Kwartierstaat van Johan Alexander LAMIJ
 
Generatie I
 
1 Johan Alexander (Jan) LAMIJ, militair (1695), vaandrig onder kapitein De Laet in het 3e regiment van de Schotse brigade (30-04-1695), luitenant onder Mackay (20-9-1696), kapitein (1709), gedoopt op 01-06-1677 te Utrecht (Nicolaikerk), dag niet bekend. * U123a2-12, d.d. 15-03-1695, akkoord, not. M. van Lobbrecht. 1e partij: Aeltje Revars, dienstmaegd, gebootig van Munsterland. 2e partij: Jan de Lamy, 17 jaar, militair; Voogd: N.N. Gemachtigde: Rudolph van Cuylenburgh. Inhoud: in geschil i.v.m. kind van beide partijen. Bijz.: zoon van Aeltje Revars is geboren in november 1694.
* U066a6-175, d.d. 14-12-1698, procuratie, not. R. van Vechoven. 1e partij: Johan Alexander Lamy, vendrich, constituant. 2e partij: Abraham Pezijn, solliciteur militair in 's Gravenhage, geconstitueerde. Betreft: tot het afleggen van de eed van zuivering voor de gecommitteerde raden van de Staten van Utrecht.
* U066a7-133, d.d. 09-01-1704, procuratie, not. R. van Vechoven. 1e partij: Alexander Lamy, voor desen vendrich ende nu luijtenandt. 2e partij: N.N. Brackman, solliciteur militair te 's Gravenhage. Inhoud: tot afleggen van de eed van zuivering en getrouwheid.
* U118a7-164, d.d. 08-05-1734, procuratie, not. T. Vosch van Avezaat, Utrecht. 1e partij: Jan Alexander Lamy. 2e partij: Maria van Wijck, tante. Inhoud: om bij burgemeester en vroedschap van Utrecht restant legaat van Wijnanda van Wijck en bij de VOC te Amsterdam gage van Daniel Lamy te innen. Bijz.: comparant vertrekt naar Suriname.
Zoon van Jkr. Alexander LAMIJ (zie 2) en Aletta van WIJCK (zie 3).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 23-11-1710 te Utrecht met Maria Louisa de PORTEFIELD.
 
Generatie II
 
2 Jkr. Alexander LAMIJ, kapitein in het 1e regiment der Schotse brigade onder kolonel Hugh Mackay, gedoopt (Engelse kerk) op 06-07-1653 te Delft, overleden in 1689, sneuvelt in Killiecrankie, * Lamy (van Dunkenny) door Dr. J. Maclean; Nederlandsche Leeuw 1979, pag. 20 e.v.
* U66a3-63, d.d. 06-08-1677, toestemming, not. R. van Vechoven, Utrecht. 1e partij: Alexander Lamy x Aletta van Wijck, capitein. 2e partij: Johan van Wijck, vader, wednr. van Aletta Steck, domheer St. Peter te utrecht. Inhoud: om de aan hen verstrekte leningen ten bedrage van f. 1678-3-8 te korten op de erfportie uit de nalatenschap van haar moeder. Bijz.: Alexander Lamy in garnisoen te Tiel.
* U66a3-140, d.d. 26-04-1678, procuratie, notaris R. van Vechoven, Utrecht. 1e partij: Alexander Lamy, capiteijn onder Colonell Makeij, gehuwd met Aletta van Wijck. 2e partij: zijn vrouw. Inhoud: om zijn vordering op de boedel van + N.N. Basson, in leven advocaat te Gouda, te innen.
* U70a006-360, d.d. 13-06-1678, akkoord, not. J. Duerkant, Utrecht. Inhoud: over regeling schuld f. 315-17-0 van 2e partij, vanwege mondkost, kamer-huur, geleend geld, wagenvracht en kosten van zijn arrest. 1e partij: Johan Obyn, exploicter domeynen 's lants van Utrecht. 2e partij: Alexander Lami, capiteijn. Borg: Johan van Wijck, canonick van St. Peters te Utrecht. Bijz. : met garantie voor de borg, die de keuze heeft tussen moederlijk erfdeel van de vrouw van Alexander Lami en diens soldij.
* U91a4-30, d.d. 02-11-1680, procuratie, not. C. van Vechten de Jonge, Utrecht. 1e partij: Alexander Lamy, capitein. 2e partij: Cornelis de Wijs, advocaat 's hoofs van Utrecht. Inhoud: tot behartigen van belangen inzake nalatenschap van zijn + schoonvader Johan van Wijck, kanunnik van St. Pieter te Utrecht.
* U103a1-17, d.d. 17-01-1681, procuratie, not. A. Wechter, Utrecht. 1e paritj: Alexander Lamy, capitein. 2e partij: Dirck Woertman, procureur 's hoofs van Utrecht. Inhoud: tot vrijwillige condemnatie in obligatie t.b.v. Ephraim Moyses, bankhouder te Tiel.
* U103a1-18, d.d. 17-01-1681, verklaring, not. A. Wechter, Utrecht. 1e partij: Alexander Lamy, capitein. Inhoud: keuze van domicilie ten huize van Cornelis de Wijs te Utrecht.
* U103a1-19, d.d. 18-01-1681, schuldbekentenis, not. A. Wechter, Utrecht. 1e partij: Alexander Lamy, capitein. 2e partij: Myndert van Runnenbergh, wijncooper te Utrecht. Inhoud: f. 198,- voor consumpties door Godart van Rhede, vaandrig.
* U103a1-28, d.d. 31-03-1681, schuldbekentenis, not. A. Wechter, Utrecht. 1e partij: Alexander Lamy, capitein. 2e partij: N.N., wed. Cornelis Horens. Inhoud: f. 668,13 vanwege geleverde winkelwaren.
* U066a5-7, d.d. 03-02-1688, koop en verkoop, not. R. van Vechoven. 1e partij: Alexander Lamy, capiteyn in garnizoen tot Lille, verkoper, x Aletta van Wijck, dochter van + Johan van Wijck. 2e partij: Jacob van Wijck, canonick van capittule van St. Marie te Utrecht, koper. Betreft: 1/3e part van 3 1/2 mergen lants in het gerecht van Amerongen. Bel. Zuidw. Aelmans weert en de armenpoth tot Amersfoort, oostw. en noordw. convent to Wijck. Westw. de heer van Amerongen.
* U066a007-133, d.d. 09-01-1704, procuratie, not. R. van Vechoven. Inhoud: tot afleggen van eed van zuiveringe en getrouwheid. Constituant: Alexander Lamy, voor desen vendrich ende nu luytenandt. Geconstitueerde:; N.N. Brackman, solliciteur militair wonende te 's-Gravenhage.
Zoon van Johan LAMIJ (zie 4) en Jennetta ANDERSON (zie 5).
Ondertrouwd op 09-06-1675 te Geertruijdenberg, proclamaties in de Engelse Kerk. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08-06-1675 te Utrecht, ? Echtgenote is de 17-jarige
3 Aletta van WIJCK, gedoopt op 10-07-1657, overleden na 1710, * U066a6-49, d.d. 21-02-1696, procuratie, not. R. van Vechoven. 1e partij: Aletta van Wijck, wed. Alexander Lamy, in leven manoor. 2e partij: Anthoni Stip, cameraer in Venendaell. Inhoud: tot transport van 1/3e deel van perceel land te Rhenen en 1/3e deel van perceel land met huis en 1/3e deel van een akker het Geertje te Amerongen t.b.v. haar oom Jacob van Wijck te Utrecht.
* U066a6-151, d.d. 03-06-1698, herroeping van testament, not. R. van Vechoven. 1e partij: Aletta van Wijck, weduwe Alexander Lamy, in leven majoor bij de koning van Groot Brittanje.
* U109a1-186, d.d. 18-07-1699, codicil, notaris J. van Wijck, Utrecht. 1e partij: Wijnanda van Wijck, wonende Nieuwegraft ontrent de Wittevrouwenbrugge te Utrecht. 2e partij: Aletta van Wijck, nicht, weduwe van Alexander Lamij, in leven capiteijn en majoor. Inhoud: legaat. Bijz.: i.p.v. overleden Aletta Maria Lamij.
* U127a5-5, d.d. 10-01-1710, afstand, notaris D. Houtman, Utrecht. 1e partij: Aletta van Wijck, weduwe Alexander Lamy, in leven major, te Utrecht. Inhoud: insinuatie aan Pitronella Agnes Dechavone, weduwe N.N. Lamy te Leerdam en van rechtsgeding voor schepenen van Leerdam. Bijz.: comparante handhaaft aanspraken op de nalatenschap van haar zoon Alexander Hendrick Lamy.
* U127a5-9, d.d. 23-01-1710, procuratie, not. D. Houtman, Utrecht. 1e partij: Aletta van Wijck, weduwe Alexander Lamy, in leven major, te Utrecht. 2e partij: Johan Leman, advocaet te Leerdam. Inhoud: om te procederen, speciaal tot arrest op persoon en goederen.
* U127a5-21, d.d. 25-02-1710, procuratie, not. D. Houtman, Utrecht. 1e partij: Aletta van Wijck, wed. Alexander Lamy, in leven major, te Utrecht. 2e partij: Jeremias Staal, procureur voor de raaden ende rekenmeesters van + de koning van Engeland, te 's-Gravenhage. Inhoud: om te procederen tegen Pitronella Agnes de Chavone weduwe van N.N. Lamy te Leerdam, inzake de nalatenschap van haar overleden zoon Alexander Hendrick Lamy.
* U127a5-51, d.d. 06-06-1710, herroeping, notaris D. Houtman, Utrecht. 1e partij: Aletta van Wijck, wed. Alexander Lamy, in leven majoor. Inhoud: procuratie op Rudolph van Cuylenborch, burgemeeser van Montfoort en op advocaat Aelbert de Greeff, memorie van de notaris. Bijz.: de eijgenlijke actedatumis 06-06-1706.
* U139a5-5, d.d. 01-02-1714, akkoord, notaris J. van den Doorslag, Utrecht. 1e partij: Aletta van Wijck, wed. Alexander Lamy, i.l. major. Assistent 1e partij: Nicolaes Lastdrager, advocaet hove van Utrecht. 2e partij: Jacobus Bolwerck x Petronella Agnes de Chavones, wed. Fredrick Lamy, major, te Bergen op Zoom. Gemachtigde 2e partij: q.q.; Nicolaes Kien. Inhoud: inzake geschil over erfenis Alexander Henrick Lamy, in leven directeur generaal van de Brandenburgse Afrikaanse Compagnie op de kust van Guinea. Verw.: procuratiie 22-01-1714 voor het gerecht van Bergen op Zoom.; testament 09-12-1709 voor schepenen van Leerdam. Bijgevoegd: procuratie 22-01-1714 te Bergen op Zoom (f. 16).
* 139a5-6, d.d. 01-02-1714, ontslag, notaris J. van den Doorslag, Utrecht. 1e partij: Aletta van Wijck, wed. Alexander Lamy, i.l. major. 2e partij: Joris Bartelsz Gastelaer, coopman te Vlissingen. Inhoud: van arrest boedel + Alexander Henrick Lamy. Verwijzingen: akkoord 01-02-1714 voor notaris J. van den Doorslag, Utrecht. Bijz.: met procuratie op Matthijs Boddelaer, gerechtsbode te Vlissingen, om het ontslag te regelen. Bijgevoegd: procuratie 22-01-1714 te Bergen op Zoom (f. 16).
* U252a10-17, d.d. 24-05-1786 (?), codicil, notaris P. van Schoonhoven, Utrecht. 1e partij: Aletta van Wijck te Utrecht. Inhoud: diverse legaten, met benoeming van Johannes Gerard Steman en Huybert van Vloten, notaris te Utrecht tot executeurs.
Dochter van Mr. Johan van WIJCK (zie 6) en Aletta van STECK (zie 7), 9 junij 1675 Geertruijdenberg. Jonkr. Alexander Lamij, vaendrig onder de compagnie van de Wel Edele heer Johan Lamij, luijtenant Colonel met Juffr. Aletta van Wijk, jongedochter, wonende te Utrecht, laetst in Geertruijdenberg. Attestatie gegeven naar Utrecht, onverhinderde proclamatien.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Aletta, gedoopt op 12-05-1676 te Utrecht (Buurkerk), begraven op 20-07-1676 te Breda, 69 dagen oud.
2.  Johan Alexander (Jan) (zie 1).
3.  Henrick, gouveneur van het fort Frederiksburg en directeur-generaal namens de Brandenburgse Africaanse Compagnie ten kuste van Guinea, gedoopt in 1678, begraven op 11-01-1710 te Leerdam.
4.  Zegerus, gedoopt op 06-07-1680 te Tiel, begraven op 02-05-1683 te Utrecht op 2-jarige leeftijd.
5.  Aletta Maria, gedoopt op 08-10-1682, overleden op 17-07-1699 te Utrecht op 16-jarige leeftijd.
6.  Wijnand Anthonie, gedoopt op 17-12-1683 te 's Hertogenbosch, jong gestorven.
7.  Alexander, vaandrig van kapitein De Laet van het regiment Colyear, luijtenant van kapiteijn Lagranjere van het regiment Heuckelom (1704), gedoopt circa 1685.
8.  Jacobus, gedoopt op 08-02-1687 te Tiel, jong gestorven.

Generatie III
 
4 Johan LAMIJ, luijtenant Collonel.
Gehuwd voor de kerk op 23-11-1639 te Gorinchem met
5 Jennetta ANDERSON, geboren circa 1616 te Breda, begraven op 08-08-1656 te Hulst.
Uit dit huwelijk:
1.  jkr. Alexander (zie 2).

6 Mr. Johan van WIJCK, ontvanger generale middelen van de Lande van Utrecht, kanunnik van St. Pieter, domheer van de capittule van St. Peter te Utrecht, advocaat van de Hove van Utrecht, overleden voor 1682, * zie ook Nederlands Adelboek, jrg. 1953, bl. 453, genealogie Van Asch van Wijck.
* U103a1-44, d.. 23-11-1681, procuratie, not. A. Wechter Utrecht. 1e partij: Epharaim Moses, taeffelhouderin de banck van leeningh te Thiel. 2e partij: Henricus Ribbius, procureur hoofs van Utrecht. Inhoud: om te procederen inzake vordering op de boedel van Johan van Wijck en Aletta Steck.
* U066a4-24, d.d. 24-05-1683, procuratie, not. R. van Vechoven. 1e partij: De erven van Johan van Wijck, ex.test. Gillis van Wijck, broer, oud raedt in de vroetschappe; ex.test.: Jacob van Wijck, broer, domheer capittule van St. Marien Utrecht.. 2e partij: Johan van Meeuwen. Inhoud: om te liquideren met Carell Disponteijn,solliciteur militair in 's-Gravenhage. Bijz.: Johan van Wijck, in leven kanunnik St. Pieter, stond borg voor Alexander Lamij, capitein.
* U066a4-47, d.d. 03-10-1683, procuratie, not. R. van Vechoven, Utrecht. 1e partij: De erven van Johan van Wijck, ex. test. Gillis van Wijck, broer, oudt raedt in de vroedschap van Utrecht; ex.testt. Jacob van Wijck, broer, domheer capittule St. Marien. 2e partij: Johannes Duerkant, procureur gerechte van utrecht. Bijz.: Johan van Wijck, in leven domheer kapittel St. Pieter, executeurs ook als voogden van hun onmondige broer Anthoni van Wijck.
* U066a4-203, d.d. 09-03-1686, kwitantie, notaris R. van Vechoven, utrecht. 1e partij: De erven van Johan van Wijck en Aletta Steck: Alettta van Wijck, dochter, gehuwd met Alexander Lamy, capiteijn, as. Johannes Duerkant, procureur gerechte van Utrecht; Maria van Wijck, dochter, geass. Dirck Woertman, procureur hoven van Utrecht; Anthoni van Wijck, veniam aetatis, zoon, canonick St. Peters Utrecht. 2e partij: Gillis van Wijck, out raedt in de vroetschap van Utrecht. Jacobus van Wijck, canonick St. Marien Utrecht. Verw.: procuratie d.d. 08-02-1686 voor schepenen van Tiel; testament d.d. 31-08-1680 voor notaris R. van Vechoven.
* U066a5-50, d.d. 17-09-1688, ontslag, notaris R. van Vechoven. 1e partij: kinderen en erven van Johan van Wijck en Aletta Steck, in leven echtelieden. Verlener van het ontslag: Aletta van Wijck x Alexander Lamy, capiteijn, ass. Johannes Duerkant, procureur gerecht van Utrecht; Verlener van het ontslag: Maria van Wijck, ass. Dirck Woertman, procureur hove van Utrecht; Verlener van het ontslag: Anthoni van Wijck, canonick capitulle van St. Peter te Utrecht. 2e partij: ontvanger van een ontslag: Gillis van Wijck, oom, oudt raedt in de vroedschap van Utrecht; ontvanger van een ontslag: Jacob van Wijck, oom. Betreft: ontslag als executeur-testamentair van Johan van Wijck en Aletta Steck, in leven echtelieden. Verwijzing: procuratie d.d. 08-12-1686 voor gerecht van Tiel.
* U126a1-16, d.d.09-02-1694, scheiding, not. A. Duerkant, Utrecht. Betreft: van plecht van f. 300,- t.l.v. Grietgen Simons van Harpen, onmondige dochter van + Simon Ottensz van Herpen uit de boedel van hun overleden vader. Erven Johan van Wyk. 1e partij: Antoni van Wyk, zoon, canonik St. Piters t' Utrecht ; Aletta van Wyk, dochter, weduwe N.N. Lamy, in leven major ; Maria van Wyk, dochter. Bijz. plecht 31-05-1657 voor het gerecht van Buren. [Simon Ottensz van Herpen was gehuwd met Uliana Joosten Steck, dochter van Joost Aelbertsen Steck en Grietje Willems Snack].
Zoon van Seger van WIJCK (zie 12) en Theodora (Dirkgen) van RIJNEVELT (zie 13).
Gehuwd voor de kerk op 16-04-1655 te Leersum, met attest van Veenendaal met
7 Aletta van STECK, * dochter van Anthony Aelberts Steck?
Uit dit huwelijk:
1.  Aletta (zie 3).
2.  Anthonij, domheer van het kapittel St. Pieter te Utrecht, * U126a1-16, d.d. 09-02-1694, scheiding, notaris A. Duerkant, Utrecht. 1e partij: erven Johan van Wijk: Antoni van Wijk, zoon, canonik St. Piters te Utrecht; Aletta van Wijk, dochter, weduwe N.N. Lamy, in leven major; Maria van Wijk, dochter. Inhoud: plecht van f. 300,- t.l.v. Grietgen Simons van Harpen, onmondige dochter van + Simon Ottensz van Herpen uitt de boedel van hun overleden vader. Verwijzingen: plecht 31-05-1657 voor het gerecht van Buren.
3.  Maria, overleden voor 1693, * U066a6-181, d.d. 27-01-1699, procuratie, not. R. van Vechoven, Utrecht. 1e partij: Maria van Wijck. 2e partij: Johan van de Poll, advocaet hove van Utrecht en secretaris van den capittule St. Peter te Utrecht. Inhoud: tot transport van huis en land te Breukelerveen. Bijz.: comparante als een medeerfgename van vader Johan van Wijck, in leven kanunnik in het kapittel St Pieter te Utrecht.
* U162a25-39, d.d. 23-03-1744, protest, not. C.F. Pronckert, Utrecht. 1e partij: Maria van Wijck. Inhoud: het begraven van Maria Ludovica Portefild, in leven wed. van kapitein Jan Alexander Lamy, houdt geen aanvaarding van de nalatenschap in.

Gehuwd met Gerardt SCHUT.

Generatie IV
 
12 Seger van WIJCK, kanunnik van St. Pieter, bewindhebber der WIC, gecommiteerde raad ter admiraliteit van Noord-Holland, * U066a3-61, d.d. 21-07-1677, procuratie, notaris R. van Vechoven. 1e partij: Wijnanda van Wijck. 2e partij: Johan van Wijck; Jelis van Wijck; Jacob van Wijck. Inhoud: om tot een akkoord te komen met de generale Nederlandse Oostindische compagnie. Bijz.: bijde partijen zijn erfgenamen van vader Seger van Wijck, in leven oud raad ter admiraliteit van het Noorderkwartier en domheer St. Peter te Utrecht, en van broer Hendrick van Wijck, in leven directeur in Perzië, namens de VOC. Zoon van Johan van WIJCK (zie 24) en Weijntje van ASCH (zie 25).
Gehuwd met
13 Theodora (Dirkgen) van RIJNEVELT, geboren in 1589, begraven op 02-04-1662 te Utrecht, overluid, dochter van Willem van RIJNEVELT (zie 26) en Maria BALTUS (zie 27).
Uit dit huwelijk:
1.  Alijda (Aletta van Asch van Wijck), geboren circa 1620 te Utrecht, overleden VOOR 1676 te Veenendaal.
Gehuwd voor de kerk op 09-04-1648 te Rhenen (ned.ger.), met attest van Utrecht en Veenendaal. Zij van Utrecht, hij van Veenendaal. Echtgenoot is Aelbert STECK, brouwer, geboren circa 1620 te Veenendaal, * 2188-38 (zie ook 2188-35), procuratie, notaris Jacob Boumeister, d.d.` 18-07-1676 Veenendaal. Neeltge Thoenis, weduwe van Dirck Jansz van Suijlen machtigt Willem Lijster, deurwaarder tot Rhenen, om een schuldbekentenis van 38 gulden en 13 stuivers te betalen aan Aelbert Steck, brouwer, voor geleverde waren op 01-04-1664 en ze heeft haar huis en hof, erfpachtplichtig aan de heer van Rijsenborgh, gelegen bij den Boom in Stichts Veenendaal in onderpand gegeven. Betaling vindt plaats na haar overlijden.
* 2190-104, d.d. 01-03-1693, Aelbert Steck en Aletta Noest, echteluijden wonende te Venedael, verclaerden op crachtichste wijse te constitueren en machtich te maken Coenraedt Beeck, deurweerder der stadt Rhenen omme te compareren en te transporteren t.b.v. Jan Maessen van Schaffelaer en Neeltjen Pouwels, echteluijden, eene mergen hoijlandt, in Welderbroeck onder Rhenen, wesende het voorschreven land vrij allodiael goet, niet anders beswaert dan met 's-Heeren schattingen en gemeen lants ongelden. Medecomparant is monsieur Justus Steck, soone van den ersten comparant (Aelbert Steck) en sijnen eerste huijsfrouw juffrouw Aletta van Asch van Wijck.
* Bron: legger van de Morgentalen der Geldersche en Stichtsche Veenen, dl. 1, 1618-1722 door Hist. Ver. Oud Veenendaal. : Zie zijn vader.
Zoon van Anthonis Aelbertsz STECK, veenraad.
2.  Gillis, oud raedt in de vroedschap der stadt Utrecht, * U72a7-60, d.d. 19-11-1677, procuratie, not. W. van Velpen, Utrecht. 1e partij: Gillis van Wijck x Lucia Ram. 2e partij: Johannis Becker, notaris; N.N. van Hees, clerq. Inhoud: tot transport van huis en hof voor het gerecht van Utrecht aan hun broer Jacob van Wijck, kanunnik St. Marie.
* 2189-49, d.d. 17-03-1682, not. Chr. Bouwmeister, Veenendaal. Compareerde voor mij Christoffel Bouwmeister, notaris 's hooffs van Utrecht totte openbaere exercitie vandien bij den Edele Hove geeedt ende geadmitteert ende voor de getuijgen naebenoemt de heere Gillis van Wijk, oudt raedt inde Vroedschap der stadt Utrecht ende constitueerde ende maeckte machtich in qualite als executeur van de testamenten van de her Johan van Wijck zaliger, in sijn edele leven Domheer van de capittule van St. Peter 't Utrecht ende sich sterck maeckende ende de rato caverende voor sijn heere broeder Jacobus van Wijck, domheer van de capitulle van St. Maerien te Utrecht voorschreven, ende mede executeur van de voornoemde testamente den edele Johan van Amerongen, procureur van den edele gerechte der stadt Rhenen omme soodane saecke waer te nemen ende te defenderen als voorschreven der voorschreven gerechte van Rhenen bij den voorglte heere Johan van Wijck zaliger tegens de erffgenamen van Jan van Broeckhuijsen geintenteert ende noch ongedecideert is hangende ende voorts generalijck in de voorschreven saecke te doen als off den heere comparant present sijnde, selffs soude cunnen, ofte mogen doen alwaert schoon datter naerder ende speciaelder last (: als voorschreven:) wierde gerequireert die bij desen voor soo veel doenlijck wert gegeven, cum potestate substituendi; Belovende de rato ondert verbant als nae rechten; Actum Venendael aende Stichtse zijde ten huijse van Amelis la Feber, ter presentie van Jacob van Holten ende den voornoemde La Feber als getuijgen hier toe versocht op den 17e marti 1682.
* U72a7-243, d.d. 21-07-1679, codicil, not. W. van Velpen, Utrecht. 1e partij: Gillis van Wijck, oud raed in de vroetschap van Utrecht, x Lucia Ram, wonende in de Romburgerstraet te Utrecht. Inhoud: zodat langstlevende executeursbenoeming zal mogen passeren naar zijn/haar welgevallen en voor toewijzing legaat door Lucia Ram. Verwijzingen: testament d.d. 21-08-1677 voor notaris W. van Velpen.

Gehuwd voor de kerk op 30-11-1664 te Utrecht met Lucia RAM, * haar 8 wapenkwartieren zijn: 1e rij links: Ram, Bruininck, de Visscher, van den Berch. 2e rij rechts: Strick van Linschoten, Wijck, Coevoet (!!), Frijdag. [Coevoet is dus Cornelia Coevoet, dochter van Jan Jacobs van Rotterdam! zie Kwartierstaat Bos/Felix).
* U72a7-78, d.d. 21-08-1677, testament, not. W. van Velpen, Utrecht. 1e partij: Lucia Ram, gehuwd met Gillis van Wijck, oud raedt in de vroetschap van Utrecht, wonende in de Romburgerstraet te Utrecht. 2e partij: kinderen + Johannis Ram, broer. Verwijzingen: akte d.d. 08-08-1673, voor notaris D. Woertman. Bijz.: op last van lijftocht t.b.v. haar man, bij oppositie worden kinderen uit volgend huwelijk van haar man tot erfgenamen geinstitueerd, met seclusie van de momberkamer.
* U110a9-53, d.d. 31-08-1712, protest, notaris H. van Hees Utrecht. 1e partij: Philips Ram, raad in de vroedschap en oud schepen van Utrecht. Inhoud: het begraven van zijn tante Lucia Ram, weduwe van Gilles van Wijck, houdt niet het aanvraarden van haar nalatenschap in.
* U110a9-202, d.d. 30-10-1714, akkoord, notaris H. van Hees, Utrecht. 1e partij: erven Gillis van Wijck en Lucia Ram, in leven echtelieden: Maria van Wijck, Anthonij van Wijck, broer, canonick Ste Pieters te Utrecht; Philips Ram, raad in de vroedschap en schepen van Utrecht. Inhoud: over de verdeling van de boedels van Gillis van wijck en Lucia Ram, ter voorkoming van processen. Bijz.: Philips Ram is de enige erfgenaam van zijn tante Lucia Ram.
Dochter van Philips RAM, raad en ontvanger der stad Utrecht, en Anna STRICK van LINSCHOTEN.
3.  Mr. Johan (zie 6).
4.  Jacobus, domheer van de capittule van St. Marien te Utrecht, * huwt Anna van Rijnvelt en heeft een zoon Anthoni van Wijck ~ ca. 1643 Utrecht ????
* U059a2-228,d.d. 21-08-1669, procuratie, not. E. van Rhee, Utrecht. 1e partij: Rijnier Casembroot, ondercoopman VOC, gemachtigden: Jacob van Wijck, domheer van Utrecht; Johan van Wijck, domheer te Utrecht. 2e partij: Tomas van Daell, coopman te Amsterdam. Inhoud: om van de VOC kamer Amsterdam achterstallige soldij te vorderen. Verwijzingen: procuratie d.d. 30-11-1668 voor not. N.N. Huijsman te Batavia. Bijz.: Jacob van Wijck en Johan van Wijck zijn erfgenamen van hun vader Seger van Wijck, akte is niet gepasseerd.
* U059a2-232, d.d. 01-10-1669, garantie, not. E. van Rhee, Utrecht. 1e partij: Johan van Muijden, verlener; Erven Seger van Wijck. 2e partij: Jacob van Wijck, zoon, verkrijger; Johan van Wijck, zoon, verkrijger. Inhoud: inzake namaning door Rijnier Casembroot van bij de VOC te innen bedragen. Verwijzingen: procuratie d.d. 06-10-1668 voor notaris N.N. Huijsman te Batavia; procuratie d.d. 30-11-1668 voor notaris N.N. Huysman te Batavia. Bijz.: Rijnier Casembroot, zoon van Jacob Casembroot, baljuw te Batavia niet gepasseerd, datum fictief.
* U65a1-493, d.d. 30-03-1676, procuratie, not. D. Woertman, Utrecht. 1e partij: Jacob van Wijck, zoon van + Zeger van Wijck, canonick St. Maria Utrecht. 2e partij: Gillis van Wijck, broer. Inhoud: om van de erven van Anthonis Taets, in leven schepen van Rhenen, schuld groot f. 800-0-0 te innen en overige schulden te innen.

5.  Wijnanda.

Generatie V
 
24 Johan van WIJCK.
Gehuwd met
25 Weijntje van ASCH.
Uit dit huwelijk:
1.  Seger (zie 12).

26 Willem van RIJNEVELT, raad in de vroedschap van Utrecht (1591-1617), geboren circa 1550, begraven op 25-06-1627 te Utrecht, overluid, * zie Nederlandsche Leeuw, 1971, p. 91 e.v.
Gehuwd met
27 Maria BALTUS.
Uit dit huwelijk:
1.  Theodora (Dirkgen) (zie 13).

Homepage | E-mail