van ZIJLL, dochter van Jan van ZIJLL en Aeltje CONINCKS.
Relatie (2) met Christina Jan WILLEMSDR, dochter van Jan WILLEMSZ, wantsnijder.
3.  Mechteld (van Oosterhout), overleden in 1563, * huwt voor 02-09-1546 Henrick Peters van Bernevelt, kistemaker (Var. I 17.d)
* vermeld in 1504 als mogelijke leenopvolgster van Belie dochter van Cornelis van Reeuwijk en Margaretha.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Margriete, koopvrouw, geboren circa 1533, overleden op 26-02-1601 te Utrecht, overluid (Dom), huwt 1) Jan van de Borch, glasemaker; huwt 2) Jan Jans van der Meer, haar stiefvaders voorzoon. In 1587 weduwe.
 
* Procuratie, d.d. 25-08-1588, pag. 440-441; Machtiging van Jouffr. Margaretha van Leeuwen, weduwe van wijlen Jan Loeffen van der Meer alsmede erfgename van za: Alijdt de Jonge eertijds weduwe van za: Herman van Leeuwen op Jonckeer Gijsbert van Hardenbroeck, haren swager. Uitwerking: Procuratie van Joffr. Margaretha van der Meer, pag. 440-441. Op huijden compareerden voor mijn openbaer notaris bij de hove van Utrecht geadmitteert ende getuigen onderschreven jouffr. Margaretha van Leeuwen, weduwe van wijlen Jan Loeffsz van der Meer als mede erffgenaem van zaliger Alijdt de Jonge eertijts weduwe van zaliger Herman van Leeuwen ende heeft uut handen van Joncheer Gijsbert van Hardenbroeck haren swager ende gecoren voecht in desen geconstitueet ende machtich gemaeckt, constitueeren ende maeckt machtich bij desen Willem Eerstensz d' Viana omme vuuijt hare comparantes name ende 't hare behoeve inne te manen 't eijschen ende mit recht te vervolgen ist noch alsulcke achterstall van renthen van de hooftsomme van 1c plus interesse tot VI plus interesse sjairs als zij comparant heeft gehypotekeert op vier mergen lants gelegen op Achthoven in de Lande van Manen, onlanch wuijten boedel van zaliger Cornelis Thonsz gecocht bij eene Egbert Cornelisz Terf, woenende tot Lexmont, oick naer costume van de Lande aldaer te procederen tot [inwiningen] van 't voirschreven hijpotheeck quitant van sijn ontfangen ende te gheven ende voirts hier inne alles te doen dat d' zake vereijscht ende sij comparante selfs present sijnde soude [ ] ofte mogen doen miet macht over ofte meer, in sijn plaetse ad lites in comuni forma te substitueren, behoude, dat die voornoemde Vianan gehouden is tot vermaninghe van sijnen ontfanctsrekeninge beters ende reliqua te doen. Belovende sij comparante voir goet vast ende dan werden te houde all 't geene bij de geconstitueerde ende sijnen substituijten sall moegen gedaen worden onder 't verbant van hare persoon ende [gaden] d' selve makende subvert allen [ ] eenre mechten ende gerechthen gedurende des volmacht to hare kennelicke verder seggen toe vers[.. ] ende hier van acte. Aldus gedaen 't Utrecht en huijse van hare comparante op den XXVe Augustij 1588 (25-08-1588) in tegenwoirdicheijt van de Eersame heer Willem Marius van Oudewater ende Sijmon Jansz, inwoender 't Utrecht als getuigen hiertoe versocht ende geboden. Ende was ondertekent. etc.
* Bron: Ons Voorgeslacht jrg. 1982, pag. 587: * 6 bis. Een rente van 62 gouden karolus gulden 10 stuiver per jaar verzekerd op de Hoochlandse tienden, te lossen met 1000 karolus gulden. (zie ook Jan Loeffsz van der Meer).- 27-05-1575: Margriet Herman van Leeuwensdochter, weduwe van Jan Jansz. va der Meer, na overdracht door Alidt Henrick de Jonghendochter, gehuwd met Johan Loofsz. van der Meer (2, fo. 101).
* 04-12-1587: Civiele sententie van het Hof van Utrecht; Judith Jan Louffsz van der Meer, Louff Dircksz, van Waveren en Dirck Borren gehuwd met Emmichgen en vervangende Jaspar hun broer, mede erfgenamen van Jan Loufsz van der Meer hun vader en grootvader eisers versus Margrieta van Leeuwen, weduwe van Jan Loufsz den jongen voor zichzelf en als erfgename van haar Alidt de Jonge eertijds weduwe van de voornoemde Jan Loufsz. Betreft een geschil over de opbrengsten van de legaten die Jan Loufsz in zijn testament van 22-08-1572 (inv.nr. U001a001, fol. 135vo, 22-08-1572Johan Loefsz van der Meer heeft een codicil aan de notaris overhandigd. Zijn huisvrouw doet hetzelfde) aan Judith, Jasper, Jan Dircksz, Loef Dircksz en aan Emmichgen had vermaakt. Alidt de Jonge en Jan Loufsz. hadeen elkaar 24-08-1575 gelijftocht in al hun goederen. Margrieta van Leeuwen was op 23-11-1587 over deze kwestie door de ordinaris raad D. Ruysch geinterrogeerd, waarbij zij onder ede had verklaard dat Jan Loufsz van der meer na het overlijden van zijn eerste huisvrouw was hertrouwd met haar moeder Alydt Heyndrick de Jongendr. Dat zijn zoon Sebastiaen reeds lang was overleden zonder te weten hoe oud hij was geworden. Zoon Aert was in een klooster gegaan en zoon Jan was met haar (Margrieta van Leeuwen) gehuwd, maar ver voor zijn vader overleden. Zij moest enkele vragen onbeantwoord laten omdat zij "de oude Jan Loufsz" niet goed had gekend.

Relatie (1) met Jan van de BORCH.
Relatie (2) met Jan Jansz van der MEER (jonge Jan), Raad te Utrecht (1545-1562), overleden voor 1569, zoon van Jan Jan Loeffs van der MEER (den Ouden), raad van Utrecht (1540, 1542), en Alyt Aert Woutersdr. van SCHUIJLENBURCH, huwt haar stiefvaders voorzoon.
5.  Catharina Hermans (zie 11901).
6.  heer Hendrick (Hendrik de Jonge), kanunnik St. Pieter te Utrecht, overleden na 1577, * wordt als genoemd in de Lenen door J.Kort d.d. 16-06-1543, 13-07-1549 en 2603-1556;
* in sijn jonckheer (toen hij jong was) genaamt Henric de Jonge. Kreeg bij een concubine Lodewijck welke geecht werd door de Staat op 8 augustus 1593. Bron: Booth.
* 13-07-1572 no. 130. Testament van Heer Henrick van Leeuwen, canonnik tot Sinte Peters te Utrecht, legateert op zijn natuurlicke soon Jan van Leeuwen geprocreert bij Gerrichgen Heijnricks van Eemskercks natuerlicke dochter een rentebrief van 400 gulden - en op het kijnt waarvan Gerrichgen voorscr. zwanger gaet eenre rentebrief van f. 200,-. Aen zijne natuurlijke dochter Merrijeke geprocureert bij za. Gerrichgen wonende in de convente van Sinte Maria Magdalena f. 50,-. Aen Gerichgen Henricks voornoemt als zijn in boedel, huijsraet, gelt, gout en silver. Zijne moeder heette Alijdt de Jongh. Bron: HUA notarieel archief Utrecht inv.nr. U001a001, tevens 08-01-1586 daarin worden de natuurlijke kinderen Jan en Lodewijck van Leeuwen genoemd.

7.  heer Jan, kanunnik in 't Oudemunster, overleden voor 1566, voor 12 september. Na 1558. * vermeld in de Lenen door J. Kort d.d. 26-3-1556 en 1566.
8.  Hieronymus van RAVENSWAY, overleden in 1549, voor 13 juli. * Genoemd naar zijn moeders eerste echtgenoot, Coll. Booth pag. 970
* vermeld in Ons Voorgeslacht 1986, p. 247. De leenhoven van de heren van Vianen; V: De lenen ten Noorden van de Lek. 1543 e.v.

23803 Alit Heijndrick (Aleid) de JONGE, overleden in 1582 te Utrecht. Adelheid de Jonge, weduwe van Johan Loeffs van der Meer 1582, overluiding in de Dom. * Wapen: een rood schild met 3 palen van vair met in een gouden schildhoofd een zwarte merlet. Bron: Nederlandse Leeuw 1995 bl. 308 e.v. Fragmenten van een familie Van Cordenoort, zie ook Collectie Booth (de Jonge/de Jode) Zie ook Buchel.
* krijgt in 1545 4 morgen land in beheer gelegen te Harmelen (zie haar vader).
* Bron: Ons Voorgeslacht 1982, pag. 584 e.v.: 6 bis. Een rente van 62 gouden karolus gulden 10 stuivers per jaar verzekerd op de Hoochlandse tienden, te lossen met 1000 karolus gulden. : 21-08-1557: Jan Loeffsz. na opdracht door heer Dirck van Zuylen van der Haer, ridder (1, fo. 324v). : 16-?-1572: Alidt Henrick de Jongendochter na overdracht door Johan Loefsz. van der Meer (2, fo 83v). : 27-05-1575: Margriet Herman van Leeuwensdochter, weduwe van Jan Jansz. van der Meer, na overdracht door Alidt Henrick de Jonghendochter, gehuwd met Johan Loofsz van der Meer (2, fo. 101). : 06-06-1617: Aert van Ruempst, zoon van Judith van der Meer, Jan Loef van der Meersdochter, verklaart dat jonkheer Johan van Zuylen van der Haer, heer van Sevender en de Haer, schout van Utrecht, het leen heeft afgelost (1. fo. 324v)
* Transporten en plechten: transport d.d. 07-10-1546, zie Johan Loeffs van der Meer.
* Transport v.e. plecht (koop) 10 juli 1556 een perceel bestaande uit een huis en hofstede liggende aan de Oostzijde van de Nijegracht.
* Transport v.e. plecht (koop) 12 oktober 1558 een perceel bestaande uit een huis en hofstede liggende aan de Oostzijde van de Nijegracht in de Oudelle.
* Transport v.e. plecht (koop) 12 augustus 1559 een perceel bestaande uit 3 kameren liggende aan de Westzijde van de Nijegracht tegen St. Marie Magdalenencloester over.
* Transporten en plechten: Plecht (koop), d.d. 14-12-1565, pag. 198-199. Oude Eigenaar: Cornelis de Man x Weijndelmoet Harmen van Werdendr. Nieuwe Eigenaar: Alijdt Henrick de Jongendr x Jan Loeffss van der Meer. Ligging perceel: Onder die Gaerde. Die alinge, huijsinge ende hoffstede: metten kelder ende sijdelwoeninge. Bewoner: Jan Beerntss. Plecht: f. 2000,- 5%. Belendingen: Achter de Grafte. ZW boven: Wouter van Asch. NW beneden: erfgenamen van Dijrck van der Berch.
* Transport v.e. plecht (verkoop), d.d. 14 december 1565, pag. 199-120. Oude Eigenaar: Jan Loeffss van der Meer x Alid Henrick die Jongendr. Nieuwe Eigenaar: Cornelis de Man x Weijndelmoet Hermen van Werdendr (= van Weede). Betreft: een perceel bestaande uit die alinge, huize en hofstede: mitten kelder ende sijdelwoeninge, liggende Onder die Gaerde. Belending: achter: de gracht. ZW boven Wouter van Asch. NW beneden: erfgenamen van Dirck van der Berch. Outeijgen 12 stuijvers, 7 alben ende 3 mijnten t.b.v. die heeren van Oude Munster.
* Transport v.e. plecht (koop) 10 mei 1576 een perceel bestaande uit 2 huizen met kelder uitgaande op de gracht genaamd 'den groten en den kleinen Dom' liggende in de Lichtegaerdt.
* Transport (verkoop) 29 juli 1578 p. 55-56 een perceel bestaande uit een alinge, huis en hofstede, liggende aan de Oostzijde v.d. Oudegracht a.d. St Jacobsbrug tussen 't Hertsteechgen en Pauwsteechgen. Belendingen: Boven; Tuentgen, mr. Claes de barbiers wed. Beneden: Dieuwen, Otto v. Rosants wed. Plecht f. 234,- 6 1/4% t.b.v. Corn. Ottens van Rosant erfgenamen. Plecht f. 200,- 6% t.b.v. de wed. Anna Rijcken. Nieuwe eigenaar: Frederick Splinterss, mandemaker.
* Plecht (verkoop) 29 juli 1578, p. 56, een perceel bestaande uit een huis en hofstede, de plecht is f. 100,- a 6 1/4%, liggende in de Regenboghe achter St. Pieters. Belendingen: Boven; Willem v. Loon, Beneden; die Cellebroeders. Nieuwe eigenaar is Adriaen Bom.
* Testament, d.d. 22-08-1572, Alijdt Henrick de Jongendochter, Johan Loeffs van der Meer jegenwoirdige huijsfrou, verthoent zekere opene bezegelde brijeven van octroij haer bij hooch lofflicken memorie des Keijserlicken macht verleent van date den negenden januarij anno XVc vijff ende veertich (09-01-1545) achtervolgende ende uuijt crachte van de welck zij testatrice verclaerde geordoneert, gedispuneert ende gemaeckt te hebben haer testament ende uterste wille in een papijer codicille oft qucoijr (= cohier) van vijff bladeren ende eenen halven zijde scrijfts, 't welck zij ons verthoenden met een anders handt duer haer begeerte geschreven ende met haer eijgen handt (so zij seijde) onderteijckent .... Ende op dat 't zelve her testament ende uuijterste wille tot hare overlijden ende sterffdach toe secreet ende verborgen soude moegen blijven ende 't zelve codicill ofte quoijer des testaments toegezegelt sijnde met Johan van der Meers haers mans zegel.
* In de Monumenta van Buchel bladzijde 202 (folio 107v) staat "Harman van Leeuwen en Alijt de Jonge sijn huijsfrouwe" onder een gecombineerd wapen van de twee. De mans wapen is: Van Leeuwen: in zilver een lage rode keper beladen met drie gouden St. Jacobsschelpen (1-2). De vrouws wapen: een rood schild met drie palen van vair met in een gouden schildhoofd een zwarte merlet. Dit wapen is identiek aan het wapen van de familie de Jonge genaamd de Rijcke, tevens wordt gesteld dat iedereen die dit wapen draagt uit het huis Chatillion stamt. (Bron: CD Stam- en wapenboeken; adel en aanzienlijke families door A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap).
* Bron: Utrechts Archief; Toegangsnr. 37, Archief: Financiele instellingen van de Landsheer 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke besturen 1581-1810. Uitgegeven d.d. 11-05-1559. Inv.nr 231: Frederik van Rooijenburch, Peter Gijsbertsz van Heel en Aleid dochter van Hendrik de Jonge en vrouw van Jan Loefsz Vermeer te Utrecht afgelost met recepisse. 2 charters (pas in najaar 2010 inzichtbaar).
Dochter van Heijndrick de JONGE (zie 47606) en Aeffgen Hendriksdr. van DAMASTEN (zie 47607).
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-09-1522 te Utrecht met Hieronijmus van RAVESWAY (Jeronimus van Ravenswaaij), vermeld in 1543 bij overname van de leen van zijn vader Herman in Jaarsveld, overleden in 1526, * Zie Booth 12. Ravezway Aa, V167.
* De Leenkamers van de heren van Egmond. Themaat: 5. - 4 morgen land in Themaat in het gerecht van de heer van Abcoude, boven: de heer van Zuilen, beneden: de leenman. - 16-12-1518: Herman van Ravenswaay bij overdracht van Gerard Pieter Willemsz., te komen op Jeronymus, zijn jongste zoon, 3 fo. 303. - 30-10-1544: Hendrik van Ravenswaay bij dode van Herman, zijn vader, C fo. 94, 3 fo. 303. - 20-06-1553: Gijsbert van Ravenswaay bij dode van Hendrik, zijn vader, 3 fo. 303v. - 02-12-1557: Pieter Gijsbertsz voor Herman van Ravenswaay bij dode van Gijsbert diens vader, 3 fo. 303v-304. - 24-08-1617: Gijsbert van Ravenswaay, bij dode van Herman, zijn vader, H. fo. 24. - 30-04-1636: IJsbrand van Ravenswaaij, bij dode van Gijsbert, zijn vader, G fo. 179.
Zoon van Herman Hendrickss van RAVEZWAY, burger te Utrecht (1490), leenman van het huis Van de Haer, mesmaker?, en Heijlwich Jan van ZIJLL, vermeld 1500.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1530, voor 30-07-1530. Echtgenoot is Herman Janss van LEEUWEN (liet de naam Coevoet varen) (zie 23802).
Gehuwd voor de kerk (3) voor 1546, (voor 2 september) met Jan Jan Loeffs van der MEER (den Ouden), raad van Utrecht (1540, 1542), overleden in 1575 te Utrecht, (tussen 24 augustus en 17 oktober), * Bron: Ons Voorgeslacht, jrg. 1982, pag. 587 : - 6bis; Een rente van 62 gouden karolus gulden 10 stuiver per jaar verzekerd op de Hoochlandse tienden, te lossen met 1000 karolus gulden: - 21-08-1557: Jan Loeffsz, na opdracht door heer Dirck van Zuylen van der Haer, ridder (1, fo. 324v); - 16-?-1575 Alidt Henrick de Jongedochter na overdracht door Johan Loefsz. van der Meer (2 fo. 83v).; - 27-05-1575: Margriet Herman van Leeuwensdochter, weduwe van Jan Jansz. van der Meer, na overdracht door Alidt Henrick de Jonghendochter, gehuwd met Johan Loofsz van der Meer (2, fo. 101).; 06-06-1617: Aert van Ruempst, zoon van Judith van der Meer, Jan Loef van der Meersdochter, verklaart dat jonkheer Johan van Zuijlen van der Haer, heer van Sevender en de Haer, schout van Utrecht, het leen heeft afgelost (1, fo. 324v)
* Transporten en plechten: Transport, d.d. 07-10-1546, pag. 201-201. Oude Eigenaar: Jan Loefszoon en Alijt zijn huijsfrouw die Herman van Leeuwenswijf geweest is. Nieuwe Eigenaar: Gerrit die Zwart (x Margriet van Leeuwen/Coevoet). Betreft: die rechte helfte van der alinge, huijsinge ende hofstede van voren tot aftere ter zijde mit een poortgen utgaende mit alle hore toebehoren also die staende ende gelegen is inde Nijestraet aende oestzijde der strate, daer Sebeus die metselaer boven, ende Roelof in 't Spijckerboer beneden naestgelegen zijnde ende daer Gerrijt die Zwart nu die weder helfte of toebehoort welcke voorgenoemde huijsinge ende hoffstede henluijden aengecome ende bestorven is van dode Belije Dominicq van Haerlems weduwe saliger gedachte.
* Transporten en plechten: Plecht, 2 fiches; d.d. 10-10-1562, pag. 62-62. Fiche I. Oude Eigenaar en Nieuwe eigenaar: Jan Loeffss van der Meer (den Ouden), ligging perceel: Oostzijde Oude Grafte bij St. Jacobsbrugghe. Belendingen: ZW Henrick Sijmanss, NW weduwe en erfgenamen van Herman van Hemert. Idem, samen met 2 cameren in de hoeck Jacopijnenstraet. Fiche II. datum en pagina's als boven. Oude Eigenaar: Jan Loeffss van der Meer (den Ouden). Nieuwe Eigenaar: Cornelis Janss, tinnegieter. Ligging perceel: Hoech Jacopijnenstraet. Belendingen: WW erfgenamen van Jan Foeijt. OW Borchgen weduwe van Jacob van Vollenhoeff. Betreft: 2 cameren, plecht f. .. f. 6,- rente. Samen met 2 delen van 5 delen der huijsinge ende hoffstede, kelder en cluijse, liggenden aan de oostzijde van de Oude Graften bij St. Jacobsbrugghe.
* Testament, d.d. 22-08-1572, Jan Loefssen van der Meer den Ouden, verthoent zekere opene bezegelde brijeven van octroij in date den XXVII februarij anno XVc acht ende veertich (27-02-1548) achtervolgende ende uuijt crachte van de welck hij testateur verclaerde geordoneert, gedisponeert ende gemaeckt te hebben zijn testament ende uterste wille in een papijre codicille oft quoijr (= cohier) van twee bladeren scrijfts, gebonden in een wit blat papijers ('t welck hij ons exhibeerde) met sijne selfs handt t't samen geschreven ende onderteijckent zo hij seijde .... Ende op dat 't zelve zijn testament ende uterste wille tot sijnen overlijden ende sterffdach toe secreet ende verborgen soude moegen blijven is 't zelve codicill ofte quoijer des testaments toegebonden mitte voornoemde testateurs segele ... Aldus gedaen 't Utrecht ten huijse oft woensted van de voornoemde testator staende achter Sunt Peters.
* Criminele sententies 1558-1570, d.d. 20-04-1570, interinement van remissie, delict, pag. 314v-314v, toegangsnr. 239-1 Hof van Utrecht, inv.nr. 99-03. Straffen: geldboete. Betreft: Jan Loufsz, alias den jongen.
Zoon van Jan Louffsz van der MEER en Jannichjen van LEEUWEN ?
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen (zie onder 23802).

23804 Herman BRUGMAN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Dirk Hermans (Burgman, Burchman) (zie 11902).
2.  Margriet BRUGMANS, * mogelijk de zuster anders zijn dochter.
* Transporten en plechten, d.d. 25-05-1553 (pag. 110-110), testament, Jan Befa, hellebardier op het Vredenborch x Margriet Brugmans, langstlevende, roerende ende onroerende goederen.

Relatie met Jan BEFA, hellebardier op het Vredenborch.

23806 Jan Dirckss NOOTEBOOM (Noeteboem), leidekker, steenbicker; ouderman (01-02-1516) Raadsdag.b. 1512-1528 I, overleden voor 1564, * check overluidingen en buurspraakboeken, verder RDB na 1528 evt.
* gevonden in de Raadsdagelijksboeken: Jan Notenboem 1450 (150r) in balling samen met zijn moeder (150v).
* Transport v.e. plecht (Koop) 7 december 1529 verder geen gegevens.
* Erfpacht 1 april 1535 een perceel bestaande uit een huijsingen ende hofstede op St. Jansvelt op de hoek van de Kalverstraat.
* verkoop 30 september 1535 een perceel bestaande uit een camer ende dat loedsgen staende aen Goert Willems huijsinge genaamt die Stall mitten erve ende gront daer 't selve op staet ende oeck die alinge plaetse ende erve tusschen ende bezijden die camer ende loedsgen gelegen, aan de noordzijde van de Gansmerct achter het dwershuijs genaemt die Grote Camer. [SA I 704, d.d. 30-09-1535, pag. 165-165].
* check T&R 14-06-1559 en 03-03 en 17-12-1561
* In de lijst van 'zegels aan de oorkonden van de bij het stadsarchief bewaarde archieven 1321-1784', invnr. 209, vond ik een (Dirck Dircxsoen) Noeteboem, schout van Soest, 1440 SA II 590c-2.
Zoon van Dirck Peterss NOOTEBOEM (zie 47612) en Aeltgen N.N. (zie 47613).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1534 met Aefje NN (zie 23807).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1535 met Catharina N.N. * Transport, d.d. 03-07-1554 (pag. 4-5), Catrijn Willem Wackers die viscoopersweduwe verkoopt aan de vicarien der kercke van Sinte Marien, die alinge, huijsinge ende hofstede in de nederste Marcegast uitgaande, gelegen aan de westzijde van de Overste Marcegast, boven de huijsinge daar 't zwerte Hoofd uithangt, benende het steechgen naar Nederste Marcegast. Beneden 't steechgen naar t oude raethuijs. In Nederste Marsegast boven Dominicus Pauwelss die cuijper. Oudeijgen 16 stuivers t.b.v. de Buerkerck. Plecht f. 64,- a 6 1/4% t.b.v. Jan Phss. van Oeij en nog op Plecht f. 64,- a 5% t.b.v. St. Jobsgasthuijs.
* Transport, d.d. 19-04-1559 (pag. 105-105), Catrijn Willem Hermanss Wackers weduwe, Dijrck Janss Noteboem, Herman Willems Wacker, verkopen aan Willem Duijn wonende te Amsterdam, alinge huijsinge ende hofstede gelegen aan de oostzijde van de Nijestraat. Boven: de weduwe van Cornelis de Haen. Beneden: Jan van Biesen. Oud eijgen: 12 stuijvers t.b.v. vicarien van Oudemunster.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Dijrck Jansz, leidekker, * Transport, d.d. 23-12-1561 (pag. 186-186). Herman Wacker x Heijlwich, verkoopt aan Heijnrick Janss x Catrijn Wacker, helffte van huijsinge ende hofstede,uitgaande met een poortwech in Sinter Nicolaes Steechgen. Borg is Dirck Janss Nuteboom. (Catrijns 1e echtgenoot was Willem Hermanss Wacker)
* Transport van een plecht, d.d. 05-11-1564 (pag. 53A-53A), door Dijrck Janss Notenboom x Catharina aan Adriaen van Megen, betreft: de helft van een plecht van f. 150,- 6 1/4% gevestigd op de huijsinge in de Hoge Massengast, d.d. 02-05-1564 ten laste van Jan Jans van Amersfoort.
* Transporten en plechten, d.d. 08-01-1564, Dirick Vermeij Peterss x Christijna Diricksdr. (Janss) (Noteboom) verkoopt aan Dirick Janss Noteboom x Catrijna (Wacker)dr., alinge, huijsinge ende hofstede gelegen aan de Westzijde van de Oude Graften omtrent de Viebrugge, genaamd Walenborch. Zuidw. Cornelis die Verwer, noordw. die weduwe van Willem van Snellenberch. Met een plecht van f. 300,- a 6 1/4%.
* Transporten en plechten, d.d. 02-05-1564 (pag. 173-174), Herman Willems Wacker x Heijlwich (zwager), verkoopt aan Jan Janss van Amersfoirt x Engeltgen, een alingen, huijsinge ende hofstede, uitgaende in die Leech Marcengast. Ligging perceel: Hooch Marcengast, boven die huijsinge daert 't Zwerte Hooft uijthangt, beneden 't steechgen daer men in de Nederste Marcengast gaet. Outeijgen van 16 stuivers t.b.v. die Buerkerck; Plecht f. 100,- t.b.v. de vicarien van Sinte Marie. Pecht f. ... f. 3,- ende 4 stuvers losrente t.b.v. Sint Jobs Gasthuijs. Plecht f. ... f. 4,- losrenten t.b.v. de kijnderen van Philips Janss van Oij. Verwanten/erfgenamen: Dirck Janss Noeteboem x Catrijn; Borgen: Heijmerick Evertss de Greef eden Dirck Dirckss.

Relatie met Cathrijntgen N.N.
2.  Sophia Jan Dirk NOOTEBOOMSDR. (zie 11903).
23807 Aefje NN, overleden circa 1575, * Transport 14 juni 1559 een perceel bestaande uit een alinge, huisinge ende hofstede liggende aan de Ggansmerct.
Transport v.e. plecht (verkoop) 18 januari 1560 percelen bestaande uit 3 huijsinge ende hoffstede aan de Westzijde van de Voorstraat. Oostwaards de Corte Lauwersstraet.
* Transport v.e. Plecht aan Dijrck Hermanss Brugman 25 april 1560 een perceel bestaande uit een huijsinge en hoffstede liggende aan de Craen.
* Transport 3 maart 1561 een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hoffstede aan de Noordzijde van de Sinte Catarinestraet.
* Transport v.e. Plecht (verkoop) 17 december 1561 een perceel bestaande uit een alinge, huijsse ende hoffstede, wesende twee woningen, op het Sint Jansvelt hoek Calverstraat. Oostwaards de Calverstraet.
* Transport v.e. plecht (verkoop) (2 fiches) (1) 20 oktober 1563 een perceel bestaande uit een alinge en huisinge in de Jacopijnenstraat.
* Transport v.e. plecht (verkoop) (2 fiches) (2) 20 oktober 1563 een perceel bestaande uit een alinge huisingen en hoffsteden op de Gansmerckt.
* Testament 19 juli 1564 roerende ende onroerende goederen wonende op te Gansenmerckt, van Aeffgen, wonende op de Gansemerct,weduwe van Dirck Janss Noteboem, weduwnaar van Catarina Willem Wackersdr.

Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 23806).

23884 Cornelis Dircksz de CRUIJFF, zoon van ws. Henrik (Dirck) de CRUIJFF (zie 47768) en ws. Gerritgen Rijcx BLOOTENBURG ? (zie 47769).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Aert Cornelis (zie 11942).
2.  Dirckgen, * Transporten en plechten: plecht, d.d. 24-04-1596, pag. 239-241. Oude eigenaar: Henrick Petersz Duijfhuijs x Dirckgen de Cruijff. Verwanten/erfgenamen: Aert de Cruijff, zwager. Nieuwe eigenaar: Jan Henricxz Keijser. Ligging perceel: Teerlingsteech. Bel.: noordw. Anthonis Jansz en Willem Lambertsz. Het erf streckende van de halve puth tot aan Goort Segers erf. Bijz.: huis of bouwhuis annex camer. Plecht f. 400,- 6 1/4%.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 24-04-1596, pag. 241-242. Oude eigenaar: Henrick Petersz Duijfhuijs x Dirckgen de Cruijff. Nieuwe eigenaar: Rochus van Hardixvelt. Ligging perceel: Teerlingsteech. Bel.: zuidw. de Teerlingsteech. noordw. Anthonis Jansz en Willem Lambertsz. Bijz.: huis en erf. Outeijgen: f. 0,30 t.b.v. vicarie in St. Jacobskerck. Plecht: f. 400,- t.b.v. Jan Henricsz Keijser.

Gehuwd voor de kerk voor 1596 met Henrick Petersz DUYFHUIJS.

23886 Jan LOUFSZ JANSS.
Relatie met
23887 Magdalena Jacobsdr. Peterss van OSENBRUG.
Uit deze relatie:
1.  Maria Jans (Marigen) LOEFSZOONDOCHTER (zie 11943).

23956 Herman van BOCKHOVEN. Bron Collectie Booth 1051.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Rutger Hermansz, cruijdenier, gedoopt op 28-03-1581 te Utrecht, overleden op 27-05-1644 te Utrecht op 63-jarige leeftijd, * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 774, Ruchtger Hermensz van Bockhoven, burger van Utrecht, 30-11-1631.
* Inventaris van de archieven van de financiele instellingen van de landsheer 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke besturen 1581-1810, toegangsnr. 37. Uitgegeven d.d. 13-07-1624: Rutger van Bochoven.
* notaris Willem van Galen (1e deel), nr. 9, d.d.11-06-1627, p. 124. Testament van Rutger Hermanss van Bockhoven, cruijdenier en Jannegen Jansdr.
* U19a10-167, d.d. 28-11-1639, overdracht, notaris G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Jan Dirxsz van Eyborch, cramer. 2e partij: Dirck Jansz van Eyborch, zoon, Rutger Hermansz van Bockhoven, zwager. Inhoud:van koopmansbrief f. 1000,- t.l.v. Cornelis Woutersz van Meervelt en Neeltgen Claes, zijn echtgenote, brouwer te Utrecht. Bijzonderheden: tevens procuratie, waarbij zoon en zwager gemachtigd worden zijn zaken in Utrecht te behartigen, van schuldenaars voldoende zekerheidstelling te eisen en al zijn vorderingen te innen. (? Is Van Eede identiek aan Van Eyborch?).
* 29-02-1644 (10), 68vv, testament van Rutger van Bockhoven. Kinderen: Bernard en Jan - Petronella gehuwd met Rombout van Halen, en Mechtelt.
* U36a14-34, testament, d.d. 01-04-1660, notaris L. van Vuyren, Utrecht. 1e partij: Cornelis van Rhijn, kleinzoon van + Rutger van Bochoven. 2e partij: Abraham van Rhijn, vader, wonende aan de Smebrugh te Utrecht. Betreft: substituut-erfstelling op halfbroer Cornelis van Rhyn bij vooroverlijden van de vader, op last van lijftocht t.b.v. diens moeder, indien geen kinderen worden nagelaten.
* [Bron Ons Voorgeslacht, 1982, pag. 330: Lenen: Gerverskop; 81. 3 morgen land in Gerverskop (1416: in het gerecht van de heer van IJsselstein gemeen in 24 morgen), boven: de heren van St. Pieter, beneden: de vrouwen van Vrouwenklooster te Utrecht (1550: de heren van Oudmunster te Utrecht)., d.d. 12-08-1602: Rudolf van Bokhoven voor de armenpot bij dode van Anton van Zijl, 290 fo. 288. - 06-01-1644: Gerard van Wijk, gewezen potmeester, voor de armenpot bij dode van Rudolf van Bokhoven 291 fo. 158.] (?)
.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 08-01-1604 te Utrecht (Geertekerk) met Lijsbeth Andries van GOCH, geboren te Utrecht, overleden voor 1617.
Ondertrouwd (2) op 25-01-1618 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 01-02-1618 te Utrecht (Geertekerk), hij weduwnaar van Lijsbeth van Goch, wonende aan de Smeebrugge, zij wonende in de Tweijstraet. Echtgenote is Johanna Jansdr van EEDE (van Eijburch?), 26 jaar oud, gedoopt op 23-03-1591 te Utrecht, begraven op 21-06-1630 te Utrecht (St. Claes) op 39-jarige leeftijd, huisvrouw van Rutger van Bochoven, wonende bij de Smedebrug, laat na haar man met echt mundige en onmundige kijnderen.
Gehuwd voor de kerk (3) op 54-jarige leeftijd op 18-05-1635 te Utrecht (St. Jacobskerk), hij weduwnaar van janneken Jans, wonende aan de Smebrugge, zij jongedochter, wonende aan de Neude met Jannichgen Antonis de WIJCKERSLOOT, begraven op 03-04-1671 te Utrecht (Nicolaaskerk), weduwe van Rutger van Boeckhoven, wonende aan de Volderbrugh, begraven met een swarte baer, 16 dragers, 1 knecht. Vastgoed. * d.d. 30-06-1648, (40) Testament van Johanna de Wijckersloot, weduwe van Rutger van Bockhoven op familieleden
* d.d. 27-08-1655 (90), notaris Gerrit Houtman (2e deel) (1652-1669), inv. niet genoemd. Testament van Johanna van Wijckerslooth, weduwe van Rutger van Bochoven op familielede.
* Transport van een plecht, d.d. 31-03-1655, Utrecht, pag. 93-94. Oude Eigenaar: boedel + Gijsbert Janss van der Well. Nieuwe Eigenaar: Janneken Antonis de Wijckersloot wedue van Rutger van Bokhoven. (Zie 1655: 13-15 bijz.; 1671: 114-146 bijz.; 1605: 348-351; 1636: 22-33.) Verwanten: n.v.t. Betreft: Huis. Plecht van f. 500,- bij Geertruijd Rutgersdochter van Bocholt, weduwe van Willem Coenraadss Coevoet op 27-01-1623 t.b.v. Gijsbert Janss van der Well, gepasseerd (getransfixeerd).
* Plecht, d.d. 18-11-1663, Utrecht, pag. 397-398. Oude Eigenaar: Abraham van den Linden, smid x Aelbertgen Cornelis van Wijck. Nieuwe Eigenaar: Johanna van Wijckerslooth, weduwe van Rutger van Bockhoven. Betreft: camere, lootze met een plecht f. 300,- a 5% (4%), Oostzijde Korte Lauwerstraet. ZW Sr. Attevelt. NW. Egbert Frerickss van Swoll.

2.  Beernt Hermans van BOCHOVEN (zie 11978).
3.  Cornelis, * niet geheel zeker of dit een zoon is.
Relatie.

23994 Goosen Teunisz van SCHAEIJCK, geboren circa 1562, zoon van Teunis van SCHAIJCK (zie 47988) en Gijsbertgen N.N. (zie 47989).
Relatie met
23995 Haesgen N.N.
Uit deze relatie:
1.  Dauwigje GOSENSDOCHTER (zie 11997).
2.  Jan Goossens.
3.  Theunis Goossens.
4.  Willem Goossens.

31684 Jan van ACKEREN, overleden voor 1587, vol.pr. 10-08-1587 GADoesburg (kinderen).
Gehuwd voor de kerk in 1560 te Doesburg, tussen 13 januari en 21 april. Post Octavas Epiphanie. Echtgenote is
31685 Margaretha AVIJNCKSX, overleden voor 1587, voor 10 augustus.
Uit dit huwelijk:
1.  Aeltgen.
2.  Jan (van Aeckere) (zie 15842).

31686 Gerrit BONGERT (in den Bongart), * 1566 dach undecim milium virginium. Accoord tussen Gerrit Bongert (en Alijdt) ter eenre zijde en Derick Rerinck ter andere zijde, betreffende 3 Finder guldens uit het 'veltslach' volgens magescheid en transfixbrieven. Derick Rerinck krijgt deze brieven en zal Gerrit Bongerts 65 Embder gulden betalen. Borg is Derick Peters.
N.B. Derick Rerinck is gehuwd met Elisabeth Goltsmit. Hij is beleend met het goed Rederinck te Hengelo (Gld.) Zie voor meer info Kwartierstaat van Schothorst, generatie 14. Zij is de dochter van Johan Goltsmit, burgermeester van Doesburg, stadhouder, richter van het Ambt Doesburt (1509)
.
Relatie met
31687 Alijdt, vol.pr. 24-02-1576, Alidt weduwe van Gerrit in den Bongart erkent dat Joest Putzeler haar 1 1/2 ossenweidens heeft afgelost uit de Goesen. De obligatie berust binnen Emmerik en zal a.s. Pasen aan Joest Putseler geleverd worden. (RAD 1560-1606)
vol.pr. 21-03-1578 Daam ther Hegge (en Jenneken) kopen huis en hof (Oypolderstraat tussen Willem Arntzoen en Gerrit then Broeck bel. met 2 rijdergeld aan Alidt, weduwe van Johan van Lennep, 31/2 pond aan de weduwe van Gerrit Bongart (en Willem Bongart) van Derick Albertzen (en Griete) en 1/2 rijdergulden aan de "weduwen". (RAD 1560-1606)
vol.pr. 17-01-1581, Rutger van Duren (en Jutte) kopen huis en hof (Oypoortstraat) tussen Wilhem Arntzoen, tinnegieter, en Liesbeth weduwe van Derick Arnoldus, bel. met 2 rijdersgulden aan Alidt, weduwe van Johan van Lennep, 1/2 rijdersgulden, aan de vicarien te Doesburg en 3 1/2 stadsponden aan de weduwe van Gerrit en Wilhem Bongert) van Daem ther Hegge, Johan ther Hegge Daemszn bij overlijden van Jenneke Pauwen en Henrick Steenhouwer, Jenneken 's voorzoon. (RAD 1560-1606)
vol.pr. 31-08-1588, Roloff Kock (en Armgard) kopen half huis en hof (Heijlige Geeststege, andere helft van Derick Gerritsen (en vrouw) eertijds van overl. Alidt weduwe van Gerrit Bongerts, t.e.z. huis dat overl. Jonffr. Mom de armen gegeven heeft, t.a.z. huis van Arndt van Poelwich, achter Alvert die Mollershof, belast met 16 stuivers aan St. Annagilde) van Johan van Zoer (en Margaretha Bongerts). (RAD 1560-1606)
.
Uit deze relatie:
1.  Jenneke BOMER(t)S (Bongerts) (zie 15843).

31692 Gerrit EVERTSEN.
Gehuwd voor de kerk te Doesburg, 3-6 en 10-08-1571 ingetekend met
31693 Hamken Hanneke RUTGERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Rutger EVERTS (zie 15846).

31694 Evert CLAESS, overleden voor 1577, voor 5 september.
Gehuwd voor de kerk voor 1562, voor 25 april (vol.pr. s.d.) met
31695 Agnes MASCHAP (Massop), overleden na 1610. Zij erft op 25-04-1562 van Margriet (haar tante), weduwe van Johan Goldsmit (hij is zoon van Johan Goldsmit, burgemeester, stadsrentmeester, schepen, richter, stadshouder van de richter, gerichtsman van ambt Doesburg, leenman van het hof van Bingerden, en Geertruijd) en van Alidt vrouw van Gerrit Bongerts (vol.pr. 25-04-1562), zij leeft nog op 10-12-1610.
vol.pr. 12-03-1578 (zie verkoopakte na) Agnes Masschops weduwe van Evert Claessen en zoon Gerrit Claessen verb. w. sch. aan Jkvr. Anna van Berckell weduwe van Arndt Gruter voor 500 daelders a 6% haar huis en hof (saltp. str. tussen gang van Weduwenhuis en Johan en Wolter Winckelmans voederhuis) (royement niet genoteerd).
vol.pr. 12-03-1578 (ook later in dit deel) Akte niet compleet, staat op een blad met een akte van 1578) Agnes Massop weduwe Evert Claessen koopt de vijfdedelen van huis en hof (Saltpoerstraat, t.e.z. erve en gang van de Weduwen, t.a.z. Johan en Wolter Winckelmans voederhuis, met graf en bank in de kerk) van Jkvr. Anna van Buckel, weduwe van Jr. Arndt Gruijter en kinderen Emondt, Adela, Arndt, Gerlich en Judith. Komen deze weer te Doesburg wonen, dan zullen ze het graf, daer Putzelers arck oplicht weer mogen gebruiken.
vol.pr. 16-05-1587 Derck Alberts geeft als pure erffgifft de weduwen in Weduwenhuis een jaarrente van 3 rijksdaalders, uit het huis en hof van Agnes Massops weduwe van Evert Claessen (Kerckstraat bewoond door haarzelf) ....
vol.pr. 24-09-1600 Agnes Masschops weduwe van Evert Claesz koopt huis en hof (Saltpoortstraat tussen Heyndrick Zwaeffken en de gang van het weduwenhuis, achter met het hofje schietende aan het weduwenhuis, met recht op gang en put) van Arnt Albersz (en Hermanken Kruesen).
vol.pr. 05-7-1602 Vidimus op verzoek van Agnes Masschops weduwe van Evedrt Claesz van akte te Huyssen van 17-07-1601 (kennelijk n. st.) Jkr. Arnd Gruijtter en zuster Jkvr. Judith Gruijtter kwiteren Agnes Masschops weduwe Evert Claess en kinderen voor hypotheek van 500 daalders, gaande uit huis (Saltpoortstraat te Doesburg, die weduwe Claess in 1577 van Jkvr. Anna van Buchel weduwe Gruytters kocht) en welke hypotheek hen ten deel is gevallen. De rentebrief is zoek en kan niet gecasseerd worden.
vol.pr. 23-02-1605, Mandt Swaeffken (en Jkvr. Margarth Gyginck) kopen huis en hof (Saltpoortstr., tussen de schuur van overleden Wijnckelman en de weduwengang aan de andere zijde) alsmede het 'foederhuijs' (gekocht van overleden Arnt Alberssz (en Hermanken) ook t.e.z. de Weduwegang (bestaat nog steeds, foto in mijn bezit), t.a.z. burg. Swaeffken 's schuur, belast met 10 "puttgens" (= batjes) jaerlijks aan de kerk van Doesburg) van Agnes Maschop weduwe van Evert Claessz en kinderen; Gart Claessz, Steven Claessz, Evert Claesz, Judith Claesz, vrouw van Ruttger Everssz, Anna Claessz, vrouw van Seger van Selst. Tegelijk verklaren de kinderen, dat de moeder het vaderlijk versterf haar leven lang mag houden.
Dochter van Masschap (zie 63390) en Agnes (zie 63391).
Uit dit huwelijk:
1.  Judith CLAES (zie 15847).
2.  Anna, vol.pr. 23-02-1605, huwt Seger van Selst, ook Aernt Pruijs (1579?).
3.  Evert, vol.pr. 23-02-1605.
4.  Guert, vol.pr.23-02-1605.
5.  Steven, vol.pr. 23-02-1605.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 16 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail